Buradasınız

ÖTÜKEN ADI VE YERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

REFLECTIONS ON ÖTÜKEN ITS PLACE AND NAME

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.234

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper examines the place of Ötüken geographically and word structure of the noun Ötüken. Ötüken is situated in the Otgon region where is located in Zavhan-Aymak province of Mongolia. This region is a mountainous area with many summits. One of the summits is Otgon Tenger. In the Inscriptions of Şine Usu and Terhin also suggested two other summits named As Ö/üz and Kan Iduk. The word of Ötüken is constructed by adding +G, verbal noun suffix, and +kAn, denominating suffix, to the origin ötü-. Then, the relationship between Tü. Ötüken, and Mo. etügen ~ otogen ve idugen is constructed.
Abstract (Original Language): 
Ötüken'in yerini ve kelime yapısını ele alan bu makalede, Ötüken'in bugünkü Moğolistan'ın Zavhan-Aymak sınırları içerisinde bulunan Otgon bölgesi olduğu dikkatlere sunulmuştur. Başta Otgon Tenger dağı olmak üzere bölgede bulunan zirvelerin ise Şine Usu ve Terhin yazıtlarında geçen As Ör/üz ve Kan Iduk olduğu önerilmiştir. Ötüken kelimesinin ötü- kökünden fiilden ad yapan +G ve addan ad yapan +kAn ekiyle kurulmuş olduğu dile getirilmiş; Moğolca etügen ~ otogen ve idugen ile Türkçe Ötüken kelimeleri arasındaki ilgi üzerinde de durulmuştur.

REFERENCES

References: 

ATALAY, B. (19913): Divanü Lûgat-it-TürkDizini, "Endeks". Ankara: TDK.
BANG,W.(1980): Berlin'deki Macar Enstitüsünden Türkoloji Mektupları (1925-1934). Çev. Ş.
Tekin, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. BARUTÇU ÖZÖNDER, F. S. (1998): Yenisey Kitabeleri ve Yer - Sular. Journal of Turkish Studies 22, (Hasibe Mazıoğlu Armağanı), c. II, 171-184. CHAVANNES, E. (2006): Batı Türkleri Tarihi. Çev. M. Sirman. İstanbul: Töre Yayın Grubu. CLAUSON, S. G. (1972): An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford:Oxford University.
CORDIER, H. (1893): Situation de Ho-lin en Tartarie (avec une Carte). T'oungpao 4, 33-80. CZEGLEDY, K. (1995): Çogay-Kuzı, Kara-Kum, Kök-Öng. Çev. E. B. Özbilen. Türk Dünyası Araştırmaları 97, 51-64.
DLT bk. B. ATALAY (1991).DOERFER, G. (1965): Türkische und Mongolische Elemente im neupersischen II. Wiesbaden: Franz Steiner.EDPT bk. S. G. CLAUSON (1972).
ERDAL, M.(1991): Old Turkic word formation. A Functional Approach to the Lexicon I-II.
Wiesbaden: Otto Harrassowitz. GABAIN, A. v. (1950): Steppe und Stadt im Leben der altesten Türken. Der Islam 29, 30-62. GIRAUD, R.: L'Inscription de Baın Tsokto. Paris: Librairie d'Amerique et d'Orient. GOLDEN, P. B. (2002): Türk Halkları Tarihine Giriş. Çev. O. Karatay. Çorum: KaraM. GÖMEÇ, S. (1997): Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü. Ankara: AKM.GÖMEÇ, S. (2000): Şine-Usu Yazıtı'nda Geçen Yer Adları Üzerine. Belleten LXIV/240, 427-433. GÖMEÇ, S. (2001): Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Yer Adları. Türk Kültürü XXXIX/453, 25-36. HAENISCH, E. (1952): Sino-Mongolische Dokumente vom Ende des 14. Jahrhunderts. Berlin: Akademie.
HAENISCH, E. (1962): Wörterbuch zu Manghol un Niuca Tobca 'an. Wiesbaden: Franz Steiner.
HAMILTON, J.R. (1997): Tokuz Oguz ve On Uygur. Çev. Y. Koç - İ. Birkan. Türk Dilleri Araştırmaları 7, 187-232.
HEISSIG, W. (1990): New Material on East Mongolian Shamanism. Asian Folklore Studies 49, 223¬233.
HIRTH, F. (1899): Nachworte zur Inschrift des Tonyukuk. Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei.
(Zweite Folge). St-Petersburg. 1-140. JISL, L. (1963):
Kül-Tegin Anıtında 1958'de Yapılan Arkeoloji Araştırmalarının Sonuçları. Belleten
XXVII/107, 387-410.
KATAYAMA, A.(1999): Tariat Inscription. Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998. Eds. T. Moriyasu and A. Ochir. Osaka: The Society of Central Eurasian Studies. 168-176.
KLYAŞTORNIY, S.G. (1980): Terhinskaya nadpis'. Sov'etskaya Tyurkologiya 1980/3, 83-95.
LESSING, F. D. (2003): Moğolca-Türkçe Sözlük. Çev. G. Karaağaç. Ankara: TDK.
MELİORANSKİY, P. M. (1899): Pamyatnik' v' çest' Kyul' Tegina. St-Petersburg: Tipografya
İmperatorskoy Akademii Nauk'. ORKUN, H. N. (1941): Eski Türk Yazıtları IV. İstanbul: TDK.
OTWF bk. M. ERDAL (1991).
ÖGEL, B. (1957): Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar. Belleten XXI/81, 81-137. PELLIOT, P. (1929): Neuf Notes sur des questions d'Asie Centrale. T'oungpao 26, 201-265. POPPE, N. (1973): Über die Bildungssuffixe der mongolischen Bezeichnungen der Körperteile. Ural-
Altaische Jahrbücher 45, 223-243. POPPE, N. (1992): Moğol Yazı Dilinin Grameri. Çev. G. Karaağaç. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
RADLOFF, W. (1895): Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. St-Petersburg. RADLOFF, W. (1897): Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge. St-Petersburg. RAMSTEDT, G. J. (1976): Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae. RÂSÂNEN, M. (1957): Materialien zur Morphologie der Türkischen Sprachen. Helsinki: Studia
Orientalia, Edidit Societas Orientalis Fennica.
SANDERS, A. J. K. (1996): Historical Dictionary of Mongolia. Lanham & London: The Scarecrow. SCHUBERT, J. (1964): Zum Begriff und zur Lage des 'ÖTÜKÂN'. Ural-Altaische Jahrbücher 35,213-218.
SERTKAYA,O.F. -S. HARCAVBAY (2001): Hoyto-Tamir (Moğolistan)'dan Yeni Yazıtlar (Ön Neşir). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2000, 313-346.
SERTKAYA, O. F. (2003): Yıs (Yış?)/Yis1/Yis/Yiş Kelimesi ve Akrabaları Üzerine. Türkiyat
Araştırmaları Dergisi 13 (Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a Armağan), 1-10. SÜMER, F. (19942): Eski Türklerde Şehircilik. Ankara: TTK.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com