Buradasınız

KUTADGU BİLİG HAKKINDA TÜRKİYE'DE YAPILAN YAYINLAR ÜZERİNE BİR DENEME

ON KUTADGU BILIG

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.735

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the studies about Kutadgu Bilig in Turkey are classified and evaluated.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Kutadgu Biligle ilgili olarak Türkiye'de yapılmış çalışmalar tasnif edilerek değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ABİK, A. Deniz., "Kutadgu Bilig'de Zamirlerin Ayrılma Hali", Dil ve Edebiyat araştırmaları Sempozyumu 2003, Mustafa Canpolat Armağanı, Yayımlayanlar: Aysu Ata, Mehmet Ölmez,
Ankara 2003, s.25-39
AÇIKGÖZ, Halil, " Kutadgu Bilig ve Bir Çalışma", Türk
Dünyası Araştırmaları, S. 46, Şubat 1987, s. 237-240.
AKYÜZ, Hüseyin, "Yusuf Has Hacib'de Evlilik ve Aile Kurumu", Türkeli Gazetesi, Sayı: 36/37/38/39/40/41, 1997-1998, s.1-
2.
ANIL, Adile Yılmaz, "Kutadgu Bilig'de Kadın", Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, Sayı: 32, Kış-2004, s. 91-99.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1412
Zeki KAYMAZ
ARAT, Reşid Rahmeti, "Kutadgu Bilig'de Eğitim Mesajı" Türk Yurdu, S. 44, Nisan 1991, s. 46-48.
ARAT, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig ve Türklük Bilgisi, Türk Kültürü IX/98, Aralık 1970, (2-22), s.70-90.
ARAT, Rahmeti R., "Kutadgu Bilig'de Tabibler ve Efsuncularla Münasebet Hakkında Parçalar, Ülkü Halkevleri Dergisi,
C. 8, S. 46, Birinci Kanun 1936, s. 285-294.
ARAT, Reşid Rahmeti, "Kutadgu Bilig", İslam Ansiklopedisi, C.VI, s.1038-1047, İstanbul 1952.
ARSAL, Sadri Maksudi, Kutadgu Bilik (İstanbul
Üniversitesi Hukuk Faültesi Mecmuası'nın 1947 Yılı, 2. Sayısından
Ayrı Basım), İstanbul 1947.
ARSLAN, Mahmut, " İslam'da Devlet Düşüncesi ve Kutadgu Bilig, Türkeli, III/90, 22 Haziran 1998, s. 10.
ARSLANOĞLU, İbrahim, "Kutadgu Bilig'de Eğitim, Bilim, Akıl", Yeni Forum Dergisi 17, (331), 43-48.
ASKER, Ramiz, Kutadgu Bilig'in Dili ve Kelime Hazinesi Üzerine, Kutadgubilig, Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, S. 4,
Ekim 2003.
ATA, Aysu, "Kutadgu Bilig Üzerinde Bir Düzenleme Denemesi: Kör mü? Kür mü?", A.Ü., DTCF, Türkoloji Dergisi, XI, 1993, s. 301-308.
ABİK, D., "Kutadgu Bilig'de Zamirlerin Ayrılma Hali" Ankara Ü. DTCF, Prof. Dr. Mustafa Canpolat Adına Düzenlenen Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2003, Ankara.
ATEŞ, Ahmet, "Reşid Rahmeti Arat, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, 1947",Belleten,C. XIII,. Türk Tarih Kurumu S.49,
s.157-163.
BERGİL, Mehmet Suat, "Kutadgu Bilig'deki Hint Etkisi: Köni Olan Törü ile Uma ya da Şakti Bütünlüğü", Bilim ve Ütopya, S.
61, Temmuz 1999, s. 54 vd.
BİNARK, Naile, " Kutadgu Bilig'de Evlenme, Aile ve Çocuk Terbiyesi", Türk Kültürü IX/98, Aralık 1970 (106-110), s. 174¬178.
BARTOLD, V., "Kutadgu Bilig'in Zikr Ettiği Buğra Han
Kimdir?", Türkiyat Mecmuası C.2, Ağustos 1925, İstanbul 1925, s.
221-226.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Kutadgu Bilig Hakkında... 1413
BAYRAKTAR, Sibel, "Kutadgu Bilig'de Bulunma Hali
Ekinin Fonksiyonları" TDAY-Belleten 1999/I-II, Ankara 2003, s. 9¬25.
BOMBACİ, Alessio, "Kutadgu Bilig Hakkında Bazı
Mülahazalar", 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, Melanges Fuad Köprülü, DTCF Yay., İstanbul 1953, s. 65¬76.
