Buradasınız

KIBRIS TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE QUALITY AND EVALUATION OF CYPRUS TURKISH FOLKLORE STUDIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.777

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The history of folkore study in Turkish Republic of Northern Cyprus goes back to 1950s. Naturally, there are some studies that existed before this time. We will investigate and evaluate some of the folkore studies (books and articles) that were published in Cyprus and Turkey. We have also attemted to evaluate some B.Sc. projects, M.sc and ph.D thesis from Turkish universities. In addition, we have evaluated the activities of certain societies and foundations in Cyprus. Reference is made to publications of these societies and foundations.
Abstract (Original Language): 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki halk bilimi çalışmalarının tarihçesine baktığımız zaman 19501i yıllardan sonraki tarihlerde halk bilimi çalışmalarının yoğunlaştığını görmekteyiz. Tabii ki bundan önceki tarihlerde de halk bilimiyle alakalı çalışmaların bulunduğunu görmekteyiz. Ancak bu çalışmaların sayısı çok fazla değildir. Bizim burada üzerinde duracağımız çalışmalar Kıbrıs'ta ve Türkiye'de, Kıbrıs Türk halk bilimiyle ilgili yayınlanmış kitap, makale ve bildiri çalışmalarıdır. Yayınlanmış çalışmalar yanında Türkiye üniversitelerinde hazırlanmış, ancak yayınlanmamış tezler de burada değerlendirilecektir. Bu tezler ağırlıklı olarak Kıbrıs'ın genel ve yerel ağızlarını değerlendiren çalışmalardır. Ancak bu tezler arasında Kıbrıs folkloruyla (genel-yerel) ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Bu ferdî çalışmaların ve yayınların yanında, Kıbrıs Türk halk bilimine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Halk bilimi alanındaki ferdî çalışmaları değerlendirmemizin ardından söz konusu kurum ve kuruluşlardan ve yayınlarından bahsedilecektir.

REFERENCES

References: 

