Buradasınız

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

TRANSITION FROM TRADITIONAL NARRATIVE FORMS TO MODERN NOVEL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.566

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Novel and story, which we have become familiar with, came from the western world starting from the second half of the nineteenth century as a form. Up till that time, Turkish society met its need of fiction with folk story, mesnevi, fable, legend, etc., which were somewhattraditional types. Yet, the change was not easy. Turkish novel, which underwent a period of slow development by the Republican period, was affected considerably by traditional narrative forms in style, technique of storytelling and plot. In this study focusing on the transition from traditional narrative forms to modern novel seks to follow the traces of this effect in the worlds of novels in the period with a focus on the development process of novel.
Abstract (Original Language): 
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren tanıdığımız roman ve öykü, bir form olarak edebiyatımıza Batıdan gelmistir. Bu zamana gelinceye kadar Türk toplumu, kurmaca-anlatı ihtiyacını halk hikâyesi, mesnevi, masal, efsane gibi birtakım geleneksel türlerle karsılamaktaydı. Ancak değisim kolay gerçeklesmedi. Cumhuriyet dönemine kadar emekleme devresi yasayan Türk romanı, üslup, anlatım tekniği ve kurgu bakımından geleneksel anlatma formlarından büyük ölçüde etkilendi. “Geleneksel anlatma formlarından çağdas romana” adını tasıyan bu yazı, romanın gelisim süreci içinde dönemin romanlarının dünyasından söz konusu etkinin izini sürmektedir.

REFERENCES

References: 

AK, M. Akif, A'mak-ı Hayâl; İlim Kültür ve Sanatta Gerçek N.20,
Şub. 1980.
BİRİNCİ, Ali, Müstehcenlik Tartışmaları Tarihinde ‘Bir Zanbağın
Hikâyesi, Dergah, Haziran 1991.
ÇELİK, Naci, Romanda Hesaplaşma; Ankara: Türkiye Defteri
Yayınları, 1971.
DEMİR, Ayşe, Başlangıçtan Cumhuriyete Kadar Ana Çizgileriyle Türk
Hikâyesi, Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I, Literatür Dergisi
7, Bilim ve Sanat Vakfı Yay. İstanbul 2006.
DİNO, Güzin, Türk Romanının Doğuşu; Cem Yay. İstanbul 1978.
ELÇİN, Şükrü, Kitabî, Mensur, Realist Halk Hikâyeleri; Hacettepe
Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Nu: 1.
FUAD, Köprülüzâde Mehmed, Aydemir: Müfide Ferid Hanım,
Bugünkü Edebiyat, İstanbul 1924.GARİPER, Cafer, Yenileşmenin Başlangıcı ve Öncüleri «Hikaye ve
Roman», Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı1839-2000, Edit:
Ramazan Korkmaz, Grafiker Yay. 2.bs, Ankara, 2005.
GÜNDÜZ, Osman, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Türk Romanında
Yeni Açılımlar, Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II, Literatür
Dergisi 8, Bilim ve Sanat Vakfı Yay. İstanbul 2006.
GÜNDÜZ, Osman, Meşrutiyet Romanında Yapı ve Tema 1-2;
MEB Yay. İst. 1997.
MUTLUAY, Rauf, Servetifünun döneminde roman ve hikâyenin
gelişimi nasıldır?, 100 Soruda Tanzimat ve Servetifünun
Edebiyatı 2.bs, Gerçek Yay. İstanbul 1988.
OKAY, Orhan, Hikâye ve Roman, Batılılaşma Devri Türk
Edebiyatı, Dergâh Yay., İstanbul 2005.
OKAY, Orhan, Tanzimat Edebiyatı, Hikâye-Roman-Şiir; Erzurum
1987.
ÖZÖN, Mustafa Nihat, İlk Çeviriler, Türkçede Roman, 2.bs.
İletişim Yay. İstanbul 1985.
TURAL, Sadık Kemal, II.Meşrutiyet Döneminde Türk Edebiyatı, Türk
Dünyası El Kitabı, c.3, TKAE Yayınları, Ankara 1982.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com