BOZ, Erdoğan, Kutadgu Bilig'de "Kü", Türk Dünyası
İncelemeler Dergisi, VI/2 Kış 2006, s.289-296
CANER, Cantürk, "Kutadgu Bilig'de Türk Yönetim Felsefesi", Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 137, Mart-Nisan 2002, s.
139-144.
CANPOLAT, Mustafa, Günümüzde Kutadgu Bilig ve
Divanü Lugati't-Türk, Türk Dilleri Araştırmaları Cilt14, İstanbul
2004, s.31-34
CEMİLOĞLU, İsmet, "Kutadgu Bilig'de Gençlik, İhtiyarlık ve Ölüm Fikri, Türk Kültürü, S.330, Ekim 1990, s. 617-621.
CİLACI, Osman, "Kutadgu Bilig'de Sosyal ve Dini Motifler", Milli Folklor, Üç Aylık Dergi, Sayı: 58, Eylül 1987, s. 10¬18.
COŞKUN, Ali Osman, " Kutadgu Bilig'in Dili ve Şiir", Milli Kültür, S.41, 1983, s. 14-16.
ÇAĞATAY, Saadet, "Kutadgu Bilig'de Odgurmuş'un Kişiliği", TDAY-B 1967, Ankara 1989, s.39-49
ÇAĞATAY, Saadet, "Kutadgu Bilig'de Öğdülmiş", Türk Kültürü IX/98, Aralık 1970, (27-43), s. 95-111.
ÇAĞLAR, B.K., "Kutadgu Bilig'den Buğünkü Dile", TD,
VI/63, 1956.
ÇENELİ, İlhan, "R.R. Arat, Kutadgu Bilig III-İndeks", Türk Kültürü XIX/220 (Mayıs-Haziran 1981) (63-64), s.345-346.
DENİZ, Sabahat, "Kutadgu Bilig'de Bilgi", Sahn-ı Seman Dergisi, Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, S. 1, s. 51-55.
DENİZ, Sabahat, "Kutadgu Bilig ve Türk Mesnevi Edebiyatındaki Yeri", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı: 1,
2000, s. 23-38.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1414
Zeki KAYMAZ
DİLAÇAR, Agop, "Kutadgu Bilig'in 900. Yıldönümü (1069-1969) ve Balasagunlu Yusuf", Türk Dili, S. 211, Ankara 1969,
s. 6-17.
DOĞAN, Nejat, "Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi I",
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Yıl:
2002 Bahar.
DOĞAN, Nejat, "Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi II,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13, Yıl:
2002 Güz.
ERGİN, Muharrem, "Rahmeti Arat'ın Bazı Eserleri-Kutadgu Bilig II, Tercüme", Türk Kültürü III/27 (Ocak 1965) (78-79) s. 218¬219.
ERGİN, Muharrem, "Rahmeti Arat'ın Bazı Eserleri-Kutadgu Bilig I", Türk Kültürü III/27 (Ocak 1965) (74-75)s. 214-215.
ERGÜZEL, Mehdi, "Kutadgu Bilig'de Medeni Hayata Yönlendirmeler", Türk Edebiyatı Dergisi, Temmuz 1999.
ERSOYLU, Halil, "Kutadgu Bilig'deki Arapça ve Farsça Asıllı Kelimeler", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27, Aralık 1983, s.
121-138
ERSOYLU, Halil, "Kutadgu Bilig'de Kur'an-ı Kerim
Ayetlerinden İlhamlar" Türk Dünyası Araştırmaları, S. 15, Aralık 1981, s. 17-41.
ERSOYLU, Halil, "Kutadgu Bilig'de İki Ayrı Biçimde
Transkripsiyonlanmış Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerin Birleştirilmesi", TDAY-B 1987, Ankara 1992, s.165-172
ESEN, Nüket, "Kutadgu Bilig'in İngilizce Çevirisi Üzerine", Erdem, S.10, Ocak 1988, s. 255-258.
FİTRET, A., "Kutadgu Bilig", Türkiyat Mecmuası, Birinci Cilt, Agustos 1925, s.344-347.(Maarif ve Okutguçı Mecmuası, S.2,
Taşkent 1925, s.68-74'teki makalenin kısaltılmışıdır.)
GÜLAY, Naki, "Kutadgu Bilig'de Devlet Anlayışı" , Sosyal ve Kültürel Hayat, Milli Kültür, Aylık Dergi, Sayı: 89, Ekim 1991, s. 58-61.
