Buradasınız

MESRUTIYET TENKIDINDE BATIDAN GIREN TERIMLER

THE TERMS BELONGS TO THE WEST IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.550

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
During the Second Constitutionalism a great literature atmosphere was born. In these years the structure of the society has been changed and the pioneer of this change was Ziya Gökalp. Gökalp and other intellectuals of the period has started to discuss on the new terms and concepts. They began to find equivalent terms and concepts of the words they tranferred from West. In this artical some of the terms and words transferred from French are studied. Theseare divided into five topics: Literature, Literary Genres (Epic, Poetry, Novel, Theatre and Stage Arts), Language and Style, Aesthetic and Art, Philosophy
Abstract (Original Language): 
Ikinci Mesrutiyet Devrinde hareketli bir edebiyat ortamı doğar. Bu yıllarda topluma yeni bir sekil verilmeye çalısılır. Bu düsüncenin öncüsü, Ziya Gökalp’tır. Gökalp basta olmak üzere devrin aydınları, yeni terimler ve kavramlar üzerinde düsünmeye ve tartısmaya baslarlar. Batıdan aldıkları bu terim ve kavramlara karsılıklar bulurlar. Bu yazıda, Fransızcadan alınan ve Türkçede kullanılmakta olan bu terimlerden bazı örnekler üzerinde durulacaktır. Bunlar, bes madde hâlinde ele alınmıstır: Edebiyat, Edebî Türler (Destan, Siir, Roman, Tiyatro ve Sahne Sanatları), Dil ve Üslûp, Estetik ve Sanat, Felsefe.

REFERENCES

References: 

