Buradasınız

KÖROĞLU DESTANI'NDA AT, KADIN, SİLAH

HORSE, WOMEN, WEAPON IN THE EPIC OF KÖROĞLU

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.293

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The epic of Köroğlu is one of the most loved epics which reaches today from long centuries and stil keeps its place of importance in narration tradition. İt is an epical work that left deep influences over Turkish world and over nations lived together with Turks for long centuries. İt is a monument, binding the past and the present. Even today when taken into consideration of the wideness of its narreted and listened geographical area its importance from the view of maintaining the cultural integrity between Turks will be understood much beter. İt is difficult to come across such a work which maintains its vitality and dynamism with a wide performance area in the lives of other nations. The perfection and the reachment of education level in Turkish epic tradition are the factors which cause this result. İn our writing the concepts of horse, woman and weapon which take place in Turkoman variant of Köroğlu will be discussed.
Abstract (Original Language): 
Köroğlu Destanı uzun asırlardan günümüze ulaşan ve hâlâ anlatım geleneğindeki yerini koruyan, sevilen bir destanımızdır. Türk dünyasında ve Türklerle uzun asırlar beraber yaşamış milletlerde derin etkiler bırakmış, destani bir eserdir. Geçmişi bugüne bağlayan bir abidedir. Bugün dahi anlatıldığı ve dinlenildiği coğrafi alanın genişliği dikkate alındığında Türkler arasında kültür bütünlüğünü koruma bakımından önemi daha iyi anlaşılacaktır. Köroğlu Destanı gibi hayatiyetini ve dinamizmini bu derece koruyan ve icra alanı geniş bir esere başka milletlerin hayatında rastlamak zordur. Türk destan geleneğindeki mükemmellik ve mektep seviyesine erişme bu sonucu doğuran etkenlerdendir. Yazımızda Köroğlu'nun Türkmen varyantında yer alan at, kadın ve silah kavramları ele alınacaktır.

REFERENCES

References: 

AÇA, Mehmet; "Reşideddin Oğuznâmesi'nde Kadın", Millî Folklor, 2007, S.76, s.76-92.
BORATAV, Pertev Naili; Köroğlu Destanı, Adam Yay, İstanbul 1984.
ÇOBANOĞLU, Özkul; Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2002.
ÇOBANOĞLU, Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yay, Ankara 2003.
EKİCİ, Metin; Türk Dünyasında Köroğlu, Akçağ Yay, Ankara 2004.
ELÇİN, Şükrü; "Atların Doğuşları ile ilgili Efsâneler", Halk Edebiyatı Araştırmaları 2, Akçağ Yay, Ankara 1997, s.502-506.
ELÇİN, Şükrü; "Türklerde Atın Armağan Olması", Halk Edebiyatı Araştırmaları 2, Akçağ Yay, Ankara 1997, s.518-524.
GÜVEN, Merdan; "Oğuz Kağan Destanında Hayvanlar", Millî
Folklor, 2003, S. 57, s.82-91.
İNAN, Abdülkadir; "Türk Destanlarına Genel Bir Bakış", Makaleler ve İncelemeler Cilt I, TTK, Ankara 1998, s.220-237.
İNAN, Abdülkadir "Türk Destan ve Masallarında Kırklar Motifi",
Makaleler ve İncelemeler Cilt I, TTK, Ankara 1998, s.238-240.
İNAN, Abdülkadir; "Türk Mitolojisinde ve Halk Edebiyatında Kadın", Makaleler ve İncelemeler Cilt I, TTK, Ankara 1998,
s.274-280.
KAPLAN, Mehmet;" Dede Korkut Kitabında Hayvanlar", Türk
Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, Dergâh Yay, İstanbul 2004,
s.51-63.
KAPLAN, Mehmet;" Dede Korkut Kitabında Kadın", Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, Dergâh Yay, İstanbul 2004, s.39-50.
KAPLAN, Mehmet; " Oğuz Kağan Destanı ile Dede Korkut Kitabında
Eşya ve Aletler", Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I,
Dergâh Yay, İstanbul 2004, s.64-84.
SEYİDOĞLU, Bilge; "Mitolojik Dönemde At", Umay Günay Armağanı, ( ed.Özkul Çobanoğlu; Metin Özaslan), Feryal
Matbaacılık, Ankara 1996, s.51-55. OĞUZ, M. Öcal ve diğer.; Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker
Yay., Ankara 2006.
YAKICI, Ali; "Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Âşık Köroğlu'nun Bu Tipler Arasındaki Yeri", Millî Folklor, 2007,
S. 76, s.113-123. YILDIRIM, Dursun; Türk Bitiği, Akçağ Yay, Ankara 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com