Buradasınız

DİVAN ŞİİRİNDE MEYVELER VE MEYVELERDEN HAREKETLE YAPILAN TEŞBİH VE MECAZLAR

FRUITS AND SIMILES AND METAPHORS ON FRUITS IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE (DIVAN POETRY)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.428

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
We have surveyed 40 divans belonging different centuries and different regions in classical Turkish Literature. İn the works we have looked up, poets used fruit names such as pear, quince, almond, hickory, apple, plum, filbert, peanut, date palm, jujube, oleaster, fig, coffee, watermelon, melon, apricot, cherry, lemon, pomegranate, peach, bitter orange, grape, morello, olive and made metaphor regarding their trees, forms, tastes, colors, flowers and functions. Many characteristical features of "the loved one" were given with word games on fruits.
Abstract (Original Language): 
Divan edebiyatının hüküm sürdüğü sahalarda, değişik yüzyıllara ait taradığımız önemli kırk divanda; şairlerin armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, fıstık, hurma, hünnap, iğde, incir, kahve, karpuz, kavun, kayısı, kiraz, limon, nar, şeftali, turunç, üzüm, vişne, zeytin gibi meyvelerin ağaçları, şekilleri, renkleri, tatları, çeçekleri ve fonksiyonları üzerinde çesitli teşbih ve mecazlar yaptıkları görülmüştür. Sevgiliye ait birçok özellik meyveler üzerinde yapılan benzetme ve mecazlarla anlatılmıştır.
345-375

REFERENCES

References: 

