Buradasınız

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MEDENİYET TASAVVURLARI -AHMET AĞAOĞLU (1869-1939) ÖZELİNDE

THE CIVILIZATION CONSEPTS IN THE FIRST PERIOD OF TURKISH REPUBLIC -IN THE PRIVACY OF AHMET AGAOGLU(1869-1939)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.757

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
We will try to examine the main principles, suggested by Ahmet Agaoglu, about the salvation of Muslims who stayed behinde the civilization and about the civilization from the book called Three Civilizations. He lived himself and supported the three main concepts from time to the called pan-Islamism, Turkism and Westernism. Agaoglu, said in his own book that, they had to accept the Western culture and civilization totally without discriminating it materail and spiritual and he also gave some proofs.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, Ahmet Ağaoğlu'nun medeniyet anlayışı ve geri kalmış İslâm toplumlarının kurtuluşu için önerdiği ana görüşlerini Üç Medeniyet isimli kitabından incelemeye çalışacağız. Kendisi, İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık olmak üzere üç fikrî cereyanı da, bilfiil yaşamış ve dönem dönem savunmuştur. Ağaoğlu, söz konusu kitabında, en son etkisinde kaldığı, savunuculuğunu yaptığı, Batı kültür ve medeniyetini, maddi-manevi ayırmaksızın topyekûn kabul edilmesi gerektiği konusundaki fikrini ileri sürmüş, kendince deliller getirmiştir.

REFERENCES

References: 

Abdurreşîd İbrahim, "Terakki Nasıl Olur?", Teâvunu Müslimîn, 1328/1910, I/8, 123-125.
,"Ahvâl-i Hâzıraya Bir Nazar ve Ne Yapmalı", Sırât-ı
Mustakîm, 1327/1909, VII/162, 81-82.
"Şarkın İntibah ve İstikbâli Hakkında", Sırât-ı Mustakîm,
1326/1908, IV/91, 226-228.
BAĞCI, Rıza, Medeniyet Buhranı Edebiyatı Üzerine Araştırmalar,
Kaynak Kitaplığı, İst., 2006.
Baha Tevfik (1884-1914), Yeni Ahlak ve Ahlâk Üzerine Yazılar, der., haz: Faruk Öztürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002.
BAYKARA, Tuncer, Osmanlılar'da Medeniyet Kavramı ve On dokuzunca Yüzyıla Dair Araştırmalar, Akademi Kitabevi
Yay., İzmir 1992.
DANİŞMEND, İsmail Hami, Ali Süavi'nin Türkçülüğü, Ankara 1942. DOĞAN, Mehmet Sait, "Türklerin Kültür ve Medeniyetler Arası
Geçişin Tarihi Seyrindeki Rolü", Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, sayı: 144, 29-46.
Ethem Nejat(1882-1921), Türklük Nedir ve Terbiye Yolları, Haz: Faruk Öztürk, Kızıl Elma Yay., İstanbul 2001.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1802
Şaban ÖZ
GÖKALP, Ziya (1876-1924), Türk Medeniyeti Tarihi, sad: Yalçın
Toker, Toker Yay., II. Bsk., İstanbul 1995.
, Hars ve Medeniyet, Elips Kitap, Ankara 2007.
, Türkleşmek islâmlaşmak Muâsırlaşmak, haz: Kemal Bek,
Bordo-Siyah Yay., İst., 2004.
Hasan Hikmet, "Medeniyet, Terakkiyât-ı Maddiyeden mi İbarettir?
(İctimaiyyâtta Garbcılık ve Bozgunculuk)", Sebîlu'r-Reşâd,
1340/1922, 24/622, 374-377.
İbrahim Besim, " İntibâh-ı İslâm İttihâd-ı Müslimîn", Sırât-ı Mustakîm, 1326/1908, V/110, 94-97.
İsmail Gaspıralı (1851-1914), Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene, Bahçesaray 1885.
, Medeniyet-iIslâmiye, Bahçesaray 1889.
Kırımlı Yakub Kemal, "Medeniyet-i Ğarbiyeyi İktibasta İctimayyûnumuzun Gösterdiği Tesâmüh", Teâvunu Müslimîn, 1328/1910 , I/7, 112-114.
Küçük Hamdi (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır) (1878-1942),
"İslâmiyetle Medeniyet-i Celile Birleşebilir mi?", Beyânu'l-Hâk, 1909, 21. Nüshada başlayan bir dizi makale.
MERİÇ, Ümid, Cevdet Paşa'nın Cemiyet ve Devlet Görüşü, İstanbul
1975.
Mizâncı Mehmed Murad(1854/1917), "Medeniyet-i İslâmiye", Târîh-i Umûmî, I-VI, Tefeyyüz Kitâbhânesi, İstanbul 1328(III.
Bsk.), IV, 218-248.
OKAY,
Orhan
, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithat Efendi,
Ankara 1975
Ömer Rıza, "Medeniyet Nedir?", Sebîlu'r-Reşâd, 1339/1921, 22/557¬558, 87-89.
ÖZAKPINAR, Yılmaz, Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, Ötüken Neşr., İstanbul 2000.
Said Halim Paşa (1864-1921), Buhrân-ı Ictimaimiz, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul.
, Ittihâd-ı islâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiye, Matbaa-i
Âmira, İstanbul 1334.
Sâmizâde Süreyya, "Alem-i İslâm'da İntibah", Sırât-ı Müstakîm, 1326/1908, V/126, 361-362.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Cumhuriyetin İlk Yıllarında... 1803
Sibiryalı Âişe, "Biz, Mazimiz ve Avrupa", Teâvunu Müslimîn, 1328/1910 , I/9, 143-148.
Stoddard, Lothrop, Islam
Alemi 1914-19211. Cihan Harbi Sonrasında Bir Medeniyet Sorgusu ve Arayışı, çev: Kamil Yeşil,
Kaknüs Yay. İstanbul 2002.
Ş emseddin Sami(1850-1904), Medeniyyet-i Islâmiyye, haz: Remzi Demir, Gündoğan Yay., Ankara 1996.
TUNAYA, Tarık Z., İslamcılık Cereyanı, İstanbul 1962.
, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri,
İstanbul 1960.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, "Ağaoğlu, Ahmed", Dergah
Yay., İstanbul 1977, I, 44-45. YETİŞ, Kazım, "Mehmet Akif'te Batı ve Batı Medeniyeti Meselesi",
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 48, 213-236. YÜCE, Nuri, "Ağaoğlu, Ahmet", DIA, İstanbul 1998, I, 464-466.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com