Buradasınız

GARIP ve iKINCI YENI SIIRiNDE BIR KAYNAK OLARAK HUMOUR ve IRONI

HUMOUR AND IRONY IN THE POEMS OF GARIP AND IKINCI YENI (THE SECOND NEW MOVEMENT)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.570

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study is going to point out that, with an aesthetic structure based on objective truth, simplicity and unsophisticatedness in the history of Turkish poetry, Garip’s poetry (First New Movement), which since the end of the 1930’s aimed to reflect the societies middle class and lower class layers, has in matters of the aesthetic structure, the phraseology and the way of addressing the public, it’s source in the element of “humour”.Furthermore this study is going to deal with the subject of acquirement of the element “irony” instead of “humour” through the “Second New Movement”, which was seen as the new poetical movement and the analysis of the utilisation of the elements “irony” and “humour” within the poetical languages used by both movements.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada, Türk siir tarihinde nesnel gerçeklik, yalınlık ve doğallığı esas alan bir estetik alt yapıyla, 1930’lu yılların sonundan itibaren toplumun alt ve orta katmanlarının dünyasını yansıtmayı hedefleyen Garip (I. Yeni) siirine, “humour/mizah” ögesinin estetik yapı, anlatım biçimi ve topluma yöneliste bir kaynak olusu üzerinde durulacak; ayrıca Ikinci Yeni siirine “humour”dan çok “ironi”nin kullanılması ve her iki siir hareketinin humour ve ironiyi siirde kullanıs sekli değerlendirilmeye çalısılacaktır.

REFERENCES

References: 

ADA, Ahmet. http://ahmetada.blogspot.com/2008/06/ironi-ahmetada-
modern-iir-temelinde.html
ADORNO, Theodor W. Edebiyat Yazıları, Metis Yayınları, 2004.
ANDAY, Melih Cevdet. Rahatı Kaçan Ağaç, Toplu Şiirler-I, Adam
Yay., İstanbul 2000.
BARRET, William. İrrasyonel İnsan, (çev.Salih Özer), Hece Yay.,
Ankara, 2003.
BERGSON, Henri. (çev. Yaşar Avunç), Ayrıntı Yayınları, İst., 1996,
s. 25.
BEZİRCİ, Asım. İkinci Yeni Olayı, Evrensel-Basım Yay., İst., 1996.
CANSEVER, Edip. Yerçekimli Karanfil, Adam Yayınları, İst., 1993.
CHUANG TZU, Chuang Tzu'nun Kitabı (çev. Levent Özşar), Biblos
Yay., İst., 2004.
(ÇAĞLAR), Ece Ayhan. Bütün Yort Savul’lar,YKY , İst., 1994.
DOĞAN, Mehmet H. İkinci Yeni Şiir, Türk Şiirinden Son Okumalar,
İkaros Yay., İst., (1960, 2008).
ELOĞLU, Metin. Bu Yalnızlık Benim (Toplu Şiirler, 1951-1984),
YKY, İst., 2005.Encyclopedia Britannica, “Irony”, Vol.12, p.682.; Encyclopedia
Americana, “Irony”, Vol. 15.
GURALNIK, David B. ; Neufeldt, Victoria. New Dictionary of the
American Language, Pearson Prentice Hall, 1991.
(HOROZCU), Oktay Rifat. Bütün Şiirleri, YKY, İst., 2007.
KANIK, Orhan Veli. Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, İst., 1997.
KARACA, Alaattin. İkinci Yeni Poetikası, Hece Yay., Ankara, 2005.
KIERKEGAARD, Søren. (çev. Sıla Okur), T. İş Bankası Kültür Yayınları,
İst., 2003.
KONFÜÇYÜS.Konuşmalar, (çev. Muhaddere Nabi Özerdim),
Çağdaş Matbaacılık Yay., İst., 2000MORREALL, John. Gülmeyi Ciddiye Almak, (çev. Kubilay
Aysevener, Şenay Soyer), İris Yayınları, İst., 1997.
Oktay Rifat Kitabı, (Yay. Haz. Enis Batur), YKY Yay., İst., 1991.
ÖZÜNLÜ, Ünsal Gülmecenin Dilleri, Doruk Yayınları, Ankara,
1999, s. 17–18.
REASKE, Christopher R. Literature and Language: English and World
Literature. (çev. Özlem Fedai), Evanston, Illinois:
McDougal, Little & Co., 1992.
REASKE, Christopher R. Mirrors: An Introduction to Literature.
(ilgili bölümleri çev. Özlem Fedai), 3rd ed. New York:
Harper and Row, 1988.
RİFAT, Oktay. Bütün Şiirleri, YKY, İstanbul, 2007.
SANDERS, Barry. Kahkahanın Zaferi (Yıkıcı Tarih Olarak Gülme),
Ayrıntı Yayınları, (çev. Kemal Atakay), İst., 2001.
SAZYEK, Hakan. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip
Hareketi, T. İş Bankası Yay., İst., 1996.
(SEBER), Cemal Süreya. Sevda Sözleri, YKY, İst., 1999.
TAMER, Ülkü Yanardağın Üstündeki Kuş, YKY, İst., s. 1994.
TUĞLACI, Pars. Okyanus Türkçe Sözlük, c. 2, İstanbul, 1971.
UYAR, Turgut. Büyük Saat, YKY, İst., 2002WILHELM, Richard. I Ching Ya da Değişimler Kitabı, (çev. Levent
Özşar), Biblos Kitabevi, Bursa, 2003.
YÜCEL, Can. Sevgi Duvarı, Doğan Kitapçılık, 7.b., İst., 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com