Buradasınız

“IDEOLOG”1 - SAIR ZIYA GÖKALP’IN KALEMINDEN MASALLAR

FOLK TALES FROM THE PEN OF ZiYA GÖKALP: AN IDEOLOGUE AND POET

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.572

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
When he was a small child, Ziya Gökalp was interested in folk tales and stories, and later as a researcher, he realized that this tradition was an important and rich resource. While inculcating the idea of Turkism, he particularly uses this resource. During the years Gökalp wrote the tales in verse or prose (1911- 1922), the Turkish nation was showing resistance against being eliminated from the page of history and struggling to survive. However, it was impossible to surmount this struggle with the old life style and to continue to live by preserving the old customs. It was necessary to adopt a new life style. And the principles of this new life were included in Turkism, the most popular ideology of the period. This ideology aimed at the syntesis of hars (national culture) and civilization. Benefited especially from the folk tales while telling about the new life, Ziya Gökalp both gave the folk tales forgotten by the Turkish literature experiencing the periods of Tanzimat, Servet-i Fünûn and Fecr-i Âti their reputation back and indicated the way toward the synthesis of hars (national culture) and civilization by inculcating new ideas through folk tales, a class of literature, as well. In this study, we will show how the ideologue-poet used the folk tale, a class of folk literature.
Abstract (Original Language): 
Ziya Gökalp daha küçük bir çocukken halk hikâyeleri ve masallarına ilgi duymus ve bir arastırmacı olarak da bu geleneğin önemli ve zengin bir kaynak olduğunu fark etmistir. Türkçülük fikrini telkin ederken bu kaynağı özellikle kullanır. Gökalp’ın manzum ya da mensur masalları yazdığı yıllarda (1911- 1922) Türk milleti tarih sahnesinden silinmemek için direniyor, hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Ancak eski hayat tarzıyla bu mücadelenin içinden çıkmak ve eskiye göre hayatı sürdürmek mümkün değildi. Yeni bir hayatı benimsemek sarttı. Bu yeni hayatın ilkeleri de devrin en çok ilgi gören ideolojisi Türkçülükte yer almaktaydı. Bu ideoloji hars (milli kültür) ile medeniyetin sentezini hedeflemekteydi. Iste Ziya Gökalp yeni hayatı anlatırken özellikle masallardan yararlanmak suretiyle hem Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti tecrübesinden geçmis olan Türk edebiyatının unuttuğu folklara itibarını iade etmis hem de masal türüyle yeni fikirleri telkin ederek hars medeniyet sentezinin yolunu da isaret etmistir. Biz bu çalısmada ideolog-sairin halk edebiyatı ürünlerinden masalı nasıl kullandığını göstermeye çalısacağız.

REFERENCES

References: 

BERKES Niyazi (2002) Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları
ENGİNÜN İnci (1991) Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul:
Dergâh Yayınları
ERCİLASUN Bilge (1997) Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler I,
Ankara: Akçağ Yayınevi
FİLİZOK Rıza (2005) Ziya Gökalp, Ankara: Akçağ Yayınevi
KAPLAN Mehmet (1992) Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, İstanbul:
Dergâh Yayınları
8 Ziya Gökalp’ın aileye bakışı için bkz. İnci Enginün, “Ziya Gökalp ve Aile”,
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yay., İstanbul, s. 436-444.
9 Geniş bilgi için bkz. Hilmi Ziya Ülgen, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk
Yayınları, Konya, 1966; Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.
1040 Alev SINAR UĞURLU
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4 /1-I Winter 2009
PROPP Vladimir (1987) Masalların Yapısı ve İncelenmesi, çev. Hüseyin
Gümüş, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
SINAR Alev (2007) Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Morpa Yayınları
TEZEL Naki (1985) Türk Masalları, Cilt I, Ankara: Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları
ÜLGEN Hilmi Ziya (1966) Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Konya:
Selçuk Yayınları
ZİYA GÖKALP (1989) Ziya Gökalp Külliyatı I Şiirler ve Halk Masalları,
haz. Fevziye Abdullah Tansel, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Basımevi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com