Buradasınız

ELAZIĞ SEHRI’NIN NÜFUS ÖZELLIKLERI VE ÇEVRENIN TOPLUM SAĞLIĞI ÜZERINDEKI ETKISI

DEMOGRAPHIC TRAITS OF THE CITY, ELAZIĞ (CHATACTERISTICS) AND EFFECTS OF THE ENVIRONMENT ON THE SOCIETY’S HEALTH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.677

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Because of geographical potentials begin convenient the city Elazığ has been growing up rapidly. In 1927 while the population was 19216 people, in 2000 it has increassed about 14 times more and reached 266495 people. The migrations are effective on this rapid growth. However with effects of migrations, because of rapid population increase; health education, municipality services and work opportunities and residence are look (insufficient). Newertheless crime tendency has increased day by day, because of unplanned city, clear migration of the has shown negative numbers in the last years.
Abstract (Original Language): 
Coğrafi potansiyeli elverisli olduğu için Elazığ sehri hızla büyümektedir. 1927’de 19.216 kisi iken, 2000’de yaklasık 14 kat artarak, 266.495 kisiye yükselmistir. Bu kadar hızlı büyümesinde göçlerin etkisi büyüktür. Ancak göçlerin de etkisi ile hızlı nüfus artısı karsısında sağlık, eğitim, belediye hizmetleri ile is imkânları ve konutlar yetersiz kalmaktadır. Bunlarla birlikte suç eğilimi giderek artmaktadır. Plansız sehirlesme karsısında sehrin net göçü son yıllarda negatif değerler göstermektedir.

REFERENCES

References: 

AKKAN, E, 1972, Elazığ ve Keban Barajı Çevrelerinde Coğrafi
Arastırmamalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih –
Coğrafya Fakültesi Coğrafya arastırmaları Enstitüsü Yayını,
sayı:1–2, No: 1–2, Ankara
AYDOĞDU, S, 1997, Sehircilik, Teknik Elemanlar Derneği Dergisi,
Yıl. 2, sayı:2, s.10–11 Elazığ
BASIBÜYÜK, A, 2005, Doğu Anadolu Bölgesinde Ortalama Hane
Halkı Büyüklüklerinin Dağılısı, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:
10, Sayı: 13, ISBN: 1302–7956, Erzurum
BOZYĐĞĐT, R, KARAASLAN, T, 1998, Çevre Bilgisi, Nobel Yayın
Dağıtım Yayın No: 70, 1. Baskı, ISBN: 975–591–048–4,
Ankara
ÇAKIR, S, 1989, Elazığ’da Gecekondu Yerlesimi ve Yayılma Sahası,
F.Ü., Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3., sayı.1, s.73-85, Elazığ
ÇERĐTLĐ, Đ., 1995, Sehirlesmeye Bağlı Çevre Sorunlarını Olusturan
Temel Kaynaklar, Ekoloji Çevre Koruma Dergisi, sayı.17,
yıl.5 s.15–21
EMĐROĞLU, M, 1970, Dünya Nüfus Yılı ve Türkiye Nüfusu, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı:
3–4, Cilt: 16–28, Ankara
EMĐROĞLU, M, 1973, Türkiye’de Kentlesme Olgusu ve bu Olgunun
Trafik Düzenlemesine Etkileri, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı: 1–2, Cilt: XXX,
Ankara
EMĐROĞLU, M., 1975, Türkiye Coğrafi Bölgelerine Göre Sehir
Yerlesmeleri ve Sehirli Nüfus, Coğrafya Arastırmaları
Dergisi, Ank. Üni., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Yayını:7, sayı:7, Ankara
ETĐLER, N, 2002, Kocaeli’nde Halk Sağlığının Durumu, Kocaeli
Yöresinde Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansları, Türkiye
Çevre Vakfı Yayınları, Kocaeli
GÜNEY, E, 1992, Çevre Sorunları – Ortam Kirlenmesi – Bizim
Gençlik Yayınları: 17, Kaynak Eserler serisi: 004, ISBN:
975–7344–17–6, Kayseri
KARABORAN, H.H,, 1989., Yeryüzünde Kontrol Altına Alınamayan
Yerlesmeler, (Gecekondular, Slamlar, ve Bidonevler
226 A. ATASOY- M. D. ÇĐTÇĐ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/3 Spring 2009
sorununa Genel Bir Bakıs ), Fırat Üni., Sosyal Bilimler
Dergisi, 6, Elazığ
KARAKAS, E. 1999, Elazığ Sehrinin Gelismesi, Fırat Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Elazığ
KARPUZCU, M, 1994, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtı
Nesriyatı:28, ISBN: 975–7663–10–7, (Dördüncü Baskı),
Đstanbul
KĐPER, P, 1997,Gecekondu Sorununun Çözümlenemeyisinin
Nedenleri (Düsük Gelirlilerin Konut Problemleri), Đller
Bankası Dergisi, sayı.7, s.3-8Sosyal Yardımlasma ve
Emeklilik Vakfı Matbaası, Ankara
KOÇMAN, A, 1991, Đzmir’in Kentsel Gelisimini Etkileyen Doğal
Çevre Faktörleri Ve Bunlara Đliskin Sorunlar, Coğrafya
Arastırmaları Sayı:3, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
KORKUT, C, 1964, Đzmir Sehrinde Nüfus Dağılısı, Coğrafya
Enstitüsü Dergisi Cilt: 7,
TANOĞLU, A, 1965, Dünyada Nüfus Artısı ve Doğurduğu
Problemler, Đstanbul Üniversitesi, Enstitüsü Dergisi Cilt: 8,
Đstanbul
TÜMERTEKĐN, E ve KORKUT, C, 1964, Đzmir Sehrinde Nüfus
Dağılısı, Đstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi
Cilt: 5, Sayı:9, Cilt: 7, Sayı:14, Đstanbul
TÜMERTEKĐN, E ve ÖZGÜÇ, 2000, Beseri Coğrafya-Đnsan. Kültür,
Mekân- Cantay Kitapevi, ISBN:975–7206–15–6,
ĐSTANBUL
TÜMERTEKĐN, E, 1958, Türkiye’de Kadın ve Erkek Nispetinin
Dağılısı, Đstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi
Cilt: 5, Sayı:9, Đstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com