Buradasınız

-(y)IsAr GELECEK ZAMAN EKİNİN YAPISI ÜZERİNE

THE STRUCTURE OF -(y)IsAr FUTURE TENSE SUFFIX

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.227

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
-(y)IsAr that was future tense suffix consist of descriptive verb that get rigid. The suffix has a construction with few syllable. At the same time, it isin't used by being participle. So, it looks like with -(I)yor that been present tense suffix both function sliping and construction.
Abstract (Original Language): 
-(y)IsAr gelecek zaman eki tasvir fiilinin kalıplaşmasından oluşmuştur. Ek çok heceli bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda sıfat-fiil olarak kullanılmamaktadır. Dolayısıyla şimdiki zaman eki -(I)yor ile hem işlev kayması hem de yapı olarak benzerlik göstermektedir.

REFERENCES

References: 

ATALAY, Besim, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, C. III, Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, 1991.
BAYRAKTAR, Nesrin, Türkçede Fiilimsiler, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004. DİLÇİN, Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1983. GABAİN, A. Von, Eski Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1988. GÜLSEVİN, Gürer, Eski Anadolu Türkçesinde Çekim Ekleri, Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, 1997.
HATİBOĞLU,Vecihe, Türkçenin Ekleri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1981.
KORKMAZ, Zeynep, "Kâşkarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi" Türk Dili, S. 253 (Ekim 1972),Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı."Türkçede -acak / -ecek Gelecek Zaman (Futurum) Ekinin Yapısı
Üzerine", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XVII/1-2, Ankara, 1959.
"-sa/-se Dilek-Şart Kipi Eklerinde Bir Yapı Birliği Var mıdır?" , Türk Dili
Üzerine Araştırmalar, C. I, TDK Yay., Ankara, 1954.
,Türkiye Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara, 2003.
ÖZKAN, Mustafa Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz
Kitabevi, İstanbul, 2000.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Eski Türkiye Türkçesi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1994. UYĞUR, Sinan, Alinin Kıssa-i Yusufu (Giriş-lnceleme-Metin-Sözlük), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003 (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
YAMAN, Ertuğrul, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com