Buradasınız

"YENİ TÜRK EDEBİYATI" KAYNAĞI OLARAK TARİH ve TARİHÎ ELEŞTİRİ

AS A SOURCE OF NEW TURKISH LITERATURE HISTORY AND HISTORICAL CRITICISM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.603

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Interdisciplinary connections in social siciences contribute to the scientific qualificaitons of the the studies. Therefore, "history" and "method of historical studies" are the initial fields for every literature researchers. In this article, we tried to bring up history as a supply and source of inspiration for literature. Moreover, we wanted to expose the literary works as important documents for history discipline.
Abstract (Original Language): 
Sosyal bilimlerde disiplinler arasında kurulacak bağların yapılan çalışmaların bilimsel nitelliklerine ciddi anlamda katkı sağlayacağı açıktır. Bu nedenle "tarih" ve "tarihsel eleştiri yöntemi" her edebiyat araştırmacısının ilk baş vuracağı alanların başında gelir. Bu gerçekten hareketle biz, bu yazıda, tarihin, zaman zaman edebiyat için bir "malzeme" ve "ilham kaynağı"; edebî eserlerin de tarih için "vesika" değeri taşıdığı gerçeğini/durumunu örnek¬lerle ele almaya çalıştık.

REFERENCES

References: 

AKDAĞ, Mustafa, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celâli İsyanları, Barış Basım Yayıncılık, Ankara 1999, 540 s.
AKÜN, Ömer Faruk, "Abdülhak Hamid'in 'Merkad-ı Fatih'i Ziyaret' Manzumesi İçindeki Görüşler", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, nr. 7, İstanbul 1956, s. 60-104.
AKÜN, Ömer Faruk, "Bir Edebiyat Tarihi Yazmak Mümkün mü¬dür?", Dergâh, Sayı: 1, Mart 1990, s. 12-13 ve 18-19.
AKÜN, Ömer Faruk, "Namık Kemal", TDV İslâm Ansiklopedisi,
Cilt: 32, İstanbul 2006, s. 371.
AKÜN, Ömer Faruk, "Osmanlı Tarihi Karşısında Yahya Kemal'in Şiiri", Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı,
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
1900
Muharrem DAYANÇ
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara
1983, s. 72.
ANDI, Fatih, "Muallim Naci'nin 'Lisan-ı Fatih'ten ve 'Selimiyye' Şiirlerine Yazılan Nazîre, Terbî' ve Tahmîsler", İlmi Araş¬tırmalar, Nr. 5, İstanbul 1997, s. 41-60.
ANDREW
Nikiforuk
, Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, Çev. Selahattin Erkanlı, İletişim Yayın¬ları, İstanbul 2000, 286 s.
ARDIÇ, Ferhat, 1951-1970 Arası Konusunu Türk Tarihinden Alan Ti¬yatrolar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Ko-
catepe Üniv. SBE, Afyon 2003, 339 s.
ARGUNŞAH, Hülya, Türk Edebiyatında Tarihî Roman, Yayımlan¬mamış Doktora Tezi, Marmara Üniv. SBE, İstanbul 1990,
432 s.
Atatürk Şiirleri Antolojisi, Hazırlayanlar: Mehmet Kaplan-Necat Bi¬rinci, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, 465 s.
AYKANAT, İsmail-Karabacak, Turgut, Fetih ve Fatih Şiirleri Antolojisi, Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul (Çorum) 1995,
96 s.
BANOĞLU, Niyazi Ahmet, İstanbul Cehennemi Tarihte Büyük Yan¬gınlar, Kapı Yayınları, İstanbul 2008, 200 s.
BEYATLI, Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgâriyle, İstanbul Fetih Ce¬miyeti Yayınları, İstanbul 1985, 143 s.
BEYATLI, Yahya Kemal, Hürriyet, 13 Ocak 1957, s. 3.
BEYATLI, Yahya Kemal, Hürriyet, 20 Ocak 1957, s. 3. BEYATLI, Yahya Kemal, Hürriyet, 23 Aralık 1956, s. 3. BEYATLI, Yahya Kemal, Hürriyet, 27 Ocak 1957, s. 3. BEYATLI, Yahya Kemal, Hürriyet, 3 Şubat 1957, s. 3. BEYATLI, Yahya Kemal, Hürriyet, 30 Aralık 1956, s. 3. BEYATLI, Yahya Kemal, Hürriyet, 6 Ocak 1957, s. 3.
BİRİNCİ, Necat, Edebiyat Üzerine İncelemeler, Kitabevi Yayınları,
İstanbul 2000, 443 s.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
"Yeni
Tür
k Edebiyatı" Kaynağı Olarak
Tarih Ve
Tarih
î Eleştiri 1901
ÇATALBAŞ, Rabia, 1986-2000 Arası Konusunu Türk Tarihinden Alan Tiyatrolar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon
Kocatepe Üniv. SBE, Afyon 2005, 812 s.
DANİŞMEND, İsmail Hami, Fetih ve Fatih, Timaş Yayınları, İstan¬bul 2008, 160 s.; Türk Edebiyatında İstanbul'un Fethi, Editör: Kâzım Yetiş, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, 651 s.
DAYANÇ, Muharrem Dayanç, "Balıkesir ve Türkistan'da Deprem Tevfik Fikret'e Sitem", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2007, Cilt: 8/2, s. 123-140.
DAYANÇ, Muharrem, "Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehit¬leri Şiirinin Hikayesi", Türk Yurdu, Sayı: 235, Mart 2007, s.
56-59.
DAYANÇ, Muharrem, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sonbahar Se¬yahatleri', 'Erzurum Depremi' ve Ahmet Hamdi Tanpı-nar", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Der¬gisi Atatürk Özel Sayısı, Cilt: 7, Kasım 2006, s. 35-52.
DAYANÇ, Muharrem, "Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Eleştirisi Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme", Arayışlar İnsan Bi¬limleri Araştırmaları, Sayı: 18, Isparta 2007, s. 69-117.
