Buradasınız

SURÜRİ'NİN AHKÂM-I NÜCÜM İSİMLİ BİR ESERİ VAR MI?

DOES SURÜRİ HAVE A BOOK CALLED "AHKÂM-I NÜCÜM"?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.320

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
One of the famous scientists of the Kanuni period, Gelibolulu Sururi, gained his reputation by his commentary-books and his translations. His commentaries to "Mesnevi" and "Şebistan-i Hayal" which made him famous, his books in Arabic and Farsi and his translations from these languages can be mentioned as major parts of his work. Although it is not exactly known how many books he published, total number of his books are assumed to be around 30 including his translations and compilations. One of his translations was famous cosmology book of the time "Kitabü'l-aca'ib ve'l-Gara'ib" by Kazvini. Although most of the sources about "Sururi" claim him to author a book about "ilm-i nücum" (science of stars), the mentioned book is unfortunately not available in any library. In this article we will try to verify whether Sururi really authored an astrology book, making use of dependable sources available.
Abstract (Original Language): 
Kanunî döneminin önemli bilim adamlarından Gelibolulu Surürî yaptığı şerhler ve tercümelerle ün kazanmıştır. Onu meşhur eden Mesnevî ve Şebistân-ı Hayâl şerhlerinin yanında Arapça ve Farsça yazdığı eserler ve bu dillerden Türkçeye aktardığı kitaplar da bulunmaktadır. Eserlerinin sayısını kesin olarak bilmemekle birlikte, telif ve tercüme otuz civarında eseri olduğunu tahmin ediyoruz. Surürî'nin çevrilerinden birisi de Kazvînî'nin ünlü Kitâbü'l-'acâ'ib ve'l-Garâ'ib isimli kozmografya eseridir. Ancak çeşitli kaynaklar Surürî'nin ilm-i nücuma dair bir eser kaleme aldığından söz eder. Eldeki kaynaklar ışığında Surürî'nin böyle bir eseri olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışacağız.

REFERENCES

References: 

AKÜN, Ömer Faruk (1957) "Süruri" İslam Ansiklopedisi, c. 12, s. 249, 250.
Büyük Türk Klasikleri (1986) Ötüken Yayınları, İstanbul, c. 4, s. 165.
ELBİR, Bilal (2007) "Surürî'nin Şerh-i Şebistân-ı Hayâl'indeki Şerh Metodu ve Hurûfîlik Yansımaları" Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3, S. 212-229, http://www.turkishstudie s .net/dergi/cilt 1 /sayi5/sayi5pdf/elbirb ilal.pdf.
GALİTEKİN, Ahmed Nezih (2001) Ayvansarâyî Hüseyin Efendi, Hadikatü'l-Cevâmi', İşaret Yayınları, İstanbul.
GÜLEÇ, İsmail (2001) Gelibolulu Muslihiddin Süruri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü'l-Maarif isimli eseri, Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXI, s. 211¬236.
İSEN, Mustafa (1994) Künhü'l-Ahbar'ın Tezkire Kısmı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara.
İSEN, Mustafa (1999) Latifi Tezkiresi, Akçağ Yayınları, Ankara.
İPEKTEN, Haluk vd., (1988) Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Yorum Matbaası, Ankara, s. 460.
KUTLUK, İbrahim (1989) Kınalı-zade Hasan Çelebi Tezkiretü'ş-Şuara, c. 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
KUTLUK, İbrahim (1997) Beyani Mustafa bin Carullah Tezkiretü'ş-
Şuara, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
OKATAN, Halil İbrahim (1986) Süruri'nin Bahru'l-Maarifi -İnceleme ve Mukaddime Metni-, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Doç. Dr. Tunca Kortantamer.
REŞAT, Faik (?) Eslaf, Tercüman 1001 Temel Eser.
SÂMİ, Şemsettin (1996) Kâmüsu'l-A'lâm, Tıpkıbasım, c. 4, s. 1558, Kaşgar Neşriyat, Ankara.
SEHİ Bey (1980) Tezkire Heşt Behişt, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul.
SÜREYYA, Mehmed (1996) Sicill-i Osmanî, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, c. 5, s. 1156, İstanbul.
SURÜRİ, Ahkâm-ı Nücüm, Tire Necip Paşa Kütüphanesi, No:NP/467
SURÜRİ, Manisa İl Halk Kütüphanesi, No: 45 Hk 3109
SURÜRİ, Manisa İl Halk Kütüphanesi, No: 45 HK 5355
TAHİR, Mehmed (Hicri 1333,1344) Osmanlı Müellifleri I, II, III, Matbaa-ı Amire, İstanbul.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, c. 8,s. 78.
YILDIRIM, Ali İhsan (2003) Necip Paşa Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu I, Tire.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com