Buradasınız

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÎDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA ÎLK TEDAVİ SEÇENEĞİ NE OLMALIDIR?

WHAT IS THE FIRST CHOICE IN THE TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTION IN CHILDHOOD?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The treatment of the urinary tract infections (UTI) in childhood is necessary, before the culture and sensitivity results. Physicians are searching for new therapy models in recent years, because of resistance developing to co-trimoxasol (SMX-TM). In this study, we want to determine the efficacy of and resistance to SMX-TM and efficacy of cefuroksim akcethyl and sulbactam-ampicilline in UTI in this region of Turkey. Study group consisted of sixty children with the first UTI and without medication. UTI was diagnosed by urinary cultures and significant bacteriuria in Fuchs-Rosenthal camera. Children were selected randomly in three groups after the blood biochemistry, urine analysis, culture and sensitivities were checked, and treated with SMX-TM, cefuroksim akcethyl or sulbactam-ampicilline for ten days. Ten children we missed to follow and six with no growth in urinary culture were excluded from the study. The age range of 44 children included in this study was 6 months to 11 years and the mean age was 4.9±3.2 years; and the ratio of girls to boys was 1.2. Out of 44, E. Coli growth in 29, Klebsiella pneumonia in 6, Proteus mirabilis in 5, Staphylococcus aureus in 2 and Pseudumonas in 1 children were detected in urinary cultures. 44.8 % of E. Coli was found resistant to SMX-TM, and lower UTI were successfully treated with SMX-TM in 62.5%, with cefuroksim akcethyl in 66.7% and with sulbactam-ampicilline in 75%. The treatment of upper UTI with cefuroksim akcethyl (100%) was significantly successful (p < 0.005) versus SMX-TM (40%) and sulbactam-ampicilline (85.7%). In conclusion, sulbactam-ampicilline may be used and SMX-TM may be the first choice drug in the treatment of the first UTI episodes, and upper UTI may be treated with cefuroksim akcethyl.
Abstract (Original Language): 
Çocukluk yaş idrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) idrar kültür sonucu elde edilinceye kadar körleme ilaç tedavisi başlanması gerekmektedir. Son yıllarda kotrimoksazole (SMX-TM'e) direnç gelişiminin artması hekimleri yeni arayışlara yöneltm iştir. Bu çalışmada bölgemizdeki birincil İYE larında bakteriyel rezistans oranı ile SMX-TM'in etkinliği ve sefuroksim aksetil, sulbaktam-ampisilinin İYE larındaki yeri belirlenmek istenmiştir. Çalışmaya birincil İYE 'nu olan ve kemoterapi kullanmamış 60 çocuk alındı. İYE tanısı idrar kültürü ve Fuchs- Rosenthal kamarası ile anlamlı sayıda bakteriüri saptanmasıyla kondu. Rastgele 20 'şer kişilik 3 gruba ayrılan çocuklara idrar ve kan örnekleri alındıktan sonra 10günlük SMX-TM veya sefuroksim aksetil yada sulbaktam-ampisilin tedavisi başlandı. İzlemde değerlendirmeye gelmeyen 10 hasta ile idrar kültüründe üreme olmayan 6 hasta çalışmadan çıkarıldı. Geriye kalan hastaların yaş dağılımı 6 ay ile 11 yaş arasında olup yaş ortalamasıda 4,9 ± 3,2yıl ve kız erkek oranı 1,2 idi. Çalışmadaki 44 hastanın 29'unda E. coli, 6'sında Klebsiella pneumonia, 5'inde Proteus mirabilis, 2'sinde Staf. aureus, 1 'inde Pseudomonas saptandı. E. coli suşlarının % 44,8'i SMX-TM'e dirençli bulunurken alt İYE'da SMX-TM tedavisi ile % 62,5, sefuroksim aksetil ile %66,7 sulbaktam-ampisilin ile %75 oranlarında başarı elde edilmiştir. Üst İYE 'larında ise sefuroksim (%100) ile elde edilen yanıtlar hem SMX-TM (%40), hem de sulbaktam-ampisilin (%85,7) ile sağlanan başarıdan anlamlı düzeyde üstündür (p<0,05). Bu sonuçlara göre birincil alt İYE'larında sulbaktam-ampisilin kullanılabilir ve SMX-TM ilk seçenek olarak önerilirken; üst İYE 'larında sefuroksim aksetil kullanılabilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Jonies KV. Asscher AW. Urinary tract infection and vesicoureteral reflux. In: Edelman CM (ed:), Pediatric Kidney Disease (2 nd ed). Little Brown and Company, Boston 1992, pp: 1943- 1991.
2. Jodal U, Hansson S. Urinary Tract Infection. In; Holliday MA, Barratt TM, Avner BD (eds), Pediatric Nephrology (3 rd ed). Williams & Wilkins. Baltimore, Philadelphia,
London, Sidney, Tokyo 1994, pp:950-962.
3. Kher KK, Leichter HE. In: urinary Tract Infection (ed: Kher KK, Makker SP). Clinical Pediatric Nephrology. McGraw-Hill, Inc. New york, st Louis, San Francisco.
1992, pp: 227-322.
4.
Yıldırma
k Y, Dallar Y, Ekici S, Tanyer G. Çocukların akut üriner enfeksiyonlarının tedavisinde günde tek doz sefıksimin günde iki doz Trimethoprim/Sulfametakzasol ile karşılaştırılması. Ankem . 1995; 9(4): 337-350.
5. Burns JL. Mechanisms of bacterial resistance. Pediatr
Clin N Am 1995; 42(3):497-508.
6. Baysal B, Saniç A. Çeşitli örneklerden izole edilen gram negatif mikroorganizmaların antimikrobiklere
152
duyarlılıkları. Ankem Derg 1991; 5(2): 100.
7.
Aktep
e OC, Öncül Ö, Gözalan A, Gencer B, Güvener E. Üriner sistemden izole edilen E. coli suşlarının ko-trimoksazole duyarlılığı. Ankem Derg 1995; 9(2): 118.
8. Tappin DM, Murphy AV, Mocan H, et al. Prospective study of Children with First Acute symptomatic E. coli
Urinary Tract Infection. Acta Pediatr Scand 1989; 78: 923-929.
9.
Rajkuma
r S, Saxena Y, Rajagopal V, Sierra MF. Trimethoprim in pediatric urinary infection. Child
Nephrol Urol. 1988-89; 9(1-2): 77-81.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com