Buradasınız

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARI

SPEECH ANXIETY OF THE TEACHER CANDIDATES TAKING PEDAGOGIC FORMATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7767
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Anxiety state in occupational fields that include personal implementation such as teaching is a subject that is wondered and researched much. In this regard performance anxiety, occupational anxiety, examination anxiety and suchlike many anxiety types form a basis in various researches. Besides setting ground for education to achieve success, speech is an important variable that takes the teacher and the learner to success. Thus, it is intended to research if the teacher candidates that take pedagogical formation are anxious or not whilst speech, and anxiety status of the teacher candidates that take pedagogical formation constitutes the fundamental problem of this study. Also, whether or not the speech anxieties of the candidates show any difference according to the field variable constitutes the other dimension of the study. In the study screening model that is one of the quantitative research approaches is used. Since the speech anxieties of candidates are measured with a Likert scale, screening model is chosen as research design. The study group of the research was consistent of 115 teacher candidates having education in Nigde University Education Faculty's Pedagogic Formation program in 2013-2014. Speech Anxiety Scale through the Teacher Candidates developed by Sevim (2012:927) was used as the data collection tool of the research. The scale is applied by the researcher to the teacher candidates, data obtained are interpreted by statistically analyzed. Acceptability and reliability values of the scale are analyzed for this research, Alpha reliability coefficient is found to be ,90. According to research findings Music, Mathematics, Turkish and Science teacher candidates have a low level of speech anxiety. When it is analyzed whether or not the speech anxieties of Music, Mathematics, Turkish and Science teacher candidates show any difference according to the field variable, it is observed that the speech anxieties of the candidates do not show a significant difference according to the field variable. Regarding the teaching occupation, the most important communication means of a teacher is language. Teacher candidates that are graduates of teaching field can be considered to graduate with the ability of teaching in classroom environment, thus with gaining efficient speech behavior. Because candidates that take pedagogical formation are able to select teaching with an education after graduation, it is highly discussable to what extent they can be ready for situations based on speech such as teaching, lecturing. In this regard, teacher candidates that take pedagogical lessons related to teaching profession in a very short period of time have very little speech anxiety can be accepted as a positive situation in terms of carrying out their occupations. However this situation shows at the same time that it is required to make research about to what extent the profession is considered important by the teacher candidates.
Abstract (Original Language): 
Konuşma, her türlü iletişimin temelini meydana getiren aynı zamanda insanın sosyal bir varlık olabilmesi için taşıması gereken önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Konuşma yeteneği, bireyin doğuştan gelen bir özelliği olmasına rağmen, bireyin alacağı eğitimler ve edindiği deneyimler konuşmanın doğru, güzel ve etkili biçimde kullanılabilmesini etkiler. Eğitim Fakültelerinin farklı anabilim dallarının lisans öğretim programlarında, konuşmanın temel bir kavram olarak ön plana çıkabileceği; bireysel ses eğitimi, ses bilgisi, sözlü anlatım, anlatma teknikleri, etkili iletişim, insan ilişkileri ve iletişim gibi dersler yer almaktadır. Bu dersler ile öğrencilerin, mesleki yaşamlarında uygulamak üzere konuşma eğitimine yönelik asgari bilgileri edinebilecekleri ifade edilebilir. Pedagojik formasyon eğitimi sürecinde ise öğretmen adayları; Gelişim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı derslerini almaktadırlar. Öğretmenlik mesleği öncelikli olarak öğretmenin kendisini ve bilgileri sözlü olarak etkili bir biçimde ifade edebilmesini gerektirir. Bu durum konuşma ile mümkündür ve öğretmenlerin sınıf ortamında konuşurken kendilerini ifade edebilmede kaygı yönünden rahat olmaları beklenir. Bu nedenle pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışma ile, pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları araştırılmış ve bu kaygıların alan değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu, 2013-2014 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon programında öğrenim gören olan 115 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sevim (2012:927) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği, kullanılmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak, pedagojik formasyon alan öğretmeni adaylarının çok az konuşma kaygısı taşıdığı ve öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının Müzik, Matematik, Türkçe ve Fen Bilgisi alan değişkenine göre farklılık göstermediği ve sonuçlarına ulaşılmıştır.
985
992

REFERENCES

References: 

AKBAYIR, S. (2011). Nasıl Konuşabilirim, Pegem Akademi Yayınları: Ankara
DEMİREL, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, M.E.B.Yayınları: İstanbul
ERGENÇ, İ. (2000). Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Konuşmanın Gerçekleşmesi”. Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon. (Editörler: Karakaş, Aydın, Erdemir ve Özemsi) Çizgi Tıp Yayınevi: Ankara
GÜRZAP, C. (2001). Konuşan İnsan. Yapı Kredi Yayınları: İstanbul
HABACI,İ., KARATAŞ,E., ADIGÜZELLİ, F., ÜRKER, A., ATICI, R. (2013). “Öğretmenlerin Güncel Sorunları” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 263-277, Ankara
KAVCAR,C., OĞUZKAN,F. ve AKSOY,Ö. (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yayıncılık: Ankara
KURUDAYIOĞLU, M. (2003). Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, Bahar, S.13, s.287-309
992 Ebru TEMİZ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/3 Winter 2015
MORGAN, C.T. (1998). Psikolojiye Giriş. Hacettepe Ü. Psikoloji Bölümü Yayınları, Yayın No:1 Baskı:12, Ankara
ÖZBAY, Ö. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Akçağ Yayınları: Ankara
SEVİM, O. (2012). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği. Turkish Studies, İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish oc Turkic, Volume 7/2, Spring 2012, 927-937
ŞAHİN, E. (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Solo Konserlere Katılan Şan Öğrencilerinin Seslendirme Kaygılarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi: Bursa
TANERİ, P.O.,NAYİR, K.F., MCNAMARA, G., (2014). “Teacher Candıdates' Attıtudes Towards The Teachıng Professıon – Worryıng Trends” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 529-545, Ankara
TEMİZYÜREK, F. (2007). “İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl 2007, cilt 40 sayı 2 ,113-131
TEMİZYÜREK,F., ERDEM, İ. ve TEMİZKAN,M. (2011). Konuşma Eğitimi, Pegem Akademi Yayınları: Ankara
YAMAN, H.,SOFU, M., (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. TSA / YIL: 17, S:3 Aralık, 41-50
YAPICI,M., YAPICI,Ş. (2013). “Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, p. 1421-1429, Ankara
YILMAZ, A. (2005). Oyuncunun Konuşma Eğitiminin Teorik İçeriği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi: İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com