Destanlarla Erzincan, Hazırlayanlar: Bekir Sami Özsoy, Namık As¬lan, Bayram Durbilmez, Erciyes Üniv. Yayınları, Kayseri
1992, 245 s.
DÜZDAĞ, M. Ertuğrul, "Safahat", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedesi, Cilt: 7, Dergâh Yayınları, İstanbul 1990, s.
407.
ENGİNÜN, İnci, "Yahya Kemal ve Türk Tarihi" Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1983, s. 81-93.
ERCİLASUN, Bilge, "Eleştiri 1860-1923", Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt: 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s.
287-326.
ERLER, Mehmet Yavuz, "Tarihi Perspektiften Edebiyata Bakış", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1/1, Sonbahar
2007, s. 102/113.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
1902
Muharrem DAYANÇ
ERSOY, Mehmet Akif, Safahat, Haz. M. Ertuğrul Düzdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1987, 518 s.
GRİSWOLD, William J., Anadolu'da Büyük İsyan 1591-1611, Çev.
Ülkü Tansel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000,
221 s.
KAPLAN, Mehmet, "Namık Kemal ve Fatih", Türk Edebiyatı Üze¬rinde Araştırmalar 1, Dergâh yayınları, İstanbul 1997, s.
287-299.
KAPLAN, Mehmet, Tevfik Fikret Devir Şahsiyet Eser, Dergâh Ya¬yınları, İstanbul 1987, s. 254.
KAYGANA, Mehmet, 1923-1940 Arası Konusunu Türk Tarihinden Alan Tiyatrolar, Danışman: Abdullah Şengül, Afyon Ko-
catepe Üniv. SBE, Afyon 2002, 529 s.
LANSON, Gustave, İlimlerde Usul Edebiyat Tarihi, çev. Yusuf Şerif, Remzi Kitabevi, İstanbul 1937, s. 7.
LEON-E Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, Çev. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Arkara 1989,
156 s.
MORAN, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınevi, İs¬tanbul 1994, s. 70.
OY, Aydın, Şiir Dünyamızda Atatürk, TDK Yayınları, Ankara 1989,
198 s.
ÖZBALCI, Mustafa, "Yahya Kemal'in Eserlerinde Tarihî Muhteva", Yahya Kemal'in Duygu ve Düşünce Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara 1996, s. 225-238
ÖZDEMİR, Hikmet, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, TTK Yayınları, Ankara 2005, 445 s.
ÖZDEN, H. Ömer, "Yahya Kemal'in Tarih Anlayışı", Estetik ve Ta¬rih Felsefesi Açısından Yahya Kemal, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 127-205.
PALA, İskender, "Selimnâme", Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Cilt: 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 321¬324.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
"Yeni Türk Edebiyatı" Kaynağı Olarak
Tarih Ve Tarihî Eleştiri 1903
PALA, İskender, Namık Kemal'in Tarihî Biyografileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, s. 21-154.
SAKİN, Orhan, Tarihsel Kaynaklarıyla İstanbul Depremleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2002, 170 s.
SUTÜVEN, Mustafa Seyit, "Erizgan", Bütün Şiirleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 1976, s. 164-165.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, "Erzurumlu Tahsin", Her Ay, nr. 1,
Nisan 1937, s. 135-148.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları, İstanbul 1956, s. 108-111.
TDK Türkçe Sözlük, Cilt: 2, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
1988, s. 1419.
TEMEL, Mehmet, Atatürk Döneminde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadele, Nehir Yayınları, İstanbul 2008, 216 s.
Türk Şiirinde Fâtih Sultan Mehmet ve İstanbul'uh Fethi, Haz. Nurul-lah Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
Müdürlüğü, İstanbul 2005, s. 13-15.
UĞURCAN, Sema, Abdülhak Hamid Tarhan'ın Eserlerinde Tarih, Akademi Kitabevi, İzmir 2002, s. 24-41.
UYGUNER, Muzaffer, "Selimnâme", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklo¬pedisi, Cilt: 7, Dergâh Yayınları, İstanbul 1990, s. 499-501.
YABUZ, Yasemin, 1971-1985 Arası Konusunu Türk Tarihinden Alan Tiyatrolar, Danışman: Abdullah Şengül, Afyon Kocatepe
Üniv. SBE, Afyon 2003, 529 s.
YILDIZ, Saadettin, "'Harp Edebiyatı' Kavramı ve Edebiyatımızda Çanakkale Muharebeleri", Çanakkale Zaferinin 83. Yıldönümü Panel Bildirileri, Eskişehir 1998, s. 37-50.
YILDIZ, Saadettin, "Mustafa Seyit Sutüven'in Şiirlerinde Ahenk Unsurları", I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Balıkesir Üniversitesi Yayınları No: 0012, Balı¬kesir 1999, s. 275-276.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
1904
Muharrem DAYANÇ
YILMAZ, Kadriye, 1940-1950 Arası Konusunu Türk Tarihinden Alan Tiyatrolar, Danışman: Abdullah Şengül, Afyon Kocatepe
Üniv.
SBE
, Afyon 2002, 240 s.
YÜCEBAŞ, Hilmi, Edebiyatımızda Atatürk, Kültür Kitabevi, Ankara 1960, 127 s.
Ziyad Ebuzziya, "Ceride-i Havadis, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 7,
İstanbul 1993, s. 406-407

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com