Buradasınız

KÖL TİGİN VB BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERİNE

ON AMGA (AMGI) KORGAN IN THE INSCRIPTIONS OF BILGE KHAN AND KÖL TIGIN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.679

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, an emphasis has been laid upon the place names amga korgan ~ amgı korgan which were written in two different forms and which appear on the 31st line east face of the Inscription of Bilge Khan as well as on the 8th line of the north face of the Inscription of Köl Tigin. It has been suggested that the word amga ~ amgı, forming the first part of the place name, could be ‘wild mountain goat’, and that this place mentioned in the Dokuz Oguz wars, could be somewhere in the east or north-east of Orhon and Tula rivers.
Abstract (Original Language): 
Bu yazıda Köl Tigin yazıtının kuzey yüzünün 8. satırı ile Bilge Kağan yazıtının doğu yüzünün 31. satırında geçen ve iki farklı sekilde yazılan amga korgan ~ amgı korgan yer adı üzerinde duruldu. Yer adının birinci bölümünü olusturan amga ~ amgı sözcüğünün ımga ‘yabani dağ keçisi’ olabileceği, Dokuz Oğuz savaslarında anılan bu yerin de Orhon ve Tula ırmaklarının doğu veya kuzey-doğusunda olması gerektiği önerildi.

REFERENCES

References: 

ALYILMAZ, Cengiz (2005): Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu.. Ankara: Kurmay.
ARAT, R. Rahmeti (1979): Kutadgu Bilig. III İndeks. Neşre
hazırlayanlar: Kemal ERASLAN; Osman F. SERTKAYA;
Nuri YÜCE, İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
ATALAY, Besim (1992 ): Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu.
AYDAROV, G. (1971): Yazık Orhonskih pamyatnikov
drevnetyurkskoy pis'mennosti VIII veka. Alma-ata: Akademiya Nauk Kazakskoy SSR.
AYDIN, Erhan (2007): Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6.
Satırında Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri. Bilig 43, Güz, 55-62.
AYDIN, Erhan (2008): Şine Usu Yazıtında Hayvan Adlarıyla
Kurulmuş Yer Adları Üzerine İncelemeler. Turkish Studies 3/1, Kış, 202-208.
BERTA, Â. (2004): Szavaimat Jöl Halljâtok. A Türk es Ujgur Rovâslrâsos Emlekek Kritikai Kiadâsa. Szeged: Jate.
CAFEROĞLU, Ahmet (19933): Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. İstanbul: Enderun.
CLARK, L. V. (1977):
Mongo
l Elements in Old Turkic?. Journal de la Societe Finno-Ougrienne 75, 110-168.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Köl Tigin Ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki...
281
CLAUSON, S. G. (1972):
An
Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford University.
ERDAL, M. (1991):
Old
Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon I-II. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
ERDAL, M. (2004):
A
Grammar of Old Turkic. Leiden-Boston: Brill.
GÖMEÇ, Saadettin (2001): Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Yer Adları. Türk Kültürü 39/453, 25-36.
KARCAVBAY, S. (2003): Orhon Muraları. Astana.
MALOV, S. E. (1951): Pamyatniki drevnetyurkskoy pis'mennosti. Moskova-Leningrad.
NADELYAYEV, V. M. - D. M. NASİLOV - E. R. TENİŞEV - A. M.
ŞÇERBAK (1969): Drevnetyurkskiy Slovar'. Leningrad: Akademiya Nauk SSSR.
ORKUN, Hüseyin Namık (1936): Eski Türk Yazıtları I. İstanbul: Türk Dil Kurumu.
RADLOFF, W. (1895): Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. St-Petersburg.
RADLOFF, W. (1897): Die alttürkischen Inschriften der Mongolei.
Neue Folge. St-Petersburg.
RAMSTEDT, G. J. (1976): Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae.
RECEBOV, E. - Y. MEMMEDOV (1993): Orhon-Yenisey Abideleri. Bakı: Yazıçı.
RÂSÂNEN, M. (1969): Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae.
RÖHRBORN, K. (1977): Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen Türkischen Texte aus Zentralasien. Lieferung 1. Wiesbaden: Franz Steiner.
SERTKAYA, Osman F. (1995): Göktürk Tarihinin Meseleleri.
Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
STAROSTİN, S. - A. DYBO - O. MUDRAK (2003): Etymological
Dictionary of the Altaic Languages. Leiden-Boston: Brill.
ŞİRİN USER, Hatice (2009): Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları, Söz Varlığı İncelemesi. Konya: Kömen.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
282
Erhan AYDIN
TEKİN,
Tala
t (1968): A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, The Hague: Indiana University.
TEKİN,
Tala
t (1988): Orhon Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu.
TEKİN, Talat (1994): Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi. Türk Dilleri Araştırmaları 4, 51-66.
TEKİN, Talat (1995): Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. İstanbul: Simurg.
TEKİN, Talat (2000): Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: Sanat Kitabevi.
TEKİN, Talat (2004): Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitabı. Ankara: Öncü Kitap.
THOMSEN,
V
. (20022): Orhon Yazıtları Araştırmaları. Çev.: Vedat
KÖKEN. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com