ADALI, Kutlu, (1963), Dağarcık / Geçtiğim Köylerden Notlar,
Lefkoşa: Beşparmak Yayınları, 331 s.
ALİŞAR, Fahrettin, (1993), "KKTC'de Oynanan Çocuk Oyunları", İçel Kültürü Dergisi, 7 (26), Mart 1993, s.22-24.
ATUN, Ata, (2002), Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazıları (MÖ 66-MS 1772), Araştırma-Çevm Kitap, G.Mağusa: SAMTAY Vakfı Yayınları, 330 s.
, (2005-2006), Milattan Öncesinden Günümüze Kıbrıs
Tarihi Üzerine Belgeler, Araştırma-Çeviri Kitabı, G.Mağusa: SAMTAY Vakfı Yayınları, c.1-yıl:2005-528 s.; c.2-yıl:2005-594 s.; c.3-yıl:2006-606 s.
ATUN, Suna ve Bülent Fevzioğlu, (2001-2003), Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler, Belgeler, Araştırmalar, Gazi Mağusa: SAMTAY Vakfı Yayınları, c.1, yıl: 2001-308 s./c.2, yıl: 2002-335 s./c.3, yıl:
2003- 430 s.
ATUN, Suna, (2005), Kıbrıs Türk Hiciv Şiiri Antolojisi, G.Mağusa: SAMTAY Vakfı Yayınları, 512 sayfa.
BAĞIŞKAN, Tuncer, (1997), "Karşılaştırma Yöntemiyle Kıbrıslı Türk ve Rumlarda Ortak İnanç ve Uygulamaları", HAS-DER Halkbilimi Sempozyumları Bildiri Kitabı II, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, s.33-111.
BAĞIŞKAN, Tuncer, (1997), Kıbrıs Türk Halkbiliminde Ölüm,
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 422 s.
BOZYİĞİT, A. Esat, (1994), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karagöz Sanatı Üzerine", Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 2(6), Haziran-1994, s.33-39.
CEMALETTİN, Hafız; Hasan Bulli Türküsü, Lefkoşa, 1913.
ÇAKMAK, Hüseyin, (1996), Mizahî Çizgiler ve Öyküler, Lefkoşa: Işık Kitabevi Yayınları, 148 s.
ÇİNKAYALAR, Erbil, (1990), Kıbrıs Türk Halk Oyunları, KKTC
MEKB Yayınları, s2-4.
ÇOBANOĞLU, Özkul, (1998). "Adalar Türklüğü Folkloru: Kıbrıs ile Midilli, Girit, Sakız, İstanköy ve Rodos Türklerinin Folklorundaki Yapısal ve İşlevsel Ortaklıklar Üzerine Tespitler." I.Balkanlar ve Kıbrıs Türk Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, Gazimağusa: DAÜ Yayınları, s.
101-114.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
2234
F.
TÜRKME
N - B. GÖKBULUT
DEDEÇAY, Servet Sami, (2001), "Kıbrıslı Rum ve Türk Ozanların, Kıbrıslı Türkler Hakkında Yazdıkları Rumca Destanlar, Türküler veya Şiirler", Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler, Belgeler, Araştırmalar, Gazi Mağusa: SAMTAY Vakfı Yayınları, 1.cilt,
s.7-18.
DÖLEK, Fatih ve İlker Dölek, (1992), Kıbrıs Türk Halk Müziği,
Lefkoşa: KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1.basım, 109 s.
DUNDES, Alan (2003), "Halk Kimdir?", çev. Metin Ekici, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Millî Folklor Yayınları, s.1-30.
DUYMAZ, Ali, (1998), "Kıbrıs Türk Tekerlemelerinin Türk Dünyası Tekerlemeleri ile Yapı ve Anlam Bakımından Karşılaştırılması", DAÜ II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (24-27 Kasım 1998) Bildiri Kitabı, Halk bilimi/Çeşitli Konular, C.
IV, Gazimağusa: DAÜ Yayınları, s.165-175.
EBEOĞLU, Reşat Sülayman; Esop Masalları (Okul çocuklarımıza 41 masal), Lefkoşa, 1947, M. Fikri Basımevi.
EKİCİ, Metin, (2003), "Halkbilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut", Millî Folklor, S.60, Kış-2003, s.72-77.
ERSOY, Yaşar, (1998), Toplumsal ve Siyasal Olaylarla İç içe...
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi, Peyak Kültür Yayınları, 336 s.
ERTUĞ, Mehmet, (1986), "Kıbrıs Türk Gölge Oyunu", HAS-DER IV.
Halkbilim Sempozyumu (7 Mart 1986-Lefkoşa) Bildiri Kitabı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s.313-
323.
ERTUĞ, Mehmet, (1993), Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu, KKTC MEKB Yayınları, 93 s.
FEDAİ, Harid, (2002), "Kıbrıs Türk Halkının İlk Mizah Gazeteleri: Kokonoz ile Akbaba", Kıbrıs Türk Kültürü, Bildiriler-I,
Ankara: Özyurt Matbaası, s.149-165.
FEDAİ, Harid, (2005), "Kıbrıs Türk Yazınında Mizah ve Yergi",
Kıbrıs Türk Kültürü, Makaleler I, G.Mağusa: SAMTAY Vakfı
yayınları, s.173-199.
GÖKÇEOĞLU, Mustafa, (1992), Kıbrıs Halk Fıkraları, Lefkoşa:
Galeri Kültür-Repa Ltd. 1.basım,119 s.
, (1996), Kıbrıs Halk Fıkraları, Lefkoşa: Galeri
Kültür-Repa Ltd. 2.basım 164 s.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Kıbrıs Türk Halk B i l i m i . . . 2235
, (1997), Bir Varmış İki Yokmuş, Lefkoşa: Er
Reklam Yayınları, 159 s.
, (1997), Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri
Sözlüğü, Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları, 3.basım, 428 s.
, (1999), Hikâyelerimiz Tekerlemelerimiz, Lefkoşa:
Mez- Koop. Yayınları, 230 s.
, (2000), "Kıbrıs ve Türkiye Atasözleri ve Deyimlerini
Karşılaştırma", Bildiriler, Panel Notları, Lefkoşa: Gökçeoğlu Yayınları, s.35-57.
, (2002), Manilerimiz, Lefkoşa: KTEV Yayınları, 317
s.
, (2004), Efsanelerimiz, Lefkoşa: Gökçeoğlu
Yayınları, 255 s.
