Buradasınız

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

HISARCILAR, WHO TAKE THEIR SOURCE FROM TREDITION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.586

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Hisar is one of the long-life periodicals in the history of Turkish periodicals. It was published in Ankara (1950) under the topics of “idea, art and literary review”. The aim of publishing Hisar was, especially due to concept of Garip, to restrengthen the weakening connection of the tradition with the Turkish literature, to present what they wrote to literary lovers, to upgrade the level of art and literature, to make an art action against the sympathy of socialist art. The periodical was published almost half a century without compromising. Due to their principle in publishing the periodical, T. Sait Halman qualifies the years between 1950-1975 as “The Era of Hisar”. It is said that Hisarcılar benefited from the public and divan literature, and all the formations but Garip and socialist realists of modern literature and the Second New. Furthermore, they connected their individual superiority with the neoclassism of Yahya Kemal Beyatlı and symbolism of Ahmet Hasim. They were both under the impression of young writers and five poets of syllable. Culturally, they benefited from the source such as history, religion, language, the geography and people of Anatolia. This shows that Hisarcılar benefited from both past literature and cultural resources that feed the literature. Works of art has the history of the era coming from and cultural phenomenon, characters of artists, and public relations. In literary products, we have to follow and discover them from the point of the science of literature. In this study, the sources, which Hisarcılar benefited from as bureaucrat poets and writers from cities, have been displayed.
Abstract (Original Language): 
Türk süreli yayın tarihinin uzun ömürlü dergilerinde biri olan Hisar, "fikir, sanat ve edebiyat dergisi" çerçeve baslığıyla, Ankara’da yayımlanır (1950). Hisar, 1940’lı yıllarda özellikle Garip anlayısı yüzünden Türk edebiyatının gelenekle zayıflayan bağını yeniden güçlendirmek, yazdıklarını sanat ve edebiyatseverlere ulastırmak, sanat ve edebiyat hayatına seviye getirmek, “kökü mazide olan âtî” çizgisinde eserler vermek, sosyalist sanat anlayısına karsı bir sanat hareketi olusturmak gibi amaçlarla çıkarılır. Dergi, bu amaçlardan hiç bir zaman taviz vermeden yarım asra yakın yayımlanır. Ilkeli yayımdan dolayı, T. Sait Halman 1950-1975 arasını “Hisar Çığırı” olarak niteler.Hisarcıların, edebî bakımdan geleneğin iki temel kolu halk ve divan edebiyatı ile modern edebiyatın, Garip ve sosyalist gerçekçiler ile Ikinci Yeni anlayısları dısındaki bütün olusumlarından yararlandıkları söylenebilir. Ayrıca Yahya Kemal Beyatlı neo-klasizmi ve az da olsa Ahmet Hasim sembolizmini bireysel meziyetleriyle birlestirerek bir yandan Genç Kalemler, diğer yandan Hecenin Bes Sairinin etkisinde kalmıslardır. Kültürel yönden ise tarih, din, dil, Anadolu coğrafyası ve insanları gibi kaynaklardan beslenmislerdir. Bu da Hisarcıların hem geçmis edebiyattan hem de o edebiyatı besleyen kültürel kaynaklardan yararlandığını gösterir. Sanat eserleri, meydana geldiği devrin tarihi ve kültürel olaylarından, sanatkarların karakterlerinden, toplumsal iliskilerden izler tasır. Edebiyat eserlerinde bu izleri takip etmek ve ortaya çıkarmak edebiyat bilimi açısından bir zorunluluktur. Bu bağlamda bu incelemede, sehirli bürokrat sair ve yazarlar olarak Hisarcıların yararlandıkları kaynaklar gösterilmeye çalısılmıstır.

REFERENCES

References: 

