Buradasınız

TÜRKÇEDE DANTE ÜZERINE

ABOUTH DANTE IN TURKISH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.554

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the answers to the question: with whom we stretch our intellectual horizons towards the west is Dante. Since the 1980's we have come across, first, with his name and his life in articles and in printed materials about Turkish Literature. After the 1990's, however, little pieces of translated passages from Dante can be seen on the printed papers. During the Republican Period many books were published and Dante began to be a source and an influence on the Turkish writers. In Turkishauthors' works, mostly in the writings of Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nihal Adsız, Orhan Pamuk, Elif Safak and Tahsin Yücel, the traces and influence of Dante's Divine Comedy and its motifs are discerned
Abstract (Original Language): 
Tanzimat’tan sonra Batı’ya kimlerle açıldık sorusunun cevaplarından biri de Italyan sairi Dante’dir. 1880’li yıllardan itibaren önce onun ismi ve hayatı üzerine Türk edebiyatında ve basın organlarında yazılar karsımıza çıkar. 1910’lardan sonra ise Dante’den ufak çeviri parçalarına rastlanır. Cumhuriyet döneminde Dante üzerine pek çok kitap çıkar ve Dante Türk yazarlarına etki etmeye baslar. Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nihal Atsız, Orhan Pamuk, Elif Safak ve Tahsin Yücel basta olmak üzere Türk yazarlarında Dante’nin Ilahi Komedya adlı yapıtının etkisini gösteren motiflere rastlanır

REFERENCES

References: 

