Buradasınız

1911-1922 YILLAR I TÜRK HİKÂYESİNE KAYNAK: HARP

A SOURCE FOR THE TURKISH STORY BETWEEN 1911 AND 1912: WAR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.601

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The years of 1911-1922 are a period of unique dissolution for the history of the Ottoman State. During these years, the Ottoman State lost its lands in Africa, the Balkans and the Arabian Peninsula, and one hundred thousands of its people. The main topic of the Turkish story in this period the hot war took place is also naturally a war. Thesestories which emerged simultaneously with wars are also important because they witnessed the period. In our study, we tried to determine how to be a source for the Turkish story of the Trablusgarp War (1911), the Balkan Wars (1912-1913), the First World War (1914-1918) and the National Straggle (1919-1922).
Abstract (Original Language): 
1911-1922 yılları Osmanlı Devleti tarihi için benzeri görülmemiş bir parçalanma sürecidir. Bu yıllar içerisinde Osmanlı Devleti Afrika'daki, Balkanlardaki ve Arap Yarımadasındaki topraklarını ve yüz binlerce insanını kaybetmiştir. Sıcak harbin yaşandığı bu dönem Türk hikâyesinin ana meselesi de tabii olarak savaş'tır. Harplerle eş¬zamanlı olarak ortaya çıkan bu hikâyeler devre tanıklığı sebebiyle de ayrıca önemlidir. Çalışmamızda sırasıyla Trablusgarp Savaşı (1911), Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)ve Millî Mücadele (1919-1922)nin devrin Türk hikâyesine kaynaklığını tes¬pite çalıştık.

REFERENCES

References: 

AKA GÜNDÜZ, 1327/1911, Türk Kalbi, Matbaa-i Hukûkiye, İst. AKA GÜNDÜZ, 1329/1913, Türk'ün Kitabı, Matbaa-i Hukûkiye,
İst. 1329/1913.
CEYHAN, Nesîme, 2006, Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 1, Balkan Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.
CEYHAN, Nesîme, 2006, Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 2, Trablusgarp Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.
CEYHAN, Nesîme, 2007, Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 3, Birinci Dünya Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.
CEYHAN, Nesîme, 2008, Millî Mücadele Hikâyeleri, Selis Yay., İst.
DOĞAN, Abide, 1989, Aka Gündüz, KB Yay., Ank.
GÜL, Muhittin, 2006, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Barış Kitabevi,
Ank.
HALAÇOĞLU, Ahmet, 1990, Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri (1912-1913), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, Ank.
HÂLİDE EDİB, 1922, Dağa Çıkan Kurt, İkbâl Kütüphânesi, İst.
HÂLİDE EDİB, Yakub Kadri, Falih Rıfkı, 1922, Mehmet Asım, Edirne'den Bursa'ya, İst.
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, 1947, Millî Savaş Hikâyeleri, Varlık Yay., İst.
KÖROĞLU, Erol, 2004, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914¬1918), İletişim Yay., İst.
KURTCEPHE, İsrafil, Türk İtalyan lişkileri 1911-1916, TTK Yay.,
Ank.
ŞİMŞİR, Bilâl, 1970, Rumeli'den Türk Göçleri II, Ank.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com