Buradasınız

"HİKÂYE"YE TERMİNOLOJİK BİR YAKLAŞIM

A TERMINOLOGICAL APPROACH TO STORY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.279

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Narration is one of the outstanding needs of humankind. The activity of narration is encountered in two ways in social life as oral and written narration. Novel, theater, letter, essay, travel critic, biography, autobiography, recollection. are some of the literary types appeared as the result of the need for narration. Story is one of these literary types. Story and its kinds are characterized with different word or words both in the west and east. In this study, we will try to discuss the word story which has various categories in terms of meanings with a terminological approach.
Abstract (Original Language): 
Anlatmak, insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biridir. Anlatma eylemi sosyal hayatta genel olarak sözlü ve yazılı anlatım olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Roman, tiyatro, mektup, deneme, gezi yazısı, biyografi, oto-biyografi, hâtıra... insanın anlatma ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan edebî türlerden bazılarıdır. Bu edebî türlerden biri de hikâyedir. Hikâye ve türleri, gerek doğuda gerekse batıda çeşitli kelime ve kelime grupları ile karşılanmıştır. Biz bu yazımızda çeşitli anlam katmanları olan hikâye kelimesini, terminolojik bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağız.

REFERENCES

References: 

Aktaş, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yay., 2.bs.,
Ankara, 1991. Ana Britannica, Öykü maddesi,C.17, Ana Yay., s.314
37Bk.Hece Öykü, Öyküde Sözcük Ekonomisi. Kısa Kısa(Küçürek) Öykü-1, S.19, Şubat-Mart 2007, s.30-85;Korkmaz, Ramazan, "Küçürek Öykü", Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bak.Yay.,C.IV, İstanbul, 2006, s.475-479
38 Onay, Ahmet Talât, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, M.E.B. Yay., 2.bs., İstanbul, 2004, s.145
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 3/1 Winter 2008
379
Necati TONGA
Barthes, Roland, Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çev.Mehmet Rifat-
Sema Rifat,Gerçek Yay., İstanbul, 1988. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi Yay.,
13.bs., Ankara, 1996. Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Rehber Yay., 8.bs., Ankara, 1990. Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü, T.D.K. Yay., İstanbul, 1948. Hayat Büyük Türk Sözlüğü, Hikâye maddesi, Hayat Yay., b.y.y., b.t.y., s.528 Hece Öykü, Öyküde Sözcük Ekonomisi: Kısa Kısa(Küçürek) Öykü-1, S.19, Şubat-
Mart 2007, s.30-85
Kadri, Hüseyin Kâzım, Türk Lügati, C.2, İstanbul, 1928, s.552
Korkmaz, Ramazan, "Küçürek Öykü", Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm
Bak.Yay.,C.IV, İstanbul, 2006, s.475-479
Lekesiz, Ömer, "Türk Öykücülüğünün Yüz Yıllık Hikâyesi", Dergâh, S.106, Aralık
1998.
Macdonald, D. B, Hikâye maddesi, İslâm Ans., C.5, s.447 Meydan Larousse, Hikâye maddesi, C.5, Meydan Yay., s.850
Mütercim Âsım, Terceme-i Kâmûsül-Muhît, Hikâye maddesi, C.3, İstanbul, 1272,
s.792
Naci, Fethi, "Türkiye'de Roman Var Mı?", Eleştiri Günlüğü, Özgür Yay., İstanbul,
1986.
Naci, Muallim, Lûgat-ı Nâci, Hikâye maddesi, İstanbul, 1322, s.358
Onay, Ahmet Talât, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, M.E.B. Yay., 2.bs.,
İstanbul, 2004.
Önal, Mehmet, "Tahkiyeli Eserleri Tahlil Planı Hakkında Bir Deneme", Umay
Günay'a Armağan, Feryal Yay., Ankara, 1996, 124-134 Özgül, M.Kayahan, "Hikâyenin Romanı", Hece, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı,
S.46-47, Ekim-Kasım 2000.
Özkırımlı, Atilla, Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Altın Kitaplar Yay.,
İstanbul, 1991.
Par, Arif Hikmet, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Serhat Yay., İstanbul,
1984.
Püsküllüoğlu, Ali, Arkadaş Türkçe Sözlük, Arkadaş Yay., Ankara, 1994. Redhouse îngilizce-Türkçe Sözlük, Sev Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. Yay., 29.bs.,
İstanbul, 1999.
Şemseddin Sami, Kamûs-ı Türkî, Hikâye maddesi, Dersaadet, 1317, s.554
Tansel, Fevziye Abdullah, Hikâye maddesi, Türk Ans., C.19, s.231
Tarlan, Ali Nihat, Necati Bey Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 1992.
Tural, Sadık, Zamanın Elinden Tutmak, Ecdâd Yay., 2.bs., Ankara, 1991.
Tural, Sadık, "Roman Teorisi Üzerine Düşünceler", Türk Yurdu, Türk Romanı
Özel Sayısı, C.20, S.153-154, Mayıs-Haziran 2000. Türkçe Sözlük, TDK Yay., 6.bs., Ankara, 1974. Türkçe Sözlük,C.2, TDK Yay., Ankara, 1988.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Hikâye maddesi, Dergâh Yay., C.4, İstanbul, 1981, s.225
Uşaklıgil, Halit Ziya, Hikâye,(Haz.Nur Gürani Arslan), Y.K.Yay., İstanbul, 1998 Vankulu, Lügat-ı Vankulu, Hikâye maddesi, C.2, İstanbul, 1218. Von, Karl Steuerwold, Türkçe-Almanca Sözlük, ABC Kitabevi Yay., İstanbul, 1988

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com