Buradasınız

SURURI'NIN ŞERH İ ŞEBISTAN-I HAYAL'INDEKI ŞERH METODU VE HURUFÎLİK YANSIMALARI

THE COMMENTARY METHOD OF SURURÎ AND HURUFİSM REFLECTİONS İN THE ŞERH-İ ŞEBİSTÂN-I HAYAL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.125

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
From the point of view of commentary literature the 16'th century was a rich century. Şerh-i Şebistan- Hayal, a piece of literature has to be analyzed in order to understand the Sururi commentary method. Metaphorising the numbers and the meaning has been used for a long time. Using letters and numbers and human being first styles of writing. You can take the use of letters and numbers back to the time when people in Ancient societies used symbolic expressions to themselves. İn Turkısh culture and literature we can come acnoss some Hurufi expressions with others who aren't Hurufı's themselves. We should be particulary careful in evaluating the articles and authors. Now that thare's no record in the resources that Susuri has adopted Hurufizm as a belief. We can easily say that Sururi was pretly much interested in these explanations our esseay the reflection of Hurufism will be putforward after the commentary method of explanatör is made clear.
Abstract (Original Language): 
XVI. yüzyıl şerh edebiyatı açısından zengin bir yüzyıldır. Şerh-i Şebistân-ı Hayâl, Surûrî'nin şerh metodunu anlayabilmek için incelenmesi gereken bir eseridir. Harflere ve rakamlara anlamlar yüklenmesi yoluyla yapılan çalışmaların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İnsanoğlunun ilk yazı biçimlerini kullanarak oluşturduğu sembolik anlatıma kadar harflerin ve rakamların kullanımını götürmek mümkündür. Türk edebiyatı ve kültüründe bazen Hurûfî olmayan müelliflerin eserlerinde de Hurûfîlik kültürüyle karşılaşılabilir. Bu tür eserlerin ya da müelliflerin değerlendirilmesinde dikkatli olmak gerekmektedir. Surûrî'nin Hurûfîliği bir inanç olarak benimsediğine dair, kaynaklarda herhangi bir kayda rastlamadığımızdan sadece şârihin bu konulara ilgisi olduğu ve eserinde bunları kullandığı söylenebilir. Çalışmamızda şârihin şerh metodu ifade edildikten sonra, Hurûfîlik yansımaları ortaya konulacaktır.

REFERENCES

References: 

AHTERİ, Mustafa Bin Şemseddin: Ahterî Kebîr, Matba'a-i
Amire, İstanbul, 1310. AKSU, Hüsamettin: Hurûfîlik, İslam Ansk., C: XVIII, Türkiye
Diyanet Vakfı Yay., İst., 1998, s.408. AŞIK Çelebi: Meşairü'ş-Şu'ara or Tezkere of Aşık Çelebi (By.
G.M. Meredith Owens), Printed For The Trustees,
England, 1971.
BAUSANİ, A.:Hurûfîlik (Çev. Yrd. Doç. Dr. Nezahat Öztekin ), Ege Üniversitesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, C: VII, İzmir, 1992, s.357-361 .
BİLGE, Mustafa: İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul Ün., Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1984.
CEYLAN, Ömür: Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi Yayınları,
İstanbul 1999.
ÇELEBİOĞLU, Amil: Kânûnî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1984. Amil: "Harflere Dair", Milli Kültür Dergisi, Haziran
1980.
ELBİR, Bilal, Sururi'nin Şerh-i Şebistân-ı Hayâl'i Metin-lnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü , Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir, 2003.
EVLİYA, Çelebi: Seyahatname, C:I, Matba'a-i Amire, İst., 1314. GÖLPINARLI, Abdülbaki: Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989. Abdülbaki: Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatler,
İnkılap Yay., İstanbul, 1997. İZGİ, Cevat: Osmanlı Medreselerinde Riyazi ve Tabii İlimlerin
Eğitimi, (İstanbul Ün. Sosyal Bilimler Enst.,
Yayınlanmamış Doktora Tezi ) İstanbul, 1994.
Turkish Studies /
Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007
Surûrî'nin Şerh-i Şebistân-ı Hayâl'indeki Şerh Metodu ve
Hu rûfîlik Yansı maları 229
KARAHAN, Abdülkadir: İslami Türk Edebiyatında Kırk Hadis,
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991. KORTANTAMER, Tunca: Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1994, S. VIII, s.1.
LATİFİ: Tezkiretü'ş-Şu'ara (Haz. Doç. Dr. Mustafa İsen), Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990. MELİKOF, İrene: Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe (Çev. Turan
Alptekin ), Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 1999. TARLAN, Ali Nihat: Metinler Şerhine Dâir, Edebiyat Meseleleri,
Ötüken Neşriyat, İstanbul 1981 TÖKEL, Dursun Ali: Dîvân Şiirinde Harf Simgeciliği, Hece
Yayınları, Ankara, 2003. UZUN, Mustafa: Ebced, İslam Ansk., C:X, Türkiye Diyanet
Vakfı Yay., İstanbul, 1994..
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı: Osmanlı Devletinde İlmiye
Teşkilâtı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com