Buradasınız

+SIZ EKİ OLUMSUZLUK EKİ MİDİR?

IS "+SIZ" A SUFFIX THAT GIVES A NEGATIVE MEANING?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.224

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Recently, in some Turkish grammar books and most university preparation materials, "sız" is described as a suffix giving negative meaning. When one looks at the way this suffix is used or exemplified it does not have a negative meaning. Rather, it means "lacking", "opposite" or "absence". in Turkish dictionaries, negativeness and negative suffixes are explained based on whether words are verb, action, or action originating words. Therefore, nouns are not proper for giving negative meaning. This shows that the suffix "sız" cannot be used to give nouns negative meaning.
Abstract (Original Language): 
Son zamanlarda bazı dilbilgisi kitapları ve dershane kaynaklarının birçoğunda -siz eki için "olumsuzluk eki" terimi kullanılmaktadır. Bu ek, kullanılış ve örneklerine bakıldığında, olumsuzluk değil, "bulunmama", "zıtlık" ve "yokluk" ifade etmektedir. Dilbilgisi terimleri sözlüklerinde "olumsuzluk" ve "olumsuzluk eki" terimleri yüklem, eylem veya eylem soylu kelimeler temel alınarak açıklanmıştır. Yani isimler için "olumsuzluk" terimi uygun değildir. Bu da gösteriyor ki, isimlerden zıtlık, bulunmama ve yokluk ifade eden isimler yapan -siz ekine "olumsuzluk eki" demek uygun değildir.

REFERENCES

References: 

Arşimet Yayınları (2005), Lise-1 Hazırlık, Konu Anlatımlı Türkçe, İstanbul. BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları: 528, Ankara. BAYINDIR, Alper (2005), ÖSS Türkçe Konu anlatımlı, Pi Yayınları, İstanbul. BEKTAŞ, İbrahim (2005), ÖSS Türkçe Konu Anlatımlı, Birey Eğitim Yayınları İstanbul. BİRAY, Himmet (1999), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, Türk Dil Kurumu Yayınları: 711, Ankara.
DEMİR, Tufan (2004), Türkçe Dilbilgisi, Kurmay Yayınevi, Ankara.
DENY, Jean (1941),
Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), tercüme eden: Ali Ulvi Elöve, İstanbul Maarif Matbaası.
DEVELLİOĞLU, Ferit (1962), Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş Matbaası, Ankara. EDİSKUN, Haydar (1963), Yeni Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
EMRE, Ahmet Cevat (1945), Türk Dilbilgisi, Türkçenin Bu günkü ve Geçmişteki Gelişimleri Üzerine Gramer Denemesi, İstanbul Cumhuriyet Matbaası.
ERGİN, Muharrem (1962), Türk Dil Bilgisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları no.
785'ten Genişletilmiş ikinci baskı, İstanbul. GENCAN, Tahir Nejat (1979), Dilbilgisi, Gözden geçirilmiş 4. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları:
418, Ankara.
GÜLSEVİN, Gürer (1997), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Türk Dil Kurumu Yayınları: 673, Ankara. HATİBOĞLU, Vecihe (1969), Dilbilgisi Terimleri Sözlüğa, Türk Dil Kurumu Yayınları: 300, Ankara. HENGİRMEN, Mehmet (1998), Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınevi, Ankara. HENGİRMEN, Mehmet (1999), Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin Yayınevi, Ankara. İLHAN, Nadir (2005), "Türkçede Olumsuzluk", 45. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma
Etkinlikleri 1- 13 Mayıs 2005, Karaman Valiliği Karaman Dil - Kültür ve Sanat Dergisi 2005,
s.
271
- 279.
KOÇ, Nurettin (1992), Açıklamalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul. KOÇ, Nurettin (1996), Yeni Dilbilgisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
KORKMAZ, Zeynep (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 575, Ankara. KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yayınları: 827, Ankara.
Körfez Dershaneleri (2005), ÖSS Türkçe Edebiyat Konu Anlatımlı, Körfez Yayınları, İstanbul. Kültür Yayınları Komisyonu (2004), Türkçe Konu Anlatımlı ÖSS, İstanbul.
KUTALMIŞ, Mehmet (2004), Ermeni Kıpçakçasında Olumsuzluk Şekilleri, İlmî Araştırmalar 17 Güz, s.133- 141, İstanbul.
NASKALİ, Emine Gürsoy (1997), Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, Türk Dil Kurumu
Yayınları: 667, Ankara. OĞUZ, Osman (2005), Türkçe- Edebiyat Konu Anlatımlı ÖSS, Fdd Yayınları, Ankara. ÖZÇELİK, Sadettin, Münir Erten (2000), Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Diyarbakır. ÖZDAŞ (2004 a), Lise II Türkçe 1, Özdebir Eğitim Yayıncılık, Ilıcak Matbaacılık, 1. Baskı, İstanbul.
ÖZDAŞ (2004 b), ÖSS Türkçe, Özdebir Eğitim Yayıncılık, Ilıcak Matbaacılık, 1. Baskı, İstanbul.
Pozitif (2003) İvme Yayınları Komisyonu, Türkçe Konu Anlatımlı ÖSS, İstanbul. Şemseddin Sami (1989), Kâmüs-ı Türkî, Lübnan.
TOPALOĞLU, Ahmet (1989), Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Yayınları: 207, İstanbul.
Türkçe Sözlük (2005), Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Ankara.
ÜSTÜNER, Ahat (2001), "Eski Türkiye Türkçesinde -sUz Eki", Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, s.177- 184 VARDAR, Berke ve diğerleri (1980), Dilbilim ve Dilbilim terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu
Yayınları: 471, Ankara.ZÜLFİKAR, Hamza (1991), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Türk Dil Kurumu Yayınları: 569, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com