AYVAZOĞLU, Beşir; Geleneğin Direnişi, İstanbul 1996.
BULUT, Ali; “Türk Şiirinde En Çarpıcı Değişmeyi Yapan Garip
Akımına İlk Sistemli Tepki: Hisarcılar”, 19 Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 6, 1991.
ÇINARLI, Mehmet; “Yeni Şiir”, Hisar, S. 9-10, Ocak-Şubat 1951, s.
12.
ÇINARLI, Mehmet; “Ataç’ın Bir Yazısı Üzerine”, Hisar, S. 11, Mart
1951, s. 5.
ÇINARLI, Mehmet; ”Açıklamak Gerekirse“, Hisar, S. 18, Ekim
1951, s. 6.
ÇINARLI, Mehmet; “Bir Mucize mi Bekleniyor”, Hisar, S. 101, Şubat
1966, s. 6.
ÇINARLI, Mehmet; Halkımız ve Sanatımız, Ankara 1970.
ÇINARLI, Mehmet; “İşin İç Yüzü”, Hisar, S. 135, Aralık 1968, s. 3.
ÇINARLI, Mehmet; "Sanma ki", Hisar, S. 153, Haziran 1970, s. 17.
49 İlhan Geçer, "Bir Yeni Dünya Kurmuşum", Hisar, S. 200, Mayıs 1974, s. 10.
1330 Öztürk EMIROĞLU
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4 /1-II Winter 2009
ÇINARLI, Mehmet; "Çeyrek Asır Geçti”, Hisar, S. 210, Mart 1975,
s. 4.
ÇINARLI, Mehmet; Sanatçı Dostlarım, İstanbul 1979.
ÇONGUR, Rıdvan; “Radyoda Hisar Saati”, Hisar, S. 113, Şubat
1967, s. 17-18 / S. 114, Mart 1967, s. 16-17-18.
DOĞAN, Erdal; Edebiyatımızda Dergiler, İstanbul 1997.
EMİROĞLU, Öztürk; Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında
Hisar Topluluğu ve Edebi Faaliyetleri, Ankara 2000, II.
Baskı, Ankara 2008.
EMİROĞLU, Öztürk; “Hisar Topluluğunun En Genç Üyesi Osman
Fehmi Özçelik 50 Yıl Sonra Hisarcıları ve O Dönemin Sanat-
Edebiyat Ortamını Anlatıyor”, Dil Dergisi, S. 108,
Ekim 2001, s. 53-63.
GEÇER, İlhan; "Uzak Hatıralar", Hisar, S. 165, Haziran 1971, s. 23.
GEÇER, İlhan; "Şehnaz Beste", Bir Bulut Geçti, Ankara 1973, s. 8.
GEÇER, İlhan; "Bir Yeni Dünya Kurmuşum", Hisar, S. 200, Mayıs
1974, s. 10.
GEÇER, İlhan; Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, Ankara 1987.
GÜNYOL, Vedat; Sanat ve Edebiyat Dergileri, İstanbul 1986.
HALMAN, Talat S.; “Hisar Çığırı”, Hisar, S. 210, Mart 1975, s. 16.
HALMAN, Talat S.; "Yirmi Birinci Yıla Girerken", Hisar, S. 150,
Mart 1970, s. 4.
KAPLAN, Mehmet: Şiir Tahlilleri 2, İstanbul 2001.
KARAER, Mustafa N.; "Aynalar", Hisar, S. 4, Haziran 1950, s. 5.
KARAER, Mustafa N.; "Çağların Türküsü", Hisar, S. 166, Temmuz
1971, s. 20.
KARAER, Mustafa N.; "Çarşılar Kapanmadan", Hisar, S. 113, Şubat
1976, s. 8.
KARAER, Mustafa N.; ”Hisar 30 Yaşını Doldururken” Hisar, S.
263, Ekim 1979, s. 3.
OZANSOY, Munis F.; “Tenkid ve Şiir”, Hisar, S. 1, Mart 1950, s. 3.
Kaynağını Gelenekten Alan Hisarcılar 1331
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4 /1-II Winter 2009
OZANSOY, Munis F.; "Yollar", Hisar, S. 5, Temmuz 1950, s. 4.
OZANSOY, Munis F.; "Yakınma", Hisar, S. 164, Mayıs 1971, s. 20.
SÂMANOĞLU, Gültekin; "Bir Mamaklı Kız Tanıdım", Hisar, S. 2,
Nisan 1950, s. 13.
SÂMANOĞLU, Gültekin; "İstanbul Olmak", Hisar, S. 157, Ekim
1970, s. 7.
SÂMANOĞLU, Gültekin; "Duyabildiğince Gel", Hisar, S. 178,
Temmuz 1972, s. 15.
SAZYEK, Hakan; Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi,
İstanbul 1996.
TOZ, Hıfzı; "Geçmişten Günümüze Köprü: Hisar Dergisi ve Hisarcılar",
Türk Yurdu, S. 132, 1998, s. 62-69.
TURİNAY, Necmettin; “Hisar’ın Künyesi”, Türk Edebiyatı, S. 120,
Ekim 1983, s. 38.
ULICKA, Danuta; Literatura Teoria Metodolgia, Varşova 1998.
YALÇIN, Alemdar; "Hisar Şairlerinin Otuz Yılı", Hisar, S. 270,
Mayıs 1980, s. 15.
YALÇIN, Nevzat; “Hisar’dan Bakınca”, Hisar, S. 211, Nisan 1975,
s. 23.
www.aruz.com
www.siirdefteri.com
www.siirler-sairler.com.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com