Buradasınız

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A STUDY ON PROVERBS REBTED TO HORSE IN KYRGYZ, UIGUR, MACEDONIA-KOSOVA TURKISH LANGUAGES AND IN TURKISH LEGADERY STORIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.308

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The life power of a nation is only possible if it has a sound base. Turkish culture is the richest one in the world with its literature, history custom. Turkish nation which has got a history full of bravery has reflected its achievements into its epics throughout its long history. When we examine the Turkish history; we find a deep culture and precious sayings enabling people to take lesson from life. Turkish nation brought an extraordinary bright culture into the places where it went what distinguishes the nations from one another is especially the oral culture. Our proverb is one of the most important elements of this oral culture. Our proverbs have grace impacts which affect people deeply. Turkish proverbs arise from Turkish thought and are a mirror which reflects its philosophy, Bravery, and culture. In the ancient Turkish societies the horse has been an indispensable element for Turkish people and mentioned in the Turkish proverbs.
Abstract (Original Language): 
Bir milletin yaşama gücü onun kültüründe sağlam temellerin bulunmasıyla mümkündür. Türk kültürü, edebiyatıyla, tarihiyle, gelenek ve görenekleriyle dünyanın en zengin kültürüdür. Kahramanlıklarla dolu zengin bir geçmişe sahip olan Türk milleti, uzun tarihi boyunca kazandığı başarılarını, destanlarına, hikâyelerine, şiirlerine ve atasözlerine yansıtmıştır. Türk atasözlerini incelediğimiz zaman engin bir kültürü ve insanın hayattan ders almasını sağlayan mücevher kıymetindeki sözlerini buluruz. Türk milleti gittiği yere şanıyla şerefiyle müthiş bir kültür götürmüştür. Milletleri birbirinden ayıran kültür özelliklerinin başında sözlü kültür gelmektedir. Atasözlerimiz de bu sözlü kültürün önemli parçalarından birisidir. Atasözlerimiz insanı derinden etkileyen bir güzelliğe sahiptir. Türk atasözleri, Türk milletinin düşüncesinden çıkmış olup onun dünya görüşünü, yiğitliğini, töresini, geleneğini, göreneğini yansıtan bir aynadır. Eski Türk toplumlarında at, Türk insanının vazgeçilmez bir varlığı olup atasözlerine konu olmuştur.

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, Şöhret Türkmen, Seçme Atasözleri ve Eleştirmeli Açıklamaları, Akçağ Yay., Ankara 2004.
BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1997.
ÇELİK ŞAVK, Ülkü, Kırgız Atasözleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yay.,
Ankara 2002.
ÇOBANOĞLU, Özkul, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.,
Ankara 2004.
DEMİREL, Hamide, Türk Destanlarında Güzellik Destan Masal ve Din Unsurları İle Yabancı Destanlarda Türk Kahramanları, Ötüken Yay., İstanbul 1995.
ELÇİN, Şükrü, Halk Edebiyatı Araştırmaları II, Akçağ Yay., Ankara 1997.
GÖKYAY, Orhan Şaik Türk Dünyasından Seçmeler Dedem Korkudun Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yay.,
İstanbul 2000.
GÜLLÜDAĞ, Nesrin, "Divanü Lügat-it Türk ve Nogay, Kumuk, Karaçay-Malkar, Yeni Uygur Türkçesindeki At İle İlgili Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme", Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Eskişehir
2002.
HASAN, Hamdi, Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1997.
OY, Aydın, Tarih Boyunca Türk Atasözleri, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 1972.
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, C.6, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2000.
ÖZTOPÇU, Kurtuluş, Uygur Atasözleri ve Deyimleri, Doğu Türkistan Vakfı Yay., İstanbul 1992
SAKAOĞLU, Saim, Karaca Oğlan, Akçağ Yay., Ankara
2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com