Buradasınız

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

ON DISCUSSIONS CONCERNING TRADITION AND BENEFIT FROM DIVAN POETRY IN TURKISH LITERATURE OF REPUBLIC PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.206

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Literary movements emerge through criticizing former literary sources or as a reaction against them. Like the other fields of art, literature is and art existing with tradition and rising on a base. By saying benefiting from tradition, it is meant the use of elements of divan in modern poetry (harmony, symbol, Islamic mysticism, motif, verse etc). Benefiting from tradition in poetry has been one of the current debatable points since administrative reforms in Ottoman period. As there are poets requiring benefit from literary sources of the past, a contrary situation is true for some others. In this paper, the discussions concerning tradition-divan poetry, poets' attitudes towards divan poetry and how they used the elements of divan poetry are going to be analyzed.
Abstract (Original Language): 
Edebî hareketler, genel olarak kendinden önceki edebî birikimi tenkit ederek ya da onlara bir tepki olarak ortaya çıkarlar. Bununla birlikte diğer bütün sanat dalları gibi edebiyat da gelenekle var olan, bir zemin üzerine yükselen bir sanat dalıdır. Şiirde gelenekten faydalanma ile kastedilen, özellikle modern şiirimizde divan şiiri unsurlarının(âhenk unsurları, mazmun, motif, tasavvuf, nazım şekli, nazım türü vb.) kullanılmasıdır. Şiirde gelenekten faydalanma, Tanzimat döneminden bugüne Türk edebiyatçılarının aktüel meselelerinden biri olmuştur. Modern şiirimizde geçmişin edebî birikimlerinden faydalanma gereğini duyan şairler olduğu gibi, edebî mirası reddeden ve şiirlerinde gelenekten faydalanmayan isimler de olmuştur. Bu bildiride Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında gelenek-divan şiiri etrafında cereyan eden tartışmalar, dönemin şairlerinin divan şiirine yaklaşım tarzları ve şiirlerinde divan şiiri unsurlarını nasıl kullandıkları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

AKKANAT, Cevat, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri, Kültür Bak. Yay., Ank., 2002. AYVAZOĞLU, Beşir, Geleneğin Direnişi,Ötüken Yay., İst., 1996. AYVAZOĞLU, Beşir,Ömrüm BirAteşti Benim-Ahmet Haşim'in Hayatı Sanatı
Estetiği Dramı, Ötüken Yay., İst., 2000. BEZİRCİ, Asım, İkinci Yeni Olayı, Evrensel Kültür Yay., 4.bas., İst., 1996. ÇELİK, Yakup, Şubat Yolcusu Attila İlhan'ın Şiiri, Akçağ Yay., Ank., 1998. ÇETİN, Nurullah, Behçet Necatigil Hayatı Sanatı ve Eserleri, Kültür Bak. Yay., Ank., 1997.
ÇETİN, Nurullah, Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Hece Yay., Ank., 2004. ENGİNÜN, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., 5.bas., İst.,
2004.
ERBAY, Erdoğan, Eskiler ve Yeniler, Tanzimat ve Servet-i Fünûn Neslinin Divan
Edebiyatına Bakışı, Akademik Araştırmalar Yay., Erzurum, 1997. ERCİLASUN, Bilge, Servet-i Fünûnda Edebî Tenkit, MEB Yay., İst., 1994. GÖKYAY, Orhan Şaik, Destursuz Bağa Girenler, Dergâh Yay., İst., 1982. GÖLPINARLI, Abdülbaki, Divan Edebiyatı Beyanındadır, Marmara Kitabevi Yay., İst., 1945.
İLHAN, Attila, İkinci Yeni Savaşı, Bilgi Yay.,3.bas., Ank., 1996. İLHAN, Attila, Tutuklunun Günlüğü, Bilgi Yay., Ank.,1994.
KAHRAMAN, Mehmet, Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar, Beyan Yay., İst.,
1996.
KANIK, Orhan Veli, Bütün Şiirleri, Adam Yay., 27.Bas., İst., 1996. KARAKOÇ, Sezai, Edebiyat Yazıları-1, Diriliş Yay., 3.Bas., İst., 1982. KOLCU, Hasan, Türk Edebiyatında Hece-Aruz Tartışmaları, Kültür Bak.Yay.,
Ank, 1993.
KORTANTAMER, Tunca, "Türk Edebiyatında 'Gelenek ve Modernlik' Tartışmaları Üzerine", Kitaplık, S.38, İst., 1999, s.162-174.[Eski Türk Edebiyatı -Makaleler-, Ank., 2004, s.100-113]. KORTANTAMER, Tunca, "Osmanlı-Türk Şiirinin Behçet Necatigil'deki Dönüşümü", Osmanlı Dünyası'nda Şiir Sempozyumu, Yapı Kredi Yayıncılık, 19-22 Kasım 1999, İst.[Eski Türk Edebiyatı -Makaleler-, Ank., 2004, s.114-130]. KUTLAR, Onat, Peralı Bir Aşk İçin Divan, Ada Yay., İst., 1981. MAC İT, Muhsin, Gelenekten Geleceğe, Akçağ Yay., Ank., 1996. MACİT, Muhsin, "Klasik Edebiyat Etrafındaki Tartışmalarve Gelenekten Yararlanma Sorunu", Türk Edebiyatı Tarihi(Editör: Talat Sait Halman),Kültür ve Turizm Bak. Yay., C.4., İst., 2006, s.153-163 MİYASOĞLU, Mustafa, Asaf Hâlet Çelebi, Akçağ Yay., Ank., 1993. OKAY, Orhan, Tanzimat Edebiyatı, Atatürk Ün.F.E.F.Yay., Erzurum, 1990. OKAY, Orhan, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yay., İst., 1990. ÖNAL, Mehmet, En Uzun Asrın Hikâyesi Yeni Türk Edebiyatına Teorik Bir
Yaklaşım, Akçağ Yay., Ank., 1999. SAZYEK, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş
Bankası Kültür Yay., Ank., 1996. SÜREYA, Cemal, Sevda Sözleri, YKYay.,13.bas, İst., 2000.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay., 4.bas., İst.,
1995.
UYAR, Turgut, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Can Yay., 4.bas., İst., 2000. YAVUZ, Hilmi, Gülün Ustası Yoktur, Can Yay., 4.bas., İst., 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com