Buradasınız

COĞRAFYA MERKEZLI OKUMA

A GEOGRAPHIC APPROACH TO THE TEXT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.552

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
A literary text is one way of communications among humanbeings . An active or creative reader gives meaning to the text by reading it from different points of view. A ‘géo-littéraire’ approaches to the text considering the ‘place’ as ‘geography.’ And it is a method which analizes the process of a text by placing the essential points such as the autor’s life map and the literary geography in front.
Abstract (Original Language): 
Her edebi metin insan hayatındaki iletisim biçimlerinden biridir. Aktif/yaratıcı okur karsılastığı metni farklı açılardan irdeleyerek anlamlandırır. Coğrafya merkezli okuma ya da géo-littéraire yaklasım, metindeki mekânı ‘coğrafya’ olarak ele alır. Edebiyat coğrafyası, yazarın hayat coğrafyası gibi kavramları öne çıkararak metnin üretim sürecini farklı bir kanaldan irdeleyen okuma türüdür.

REFERENCES

References: 

AKSOY Nazan, “Coleridge’nin Şiir Kuramı”, Şiir ve Şiir Kuramı Üstüne
Söylemler (Haz.Mehmet Rıfat ), Düzlem Yayınları,
İstanbul, 1996, s.48-49.
BEHMOARAS Liz, (haz). “Enis Batur: Romantik Bürokrat” , Akdenizlilik,
Kimlik ve Entelektüalizm Üzerinenıklıkları (Söyleşiler), Sel Yayıncılık, İstanbul, 1998, s.98-
111.
BRAUDEL Fernand, Uygarlıkların Grameri (çev. Mehmet Ali
Kılıçbay), İmge Yayınevi, İstanbul,1996.
CHOLLEY André , Guide de l’étudiant en géographie, PUF, Paris,
1943.
FERRÉ André, La Géographie Littéraire, Sagittaıre, Paris, 1946.
GÖKTÜRK Akşit, Okuma Uğraşı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1988.
KEFELİ Emel,“ Kıbrıs Türk Şiirine ‘Géo-littéraire’ Bir Yaklaşım”,
Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, DAÜ
Yayınları, Gazimagosa, 2006, 257-278.
MERLİN Pierre, Géographie Humaine, PUF, Paris, 1997.
NISBETT, Richard E. Düşüncenin Coğrafyası, (çev.G.Çağalı Güven),
Varlık Yayınları, İstanbul, 2005.
SOYKAN Ömer Naci, “Uzam Bellek Bağıntısı Açısından Mimarlığa
Bakış”, Zaman-Mekân (Haz. Ayşe Şentürer v.d.) YEM
Yayınları, İstanbul, 2008, s.34-39.STAËL, Mme de, Edebiyata Dair (çev. Safiye Hatay-Vahdi Hatay),
M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1989.
TÜMERTEKİN Erol v.d., Beşerî Coğrafya İnsan, Kültür, Mekân,
Çantay Kitabevi , İstanbul, 2004.
VAN TİEGHEM, Les grandes doctrines littéraires en France, PUF, Paris,
1990.
YÜCEL Tahsin, Yazın, Gene Yazın, YKY, İstanbul, 1995. Yüzyıl Sonu Ta

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com