Buradasınız

SURURÎ'NİN ŞERHİNDE İMLÂ PROBLEMLERİ

ORTHOGRAPHY PROBLEMS ON SURÛRÎ'S ŞERH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.460

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Orthography has always been to keep to date as a problem for academicians who studies sphere of old Turkısh Literature. When we studie about Şerh-i Şebistân-ı Hayâl, we confronted with various of ortography problems. İn this study, giving voice, these problems of orthography, we aim that supplement of seeking. Besides, we evaluate concerning, Persian, Arabic and Turkısh orthographies of vocable.
Abstract (Original Language): 
İmlâ, Eski Türk edebiyatı alanında çalışan akademisyenlerin karşısında bir problem olarak her zaman güncelliğini korumuştur. Şerh-i Şebistân-ı Hayâl üzerinde çalışırken yaşadığımız imlâ problemlerinin dile getirilerek çözüm arayışlarına katkı sağlamayı hedefleyen çalışmamızda, Farsça, Arapça ve Türkçe kelimelerin imlâlarına dair değerlendirmeler yapılacaktır.

REFERENCES

References: 

ATEŞ, Ahmet (1942), Metin Tenkidi Hakkında (Dâsitân-ı Tevârih-i Âl-i Osman Münasebeti İle), Türkiyât Mecmuası, C: VII-VIII, İstanbul.
ELBİR, Bilâl( 2003), Surûrî'nin Şerh-i Şebistân-ı Hayâl'i Metin-İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Basılmamış Doktora Tezi), İzmir.
ERGİN, Muharrem (1980), Türk Dili, İstanbul.
HORATA, Osman(1992), Klasik Edebiyatımıza Ait Metinlerin
Neşrinde Karşılaşılan İmlâ İle İlgili Bazı Problemler, 17-18 Ocak 1992, İlesam, Ankara. İNCE, Adnan (1992), Tenkildi Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, İlesam, Ankara.
İSEN, Mustafa( 1990), Latîfî Tezkiresi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
İSEN, Mustaf (1998),Heşt - Behişt (Sehî Bey), Akçağ Yay., Ankara. KORKMAZ, Zeynep (1979), Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında
Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler, Türkoloji Dergisi,
C:VIII, Ankara.
KUTLUK, İbrahim (1997),Tezkiretü'ş-Şuarâ ,T.T.K., Ankara. OWENS, M.(1971), Meşâirü'ş- Şuarâ(Âşık Çelebi), London, Yk. 153-b.
PARMAKSIZOĞLU, İsmet( 1950), 'Abdurrahman Gubârî'nin Hayatı
ve Eserleri' İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih
Dergisi, S:2, İstanbul. ÜNVER, İsmail (1993), Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler,
Türkoloji Dergisi, C:XI, S.I, Ankara. YAZICI, Tahsin (1995), Fettâhî, İslâm Ansiklopedisi, C:XXII, T.D.V.
Yay., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com