İsmali Galip (ARCAN). “Ahmet Hikmet Bey ve Temâşâ”, Sayı 21, s.
23, 1 Nisan 1336/1920.
Yahya Kemal (BEYATLI). “Tiyatro”, Edebiyata Dair, İstanbul Fetih
Cemiyeti, İstanbul 1984, s. 215-220 (Peyâm-ı Edebî, 14 Nisan
1330/1914).
Yahya Kemal (BEYATLI). “Derûnî Âhenk ve Öz Şiir”, Edebiyata
Dair, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1984, s. 20-21.
Ferit DEVELLİOĞLU. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 7.
baskı, Aydın Kitabevi, Ankara 1986.
GENÇ KALEMLER DERGİSİ. Hazırlayanlar İsmail Parlatır-Nurullah
Çetin, TDK yayınları, Ankara 1999.Reşat Nuri (GÜNTEKİN). “Edebiyat-ı Milliye Meselesi 3-İlham”,
Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, Cilt 1, Sayı 17, s. 289-295,
11 Şubat 1333/1917.
Reşat Nuri (GÜNTEKİN). “Zamanın Ruhu ve Tiyatro 2”, Reşat Nuri
Güntekin’in Tiyatro İle İlgili Makaleleri, hazırlayan Kemal
Yavuz, Kültür Bakanlığı, İstanbul 1976, s. 54-59 (Zaman
Gazetesi, Sayı 128, 22 Teşrin-i sânî, 1334/1918).
Reşat Nuri (GÜNTEKİN). “Azerbaycan Tiyatrosu”, Reşat Nuri
Güntekin’in Tiyatro İle İlgili Makaleleri, hazırlayan Kemal
Yavuz, Kültür Bakanlığı, İstanbul 1976, s. 288-291
(Büyük Mecmua, Sayı 1, s. 13-14, 6 Mart 1919).
Reşat Nuri (GÜNTEKİN). “Tiyatro Eserlerini Anlamak İçin”, Reşat
Nuri Güntekin’in Tiyatro İle İlgili Makaleleri, hazırlayan
Kemal Yavuz, Kültür Bakanlığı, İstanbul 1976, s. 291-297
(Temâşâ, Sayı 20, s. 2-5, 1 Mart 1336/1920).
Reşat Nuri (GÜNTEKİN). “Adaptasyona Dair”, Reşat Nuri Güntekin’in
Tiyatro İle İlgili Makaleleri, hazırlayan Kemal Yavuz,
Kültür Bakanlığı, İstanbul 1976, s. 485-488
(Dersaadet Gazetesi, Sayı 24, 21 Temmuz 1336/1920).
Reşat Nuri (GÜNTEKİN). “Tercümelerden İstifade Edebilir Miyiz?”,
Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro İle İlgili Makaleleri, hazırlayan
Kemal Yavuz, Kültür Bakanlığı, İstanbul 1976, s.488-492 (Dersaadet Gazetesi, Sayı 31, 7 Ağustos
1336/1920).
Reşat Nuri (GÜNTEKİN). Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro İle İlgili
Makaleleri, hazırlayan Kemal Yavuz, Kültür Bakanlığı,
İstanbul 1976.
Hüseyin Kâzım (KADRİ). “Adapte”, Temâşâ, Sayı 5, s. 1-2, 1
Ağustos 1334/1918.
Hüseyin Kâzım (KADRİ). “Var mı Yok mu?”, Temâşâ, Sayı 1, s. 1-2,
7 Haziran 1334/1920.
Yakup Kadri (KARAOSMANOĞLU). “Netâyic”, Rübab, Sayı 14, 19
Nisan 1328/1912Ali İhsan KOLCU. Temâşâ Mecmuası-İnceleme ve Edebiyatla İlgili
Metinler, Yayınlanmamış master tezi, Cumhuriyet Üniversitesi,
Sivas 1992.
Fuat (KÖPRÜLÜ). “Edebiyatta Marazîlik”, Yeni Mecmua, Cilt 1,
Sayı 3, s. 45-48, 26 Temmuz 1917.
Fuat (KÖPRÜLÜ). “Adaptasyon Merakı”, Büyük Mecmua, Sayı 3, s.
37-38, 20 Mart 1919.
Fuat (KÖPRÜLÜ). “Epope Meselesi”, Büyük Mecmua, Sayı 5, s. 68-
69, 3 Nisan 1919.
Şemsettin KUTLU. Diyorlar ki, Ruşen Eşref Ünaydın, Millî Eğitim
Basımevi, İstanbul 1972.
Yusuf Ziya (ORTAÇ). “Temâşâ Edebiyatta”, Temâşâ, Sayı 12, s. 4-5,
30 Teşrin-i sânî 1334/1918.
Yusuf Ziya (ORTAÇ). “Ceza Kanunu”, Temâşâ, Sayı 25, s. 7, Ağustos
1336/1920.
Halit Fahri (OZANSOY). “Dârülbedâyi’nin Tekâmülüne Doğru”, Temâşâ,
Sayı 25, s. 5-6, Ağustos 1336/1920.
İsmail PARLATIR. Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı yayınları,
Ankara 2006.ÖMER SEYFETTİN. “Edebiyatta Artta Kalış”, Ömer Seyfettin Bütün
Eserleri 15, hazırlayan Muzaffer Uyguner, Bilgi yayınları,
