Buradasınız

RÛHU'L- MESNEVÎ'DE MESNEVÎ'NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH YÖNTEMİ

METHOD OF FİRST 18 COUPLETS OF MESNEVÎ IN RÛHU'L- MESNEVÎ

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.114

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Sufism consists of a great knowledge and comment categories. Sufism, that effects our literature and art, makes progress with some main names and books. Mevlânâ and his Mesnevî is an example for this. In Anatolian Area Turkish Literature a lot of writers wrote about 30 commentary books to Mesnevî from 16th century to 20th century. When we read Mesnevî from Bursevî's commentary a new perspective, we found ourselves in an amazing world. The first thing we relaized is that, it is very difficult to compensate for our lost. Commentator talks in a big cultural and knowledge accumulation of the Mesnevî text.
Abstract (Original Language): 
Tasavvuf, çok katmanlı bir bilgi ve yorum kategorilerinden oluşmakla birlikte, genelde ortak bir mecradan akar. Edebiyat ve sanatımızı derinden etkileyen tasavvufi anlayış, bazı temel isim ve metinler etrafında dönerek gelişir. Mevlânâ ve Mesnevî'si bu kabildendir. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki süreçte Anadolu sahası Türk edebiyatında Mesnevî'nin çeşitli şarihler tarafından 30'ya yakın şerhi yapılmıştır. 18. yüzyıl ve tüm Türk edebiyatının en büyük şarihlerinden biri sayılan Bursevî'nin şerhi vasıtasıyla bu dev metni, yeni bir gözle okuyunca, kendimizi çok şaşırtıcı bir dünyanın içinde bulduk. İlk fark ettiğimiz şey, kaybımızın telafisinin ne kadar güç olduğuydu. Yorumcu, Mesnevî metni etrafında oluşan çok işlenmiş ve işlenmekte olan devasa bir kültürel ve irfanî birikimin içinden konuşmaktadır.

REFERENCES

References: 

Ateş, Ahmet, "Âgâz- Mesnevî, Ma'nâ-yı Hicdeh Beyt", (Çev: Tevfîk Sübhânî), Mevlânâ (Ez-Dîdegâh-ı Türkân veİrâniyân), İran Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1369.
Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Anka Yayınları, İstanbul 2004.
Güleç, İsmail, Mesnevi Şerhi Rûhu'l-Mesnevî, İnsan yayınları, İstanbul 2004. Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1976.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com