AKKUŞ, Metin (1993), Nef'i Dîvânı, Ankara: Akçağ yayınları.
AYAN, Hüseyin (1990), Nesimi Divanı, Ankara: Akçağ yayınları.
AYDEMİR, Yaşar (2000), Behiştî Divanı Behiştî, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni, Ankara: MEB yayınları.
BİLKAN, Ali Fuat (1997), Nâbî Dîvânı I, II, İstanbul: MEB yayınları.
CANSEVER, Sıddık ve diğerleri (1999), Osman Nevres Divanı Transkripsiyonlu Metin, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi: Basılmamış Bitirme Tezi.
ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (1977), Yahyâ Bey Dîvan Tenkidli Basım, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları.
ÇAVUŞOĞLU, Mehmet ve M.Ali Tanyeri (1981), Hayreti Dîvan Tenkidli Basım, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınları.
ÇAVUŞOĞLU, Mehmet ve M.Ali Tanyeri (1987), Zatî Divanı Edisyon Kritik ve Transkripsiyon Gazeller Kısmı c.III, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınları.
ÇIPAN, Mustafa (2003), Fasih Divanı İnceleme-Tenkidli Metin, İstanbul: MEB yayınları.
DEVELLİOĞLU, Ferit (2000), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat Eski ve Yeni Harflerle, Ankara: Aydın Kitabevi yayınları.
DOĞAN, Muhammet Nur (1997 a), Şeyhülislâm Es'ad Efendi ve Divanının Tenkitli Metni, İstanbul: MEB yayınları.
DOĞAN, Muhammet Nur (1997 b), Şeyhülislâm İshak Efendi Hayâtı, Eserleri ve Divanının Edisyon Kritiği, İstanbul: MEB yayınları.
ERASLAN, Kemal (1999), Mevlânâ Sekkâkî Divanı, Ankara: TDK yayınları.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 3/5 Fall 2008
373
Abdülkeri
m GÜLHAN
ERDOĞAN, Kenan (1998), Niyâzî-i Mısrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı Tenkitli Metin, Ankara: Akçağ yayınları.
ERGİN, Muharrem (1980), Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları.
EROL, Erdoğan (1994), Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara: AKM yayınları.
ERSOYLU, İ. Halil (1989), Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, Ankara: TDK yayınları.
ERTEM, Rekin (1995), Şeyhülislâm Yahya Divanı, Ankara: Akçağ yayınları.
GÖKYAY, Orhan Şaik (1993), "Divan Şiirinde Meyveler", Tarih ve Toplum, 112: 201-205.
GÜLHAN, Abdülkerim (1996), Hakanî Mehmed Bey Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı'nın Tenkidli Metni, Ankara: Gazi Üniversitesi: Basılmamış Doktora Tezi.
GÜLHAN, Abdülkerim (1989), Nâzikî Dîvânı Karşılaştırmalı Metin, Balıkesir: Uludağ Üniversitesi: Basılmamış Yüksk Lisans Tezi.
İPEKTEN, Halûk (1974), Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara: Atatürk Üniversitesi yayınları.
İPEKTEN, Halûk (1990), Nâ'ilî Divânı, Ankara: Akçağ yayınları.
İSEN, Mustafa (1990), Usûlî Divanı, Ankara: Akçağ yayınları.
İSEN, Mustafa ve Cemâl Kurnaz (1990), Şeyhî Divanı, Ankara: Akçağ yayınları.
KALKAN, Mahmut (1996), Neşâtî Divanı, İzmir: Akademi Kitabevi yayınları.
KALKIŞIM, Muhsin (1994), Şeyh Gâlib Dîvânı,
Ankara: Akçağ yayınları.
KARAAĞAÇ, Günay (1997), Lutfî Divanı Giriş-Metin-
Dizin-Tıpkıbasım, Ankara: TDK yayınları.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 3/5 Fall 2008
Meyve Redifli Gazeller 374
KARASOY, Yakup (1998), Şiban Han Dîvânı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Ankara: TDK yayınları.
AKYÜZ, Kenan ve diğerleri (1990), Fuzûlî Divanı, Ankara: Akçağ yayınları.
KÜÇÜK, Sabahattin (1994), Bâkî Dîvânı Tenkitli
Basım, Ankara: TDK yayınları.
MACİT, Muhsin (1997), Nedîm Divânı, Ankara:
Akçağ yayınları.
MENGİ, Mine (1995), Mesîhî Dîvânı, Ankara: AKM
yayınları.
MERMER, Ahmet (1991), Mezâkî Hayatı, Edebî
Kişiliği ve Divanı'nın Tenkidli Metni, Ankara: AKM yayınları.
OKUYUCU, Cihan (1994), Cinânî Hayâtı Eserleri
Dîvânının Tenkidli Metni, Ankara: TDK yayınları.
ÖZMEN, Mehmet (2001 a), Ahmed-i Da'i Divanı (Metin-Gramer-Tıpkıbasım), Ankara: TDK yayınları.
ÖZMEN, Mehmet (2001 b), Ahmed-i Da'i Divanı (Dizin), Ankara: TDK yayınları.
ÖZYILDIRIM, Ali Emre (1999), Hamdullah Hamdî ve
Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları.
ÖZYURT, M. Sabri (1992), Ekonomik Botanik, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
ŞEN, Esma ve diğerleri (2001), Şeref Hanım Divânı, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi: Basılmamış Bitirme Tezi.
TARLAN, Ali Nihat (1992 a), Ahmet Paşa Divanı, Ankara: Akçağ yayınları.
TARLAN, Ali Nihat (1992 b), Hayâlî Divanı, Ankara: Akçağ yayınları.
TARLAN, Ali Nihat (1992 c), Necatî Beg Divanı,
Ankara: Akçağ yayınları.
TARLAN, Ali Nihat (1967), Zatî Divanı Edisyon Kritik
ve Transkripsiyon Gazeller Kısmı c.I, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınları.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 3/5 Fall 2008
375
Abdülkeri
m GÜLHAN
TARLAN, Ali Nihat (1970), Zatî Divanı Edisyon Kritik
ve Transkripsiyon Gazeller Kısmı c.II, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınları.
TDK (1998), Türkçe Sözlük, Ankara: TDK yayınları.
ÜZGÖR, Tahir (1991), Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvân'ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara: AKM yayınları.
YENTÜR, Semahat (1984), Bitki Anatomisi, İstanbul:
İstanbul Üniv. Fen Fakültesi yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com