Buradasınız

TOKATLI EBUBEKİR KÂNÎ EFENDİ'NİN MENSUR LETÂİFNÂME VE HEZLİYYÂTENDAKİ ŞERHLER

THE COMMENTARİES İN TOKATLI EBÛBEKİR KÂNÎ'S PROSE LETÂİFNÂME AND HEZLİYYÂT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.120

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the 18th century Classical Turkish Literature poets and authors Tokatlı Ebûbekir Kânî's book, named "Letâifnâme ve Hezeliyyât", consists of two different parts: verse and prose. These book's prose part has different characteristics from classical characteristics of letâifnâme and hezeliyyât. In this book there are some examples of texts written in different forms. But all texts have satirizing and humor. Kânî's pros e "Letâifnâme ve Hezeliyyât" book has five commentary text and a poem rhymed "şerh eyle". We try to introduce his book by the view of content, form, language, and expression.
Abstract (Original Language): 
18. yüzyı l Divan edebiyatı şair ve yazarlarından Tokatlı Ebûbekir Kânî'nin Letâifnâme ve Hezliyyât adıyla bilinen eseri manzum ve mensur olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur. Eserin mensur bölümü, divan edebiyatında görülen, bilinen letâifnâme ve hezliyyât türünden daha farklı özellikler taşımaktadır. Eserde değişik türlerde yazılmış çeşitli metin örnekleri bulunmaktadır. Metinlerin ortak özelliği, tamamında farklı boyutlarda kişisel ya da toplumsal hicve, mizaha önemli ölçüde yer verilmiş olmasıdır. Kânî'nin Mensur Letâifnâme ve Hezliyyâtı'nda beş şerh metni ile "şerh eyle" redifli bir hicviye bulunmatadır. Bu metinleri içerik, biçim, dil ve anlatım açısından inceleyip değerlendirerek farklı şerh örneklerinin özelliklerinin tespitine ve tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

REFERENCES

References: 

Batislam H.Dilek, Kânî'nin Mensur Letâifnâmesi ve Hezliyyâtı, (Basılmamış Doktora Tezi), Adana 1997,
Kayaalp İsa, "Kânî" mad. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ans., c.24, İst. 2001, s. 306-307. İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, c.I-V, MEB. Kütüphaneler
Katalogları Yay. İst. 1947, s. 862-866.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com