Abdülhak Hamid’in Mektupları II,(Haz: İnci Enginün), Dergâh
Yay., İst. 1995, s. 712.
ABDÜLHAK HAMİD Tarhan, Tayflar Geçidi, Matbaa-i Amire,
İstanbul 1335(1919), s. 67.
ABDÜLHAK HAMİD Tarhan, “Bilmem Kimin İçin”, Abdülhak
Hamid Tarhan-Bütün Şiirleri III-Hep yahut Hiç, (Haz:
İnci Enginün), Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s. 712.
AHMET HAŞİM, “İdam Mahkûmları”, “Büyük Kurbanlar”, Ahmet
Haşim, Bütün Eserleri II, (Haz: İnci Enginün-Zeynep
Kerman), 1. Baskı, Dergâh Yay., İstanbul 1991, s. 79-
80, 155.
AHMET Hikmet, “Musahabe: Mirac-ı Nebi ve Dante”, Yeni İnci,
Nr.16, 1 Mayıs 1336 (1920), s. 2-3. b) Cevat Gültekin, “Avrupa’da
Dante Alighieri”, Yeni İnci, Nr. 24, 1 Kânun-ı
Sani 1337 (1921), s. 5-7.
AHMET Mithat, “Dante’nin Tercüme-i Hali”, Tercüman-ı Hakikat,
1307, 17/28 Haziran 1887AHMET Mithat, “Klasikler Meselesi”, Tercüman-ı Hakikat, 16
Eylül 1313/28 Eylül 1897.
ANGELERİ Paolo, “La Conoscenza di Dante in Turchia”, Oriente
Moderno, Nr.12, Yıl XLIX Aralık 1969, s. 786-787
ATSIZ Hüseyin Nihal, Ruh Adam, 3.Baskı, İrfan Yayıncılık, İstanbul
2004, s. 299
BANOĞLU Niyazi Ahmet, Basın Tarihimizin Kara ve Ak Günleri,
İst. 1960, s. 27-28
BURAĞAN Altay, “Araftayız”, Yelken Açtım Özlemlere, Gökada
Yayınları, Lefkoşa 2008, s. 38
CENAP Şahabettin, “Oğluma Altıncı Mektup”, Evrak-ı Eyyam,
Dersaadet 1331(1915), s. 302.
ÇAMLIBEL Faruk Nafiz, “Eş Dante”, Han Duvarları,
MEB.Yayınları, İst. 1988, s. 192
ENGİNÜN İnci, Türkçede Shakespeare, Çevirileri ve Etkisi, Dergâh
Yayın., İstanbul 2008.
ENGİNÜN İnci, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, İstanbul
1992.
ENGİNÜN İnci, Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı
Meselesi, İstanbul Ün. Edebiyat Fak. Yayınları, İstanbul
1978ENGİNÜN İnci, “Yakup Kadri”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yeni
Türk Edebiyatı, 1.Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2006,
s. 423-424
ERCİLASUN Bilge, “Modern Türk Edebiyatında Ahiret Kavramı’’,
Türkbilig-Türkoloji Araştırmaları 2001/2, s. 40-45.
GÜRSOY Belkıs Altuniş, Hüseyin Suad Yalçın, Hayatı ve Eserleri,
Akçağ Yayınları, Ankara 2001, s. 158-160
KARAKARTAL Oğuz, “Dante Alighieri ve Ölümsüz İlahi Komedya”
Türk Kültüründe İtalyanlar, Eren Yayıncılık,
İstanbul 2002, s. 60-70.KARAKARTAL Oğuz, “Mehmet Emin Yurdakul’un Dante’ye
Adlı Eseri”, Türk-İtalyan Kültür İlişkileri Üzerine Yazılar,
Eren Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 27-42.
KARAOSMANOĞLU Yakup Kadri, “Araf’taki Ruh”, Erenlerin
Bağından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın., Ankara
1985, s. 72.
KARAOSMANOĞLU Yakup Kadri, Yaban, 18. Baskı, İletişim Yayınları,
İst. 1984, s. 40.
KEFELİ Emel, 1854-1993 Yılları Arasında Lamartine’den Türkçeye
Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma, Marmara
Ün. Türkiyet Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul 1993.
KERMAN Zeynep, 1862-1910 Yılları Arasında Victor Hugo’dan
Türkçeye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma,
İstanbul Ün. Edebiyat Fak. Yayın., 1978.
KOLCU Ali İhsan, Türkçede Batı Şiiri, Gündoğan Yayın. Ankara
1999.
KUNTAY Midhat Cemal, Üç İstanbul, 2.Baskı, Sander Yayınları,
İst. 1976, s. 582.
M.Rauf, İtalyan Tarih-i Edebiyatı, Kanaat Matbaası,, Dersaadet
1329 (1913), s. 17-34.MEHMET Rauf, Halâs, M.A.Halit Kütüphanesi, İstanbul 1929, s.
12
MUSTAFA Reşit, “Dante”, Envar-ı Zekâ, C.I, Nr.15, 1301 (1884),
NÜZHET, “İtalyan Edebiyat ve Üdebası: Dante Alighieri”, Elsine-i
Garbiye Edebiyat ve Üdebası, Matbaaa-i Ebüzziya,
Kostantiniye 1306 (1890), s. 108-110.
OZANSOY Halit Fahri, “Dante’nin 750. Doğum Yıldönümü”,
Tercüman, Nr.1257, 20.4.1965.
PINAR Nedret, 1900-1983 Yıllları Arasında Türkçede Goethe ve
Faust Tercümeleri Üzerinde Bir İnceleme, İstanbul Ün.
Edebiyat Fak., İst. 1984.RIZA Tevfik, Abdülhak Hamid ve Mülâhazat-ı Felsefiyesi, (Haz:
Abdullah Uçman), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak.
Yayınları, İstanbul 1994, s. 326.
RIZA Tevfik, “Dante’nin Cehennemi”, Yeni Sabah, Nr.2768, 3 Şubat
1946.
SİNA, “Dante Cehennem ‘i ve Araf ‘ı Nasıl Anlatıyor?”, Resimli
Ay, Nr.7, Eylül 1927, s. 8-11.
SİNA, “Dante’nin Cennet ‘i”, Resimli Ay, Nr.8, Teşrin-i Evvel
1927, s. 29-31.
ŞAFAK Elif, Araf, Metis Yayınları, İstanbul 2004, s. 340.
TANPINAR Ahmet Hamdi, Edebiyat Dersleri, (Haz: Abdullah
Uçman), 4. Baskı, Yapı Kredi Yayın., İstanbul 2004.
TANPINAR Ahmet Hamdi, Edebiyat Dersleri, (Haz: Abdullah
Uçman), s. 108.
UÇMAN Abdullah, “Genç Kalemler ‘den Önce Türk Dilinin Sadeleşmesi
ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa”, Mehmet
Kaplan’a Armağan, Dergâh Yayın., İst. 1984,s. 277.UÇMAN Abdullah, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri
Üzerinde Bir Araştırma, Kitabevi Yayın., İstanbul 2004.
UĞURCAN Sema, Abdülhak Hamid Tarhan’ın Eserlerinde Tarih,
Akademi Kitabevi, İzmir 2002, s. 194.
YALÇIN Alemdar, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı-
1946-2000, 2.Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 329.
YURDAKUL Mehmet Emin, Dante’ye, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul
1928, s. 3.
YURDAKUL Mehmet Emin, “Ankara”, Mehmet Emin Yurdakul’un
Bütün Eserleri I- Şiirler, (Haz: Fevziye Abdullah
Tansel), 2. Baskı, TTK Yayınları, Ankara 1989, s. 296.
YÜCEL Tahsin Yücel, Gökdelen, Can Yayınları, İstanbul 2006, s.
25

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com