, (2005), Toplu Masallar I-II, Lefkoşa: Gökçeoğlu
Yayınları, 1. cilt 537 s. 2. cilt 543 s.
, (2007), Bilmecelerimiz, Lefkoşa: Eğitim Vakfı
Yayınları, 232 s.
HINÇER, İhsan, (1974), "Kıbrıs Türk Folkloru", Türk Folklor
Araştırmaları, 15(303), Ekim-1974.
HULUSİ, Mustafa; Vreççalı Avukat Sülayman Şevket Türküsü, Baf, 1937, Hambiauri Matbaası, (Rumca ve Latin harfleriyle basılmıştır).
ILGAZ, Hasene, (1949), Kıbrıs Notları, İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1.basım, 160 s.
İSLAMOĞLU, Mahmut ve Şevket Öznur, (2006), Kıbrıs Rum Halk
Edebiyatında Ağıtlar, Masallar, Atışmalar (Türkler İçin Yakılan Ağıtlar), Lefkoşa: Ateş Matbaacılık, 222 s.
, (2007), Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum
Masalları, Lefkoşa: Gökada Yayınları, 376 s.
İSLAMOĞLU, Mahmut, (1969), Kıbrıs Türk Folkloru, Lefkoşa: Halkın Sesi Matbaası, 1.baskı, 77 s.
, (1979), Kıbrıs Çocuk Oyunları, Lefkoşa: Yarın
Ofset Tesisleri, 1.basım, 43 s.
, (1994), Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı, Araştırma-
İnceleme Yazıları, Tebliğler, Lefkoşa: YDÜ Matbaası, 226 s.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
2236
F. TÜRKMEN - B. GÖKBULUT
KANOL, Kani, (2006), Kıbrıs Halk Danslarının Yakın Geçmişi,
Lefkoşa: HASDER Yayınları, s.19, 23, 30, 31.
M. Ch. Kareklas M.B.E, (2001), Hasan Bulliler'in Suç Faaliyetleri,
Çev: Mehmet Demiryürek, Lefkoşa: Işık Kitabevi Yayınları, 99 s.
MEAR, Hüray, (1992), Kıbrıs Türk Toplumunda Doğum, Evlenme ve Ölüm ile İlgili Âdet ve İnanışlar, KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 103 s.
NESİM, Ali, (2007), "Kıbrıs Türk Tiyatrosu", Suya Düşen
Sancak(Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine İncelemeler), s.348-
375.
OĞUZ, Öcal, (1993), "Kıbrıs Manilerindeki Kıbrıs Gerçeği", Millî Folklor, 3 (5), Bahar-1993.
SAKAOĞLU, Saim, (1980), "Kıbrıs Efsaneleri", Türk Folkloru,
Temmuz 1980, s.5-8.
, (1981), "Kıbrıs Manileri", Türk Folkloru, Haziran
1981-Temmuz 1981-Ağustos 1981, s.13-16, s.15-17, s.16-19.
, (1981), "Kıbrıs Bilmeceleri", Türk Dünyası
Araştırmaları, Haziran 1981, s.122-148.
, (1983), Kıbrıs Türk Masalları, Ankara: Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, 167 s.
, (1986), Kıbrıs Türk Masalları, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları, 2.baskı, 166 s.
, (1992), "Kıbrıs Türk Folklorunun Türk Dünyası
İçindeki Yeri", 1992, Türk Kültürü Dergisi, sayı: 30 ( 347 ).
SARACOĞLU, Erdoğan, (1996), Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve
Folkloru, Lefkoşa: YDÜ Yayınları, 2.baskı, s. 9-52.
TANER, Yılmaz ve Mahmut İslamoğlu, (1979), Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları, Lefkoşa: Yarın Ofset Tesisleri, 109 s.
Türkiye'de Halk Bilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyum Bildirileri, yay. haz. Öcal Oğuz, Tuba Saltık Özkan, Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, Ankara, 2003, 311 s. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu,
(04-05-06 Mart 2004), Gazi Üniversitesi, THBMER, Ankara.
VEZİROĞLU, İlter, (1976), "Kıbrıs'ta Ölümlerle İlgili İnanmalar", Türk Folklor Araştırmaları, 17(326), Eylül-1976.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Kıbrıs Türk Halk B i l i m i . . . 2237
, (1977), "Kıbrıs Folkloru: Kıbrıs Türk Folklorunun
Kökenleri", Türk Folklor Araştırmaları, 17 (339), Ekim-
1977.
YALDIZKAYA, Ömer Faruk, (2002), "Kıbrıs Ağıtları ile Anadolu Türkmen Ağıtları Üzerine Bir İnceleme", DAÜ, Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,
Cilt 4 (Halkbilim/Çeşitli Konular), G.Mağusa: DAÜ Yayınları,
s.19-29.
YARDIMCI, Mehmet, (1998), "Kıbrıs ve Diğer Türk Ülkelerinde Ortak Ninni Ve Tekerlemeler", DAÜ II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (24-27 Kasım 1998) Bildiri Kitabı, Halk bilimi/Çeşitli Konular, C. IV, Gazimağusa: DAÜ Yayınları, s.177-196.
YORGANCIOĞLU, Oğuz, (1980), Kıbrıs Türk Folkloru, Mağusa:
Canbulat Basımevi, 187 s.
, (1986), "Ninniler, İsim ve İsim Verme", HAS-DER
Halkbilim Sempozyumu Bildirileri Kitabı I, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s.281-290.
, (1997), Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları, Lefkoşa: Adam
Yayınları, 233 s.
, (1998), Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler-
Masallar, Mağusa, 214 s.
, (2000), Kıbrıs Türk Folkloru-Duydum Gördüm
Yazdım, Mağusa: Canbulat Basımevi, 2.baskı, 536 s.
, (2005), Bir Döneme Damgasını Vuran Hasan Bulliler,
Mağusa: Arif ve Canbulat Basımevi, 266 s.
, (2006), Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler,
Masallar-II, Mağusa: Arif ve Canbulat Basımevi, 208 s.
, (2006), Kıbrıs Türk Ninnileri, Mağusa: Arif-Canbulat
Basımevi, 167 s.
, (1996), Maniler, Mağusa: Temel Basımevi, 3.baskı, 99 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com