Ankara 1992 (Turan Gazetesi, Sayı 1398, 18 Eylül 1915).
ÖMER SEYFETTİN. Ömer Seyfettin 5-Bütün Eserleri, Şiirler, Mensur
Şiirler, Fıkralar, Hatıralar, Mektuplar, hazırlayan
Hülya Argunşah, Dergâh yayınları, İstanbul 2000.
Ruşen Eşref (ÜNAYDIN). Diyorlar ki, hazırlayan Şemsettin Kutlu,
Millî Eğitim yayınları, İstanbul 1972.
Kemal YAVUZ. Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro İle İlgili Makaleleri,
Kültür Bakanlığı yayını, İstanbul 1976.
Ali Canip (YÖNTEM). “Sanat ve Edebiyat-Millî Lisan ve Millî Edebiyat”,
Genç Kalemler, Cilt 2, Sayı 3, s. 47-52, 1 Mayıs
1327/1911.Ali Canip (YÖNTEM). (Yekta Bâhir imzasıyla). “Millî Daha Doğrusu
Kavmî Edebiyat Ne Demektir?”, Genç Kalemler, Cilt 2,
Sayı 4, s. 72-77, 13 Mayıs 1327/1911.
Ali Canip (YÖNTEM). (Yekta Bâhir imzasıyla). “Sanat ve EdebiyatÜslûp,
Şahsiyet”, Genç Kalemler, Cilt 2, Sayı 11, s. 183-188,
9 Teşrin-i evvel 1327/1911.
Ali Canip (YÖNTEM). (Yekta Bâhir imzasıyla). “Sanat ve Edebiyatİptidaiyet=
Originalite”, Genç Kalemler, Cilt 3, Sayı 14, s.
35-40, 3 Kânun-ı sânî 1327/1911.
Ali Canip (YÖNTEM). (Yekta Bâhir imzasıyla). “Millî Edebiyat Meselesi”,
Genç Kalemler, Cilt 2, Sayı 6, s. 99-103, 25 Haziran
1327/1911.
Ali Canip (YÖNTEM). “Yeni Lisan-Cenap Şahabettin Bey’e”, Genç
Kalemler, Cilt 4, Sayı 27, s. 82-86, 25 Eylül 1328/1912.
Ali Canip (YÖNTEM). “Millî Edebiyat Meselesi II- Edebiyat ve Hads”,
Türk Yurdu, Cilt 5, Sayı 55, s. 1046-1055, Teşrin-i evvel
1329/1913.
Ali Canip (YÖNTEM). “Millî Edebiyat Meselesi III-Edebiyat ve Milliyet”,
Türk Yurdu, Cilt 5, Sayı 57, s. 1112-1118, Teşrin-i evvel
1329/1913Ali Canip (YÖNTEM). “Bediî Haz 1- Tahayyür”, Yeni Mecmua, Cilt
1, Sayı 18, s. 353-354, 8 Teşrin-i sânî 1917.
Ali Canip (YÖNTEM). “Bediî Haz 2-Tecâzüb”, Yeni Mecmua, Cilt 1,
Sayı 19, s. 367-368, 15 Teşrin-i sânî 1917.
Ali Canip (YÖNTEM). “Bediî Haz 3-Hayatiyet”, Yeni Mecmua, Cilt
1, Sayı 21, s. 406-408, 29 Teşrin-i sânî 1917.
Ali Canip (YÖNTEM). “Ecnebî Edebiyatı, Homer Kimdir? İlyada ve
Odisse Nasıl Eserlerdir?”, Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti
Mecmuası, Sayı 5, s. 7-18, Ağustos 1334/1918.
Ali Canip (YÖNTEM). “Epope Nedir?”, Yeni Mecmua, Cilt 2, Sayı
62, s. 193-195, 26 Eylül 1918.
Ali Canip (YÖNTEM). “Tercüman-ı Hakikat Edebiyatı”, Yeni Mecmua,
Cilt 2, Sayı 66, s. 262-264, 26 Teşrin-i evvel 1918.Ali Canip (YÖNTEM). “Edebiyatta Asrîlik”, Şair Nedim Mecmuası,
Cilt 1, Sayı 8, s. 115-116, 6 Mart 1919.
Ali Canip (YÖNTEM). “Epope Asrî Bir Nevi Midir?”, Büyük Mecmua,
Sayı 4, s. 58-59, Mart 1919.
Ali Canip (YÖNTEM). “Yine Epopeye Dair”, Büyük Mecmua, Sayı 6,
s. 84-85, 24 Nisan 1335/1919.
Ali Canip (YÖNTEM). “Asrî Edebiyat Ne Demektir?”, Şair Nedim
Mecmuası, Cilt 1, Sayı 2, s. 19-20, 23 Kânun-ı sânî 1919.
ZİYA GÖKALP (Tevfik Sedat imzası ile). “Bugünkü Felsefe”, Genç
Kalemler, Cilt 2, Sayı 2, s. 29-31, 26 Nisan 1327/1911.
ZİYA GÖKALP. “Sanat”, Yeni Mecmua, Cilt 1, Sayı 8, 30 Ağustos
1917.
ZİYA GÖKALP. “Türk Milleti ve Turan”, Türkleşmek, İslâmlaşmak,
Muasırlaşmak, hazırlayan İbrahim Kutluk, Kültür Bakanlığı
yayınları, Ankara 1976 (Türk Yurdu, Cilt 2, Sayı
15, 1912).
ZİYA GÖKALP. “Roman”, Makaleler 9, hazırlayan Şevket
Beysanoğlu, İstanbul 1980 (Cumhuriyet, 28 Eylül
1340/1923, Sayı 142)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com