Buradasınız

ILLEGAL JEWISH-IMMIGRATION POLICY IN PALESTINE (PERIODS OF 1st and 2nd CONSTITUTIONAL MONARCHY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.266

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
in this article, illegal Jewish Migration to Palestine and the Manner of the Ottoman Empire towards this migration throughout the second half of the 19th century will be shed into light. The migration movement to the Palestinian lands for Zionist purposes covers a period for the Jewish people full of patience, seriousness and sacrifices. Especially the rich Jews living in Europe and America supplied the money flow through the companies they set up and the Jews who were the idea-father of the Zionism made great efforts to get the Jewish people all over the world to migrate to the holy lands.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren sayıları hızla artan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşiminin Osmanlı Devleti'nin bu konudaki hassasiyetine rağmen nasıl gerçekleştiği üzerinde durulacaktır. Siyonizm eksenli Filistin'e göç harekatı Yahudiler için sabırlı, ciddi ve fedakarlıklarla dolu bir süreçtir. Özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan zengin Museviler kurdukları şirketlerle para akışını temin ederlerken Siyonizmin fikir babası Yahudiler ise bütün dünyadaki Musevi topluluğunu bu topraklara yönlendirmek için büyük çaba sarf etmişlerdir.

REFERENCES

References: 

a. Ottoman Archives Documents,
Y.PRK.AZJ, Documents Number:40/34, Y.BŞK.AZJ, Documents Numbers: 6/77, Y.PRK.TKM., Documents Numbers: 38/51. Y.HRK.HR., Documents Numbers: 27/30.
Y.PRK.TŞF.,
Document
s Numbers: 6/72. Y.PRK.BŞK., Documents Numbers: 80/55. Y.PRK.DH., Documents Numbers: 6/60. Y.PRK.AZJ., Documents Numbers: 50/86. Y.PRK.AZJ., Documents Numbers: 53/96.
Y.E.E., Documents Numbers: 136/63. DH.İD., Documents Numbers: 126/56.
b. Books and Articles
Abu- Manneh, Butrus,"The Late 19th Century Sanjak of Jarusalem", The
İsrael/Paletsin
e Question, Edited By Ilan Pappe, London and Newyork, p.45; Dror Ze'evi, Kudüs, 17. Yüzyılda Osmanlı Sancağında Toplum ve Ekonomi, İstanbul (2000). Akgündüz, Ahmet "II. Abdülhamit'in Yahudilerin Filistin'e Yerleşmesini
Yasaklayan Bir İradesi", Türk Dünyası Tarih Dergisi,1/3 (1987). Benbassa, Esther "20. Yüzyıl Başında Osmanlı İmparatorluğunda Siyonizm", Tarih ve Toplum,14/82 (1990). Yanık, Alim, "Türkiye ve Siyonizm", Bilge
Dergisi, 5 (1995).
Cin, Halil "Filistin Topraklarının Osmanlı Dönemindeki Hukuki Statüsü ve Yahudilere Karşı Alınan Tedbirler", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi,(1989).
Hülagü, Orhan "Osmanlı'nın Son Döneminde Filistin'in İktisadi ve İctimai
Tarihi",Tanzimattan Sonra Filistin I, Tarih ve Medeniyet,58 (1999). Karaköse, Hasan "Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Girişimleri ve Süleyman Fethi Beyin Lâyihası(1911)", G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5/1, (2004).
Katz, Yossef, "Paths of Zionist Political Action in Turkey, 1882-1914: The Plan
for Jewish Settlement in Turkey in the Young Turks Era", International Journal of Turkish Studies, 4/1 (1987). Kodaman Bayram -Nedim İpek, "Yahudilerin Filistin'e Yerleşmeleri ile İlgili
Olarak II.Abdülhamit'e 1879'da Sunulan Layiha", Belleten, LVII, Ankara
(1994).
Kushner, David "The Ottoman governors of Palestine 1864-1914", Middle
Eastern Studies, 23/(1987). Lewis, Bernard, Ortadoğu, İstanbul (1996).
Mccarthy, Justın The population of Palestine: Population History and Statistics of
the Late Ottoman Period and the Mandate, New York (1990).
Öke, Mim Kemal, Siyonizmden Uygarlık Çatışmasına Filistin Sorunu, İstanbul
(2002).
Shaham, Ronald "Christian and Jewish Wagf in Palestine During the Late Ottoman Period", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 54/3 (1991).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com