Buradasınız

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

THE RESOURCES OF YAHYA KEMAL'S POEM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.592

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Yahya kemal bring in a national structure to Turkish poem in terms of accordence ,aesthetics and shape.His poem is a succesful resultant of traditional poem and western poem. Poet reflected the values in our nation's core to his poems by analysing them with a western approach. By bringing in european concept,method and view style to our poem ; he Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü, ozcanbayrak@gmail.com Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009 1522 Özcan BAYRAK pioneered to turkish poem's establishment and finding its own sound. We can denote İstanbul's districts beauties , the feelings after the victories and defeats in Ottoman history , the unique beauty of nature , life of people , love , death and religion concept as foundations to Yahya Kemal's poetry.
Abstract (Original Language): 
Yahya Kemâl, Türk şiirine gerek ahenk, gerek estetik ve gerekse şekil bakımından milli bir yapı kazandırmıştır. Onun, şiiri geleneksel şiirimizle batılı şiir anlayışlarının başarılı bir bileşkesidir. Şair milletimizin özünde olan değerleri batılı bir yaklaşımla inceleyerek şiirlerine yansıtmıştır. Şiirimize Avrupalı anlayışı, metodu ve bakış tarzını getirerek; Türk şiirinin kurulup yerleşme¬sine ve şiirimizin kendi sesini bulmasına öncülük etmiş¬tir. Yahya Kemâl, in şiirine kaynak olan unsurlar ola¬rak İstanbul semtlerinin güzelliklerini, Osmanlı tarihindeki zaferlerin ve yenilgilerin verdiği duyguları, tabiatın eşsiz güzelliğini, insanların yaşamını, aşkı, ölümü ve din duygusunu gösterebiliriz.

REFERENCES

References: 

AYVAZOĞLU Beşir, Yahya Kemâl Eve Dönen Adam, Ötüken Yay., İstanbul 1996
BANARLI Nihad Sâmi, Türkçenin Sırları, Kubbealtı Yay., 17.bsk., İstanbul 2001
BAYRAK Özcan, "Ölümün Gizemi ve Simgesel Bir Unsur Olarak Yahya Kemal ve Tanpınar'ın Şiirine Yansıması", Akpınar Dergisi, S. 13, Ocak-Şubat 2008, s. 33-40.
BOLAY Süleyman Hayri, "Yahya Kemâl ve Din", Ölümünün 25.
Yılında Yahya Kemâl Beyatlı", TKAE Yay., no:53, Aralık
1983, s. 195-218.
DOĞAN Abide, "Yahya Kemal Özel Sayısı", Milli Eğitim Bilim ve Sanat Dergisi, Ankara 1985, S:65, s. 19-29
EMİL Birol, "Vatanın ve İstanbul'un Sesi: Yahya Kemâl Beyatlı", Türk Edebiyatı, Sayı:254, Aralık 1994, s. 13-16.
ERCILASUN Bilge, "Yahya Kemâl'in Şiirinde Yer ve Şahıs Adları", Ölümünün 25. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı", TKAE Yay., no:53, Aralık 1983, s. 123-142.HALICI Feyzi, "Yahya Kemâl'de Şiir Saygısı", Türk Edebiyatı, Sayı:134, Aralık 1984, s. 29.
KAPLAN Mehmet, Şiir Tahlilleri 1, Dergah Yay., 12. bsk., İstanbul
1994.
KAPLAN Mehmet, "Yahya Kemâl'in Hayata Bakış Tarzı", Ölü¬münün 25. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı, TKAE Yay.,
no:53, Ankara 1983, s. 56-62.
KAVAZ İbrahim, "Yahya Kemâl Beyatlı'nın Şiiri ve Süleyma-niye'de Bayram Sabahı Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Fı-
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
1542
Özcan BAYRAK
rat Üniv., Sosyal Bilimler Dergisi, c.8, Sayı:2, Elazığ 1996,
s. 385-401.
KEMAL Yahya, "Edebiyata Dair", Yahya Kemal Enstitüsü Yay., 1.bsk. İst.1971.
MİYASOĞLU Mustafa, "Yahya Kemâl'in Sesi ve Aksiyonu", Türk Edebiyatı Sayı:301, Kasım 1998, s. 28-31.
ÖZBALCI Mustafa, "Yahya Kemâl'in II. Meşrutiyetten Sonra Geli¬şen Edebiyatımızdaki Yeri", Milli Kültür Mecmuası, Sayı:51, Aralık 1985.
ÖZBALCI Mustafa, Yahya Kemâl'in Duygusu ve Düşünce Dün¬yası, 2.bsk. Akçağ Yay., Ankara 1996.
ŞENLER Yaşar, Kültür ve Edebiyata Dair Görüşleriyle Yahya Ke¬mâl, Ötüken Yay., İstanbul 1997.
TANPINAR Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yay., 4. bsk., İstanbul 1995.
UYGUNER Muzaffer, "Ölümünün I. Yıldönümünde Yahya Ke¬mâl'in Sanatı Üzerine Notlar", Türk Dili Dergisi, Sayı:98,
Kasım 1959 s. 86-91.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com