GÜLENSOY, Tuncer, Kutadgu Bilig'den Hikmetler, Türk Kültürü, Kutadgu Bilig Özel Sayısı, IX/98 (Aralık 1970) (89-105) s.
157-173.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Kutadgu Bilig Hakkında... 1415
GÜLENSOY, Tuncer, "Kutadgu Bilig Üzerine Bir
Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya Kitap Haberleri Bülteni, C. II, Sayı: 4, Temmuz 1973, s. 109-116.
GÜLENSOY, Tuncer, Divanü Lügati'-t Türk ve Kutadgu Bilig'deki Moğolca Kelimeler Üzerine, TKA XXII/1-2 (Ankara
1984), N. Akder Armağanı, s. 90-103.
GÜLER, Abdülkadir, "Kutadgu Bilig Üzerine Bazı Düşünceler", Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi 26 (311) Kasım
2003, s. 2 vd.
GÜLSEVİN, Gürer, "Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı: Tuncer Gülensoy Armağanı, Yıl:2006/1, Sayı: 20, s.109-
122
GÜNERSEL, Tarık, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig'den
Süzülüm, Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Ekim 2003, Sayı:1153, Yıl: 70.
GÜNŞEN, Ahmet, "Kutadgu Bilig ve Divanu Lügati't-
Türk'te "Rüşvet", Dinçözler Armağanı, Haz. M. Fatih Köksal, A.
Naci Baykoca, Ankara 2003, s. 185-194.
İBRAHİM, Necmi, "Kutadgu Bilig'in Vezni Meselesi",
Yarın Mecmuası, S.5, 10 Teşrinisani 1337, İstanbul, s.3-5. (Bu makale Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım I, Viyana Nüshası, İstanbul 1942'de s.126-129'da tekrar yayınlanmıştır.)
İNAN, Abdülkadir, "Kutadgu Bilig'e Göre Komutan Nasıl
Olmalı?", Gök-Börü, 4, 1943.
İNAN, Abdülkadir, "Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu
Bilig Üzerine Notlar" Türk Kültürü IX/98 (Aralık 1970) (44-58) s.112-126.
İNAYET, Alimcan, "Kutadgu Bilig İle Çin Felsefesi
Arasındaki İlişki Üzerine, TD, S.514, Ekim 1994, s. 284-290.
KANDIR, Mehmet, Kutadgu Bilig'e Göre Türklerde Devlet
Yönetimi, Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 2002, S. 45, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları-III, Teşkilat/Toplum/Ekonomi, s. 7-18.
KARA, Mehmet, Kutadgu Bilig'de Kur'an ve Hadisin Tesiri, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 72, Haziran 1991, s. 49-85.
KARAMANLIOĞLU, A,F, "Yusuf Has Hacib'den Osman Gazi'ye" TK, I, S.3, Ocak 1963, s. 4-16.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1416
Zeki KAYMAZ
KARAMANLIOĞLU, A.,F., "Kutadgu Bilig ve Kumandan, Türk Kültürü V, Ağustos 1967, (45-48), s. 741-744.
KARAMANLIOĞLU, A.F., "Kutadgu Bilig'in Diline ve Adına Dair", Türk Kültürü IX/98 Aralık 1970, (59-63), s. 127-131.
KASIMCAN, Sadıkov, "Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Adı Birle" Kelime Öbeği Üzerine, Türkiyat Araştırmaları, S. 21, Erzurum 2003, s.19-24.
KOCA, Salim, "Kutadgu Bilig'e Göre Türklerde Seçkin İnsan Anlayışı", Milli Kültür, Aylık Dergi Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 6,
Haziran 1977, s. 60-63.
KÖSE Raif Paşaoğlu, M.F.; "Kutadgu Bilig" Öz Dilimize Doğru Dergisi, S. 10, İstanbul 1933, s. 171-173.
LEVEND, Agah Sırrı, " Yazılışının 900. Yıldönümünde Kutadgu Bilig, TD, S. 211, 1969, s. 1-5.
Lİ, Yong-Song, "Kutadgu Bilig'de Gözden Kaçan İki Sontakı: körü ve sayu Üzerine", Türk Dilleri Araştırmaları, C. 7, 1997, s. 233-260.
NALBANT, Mehmet Vefa, "Kutadgu Bilig'de Kısaltma Grupları", Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s.53-62.
OKAY, Li Chuan, "Kutadgu Bilig İle Çin Felsefesi Arasındaki İlişki Konusunda Bir Görüş", Doğu Dilleri Dergisi, C. V, S. 1, Ankara Ü. Basımevi, Ankara 1992.
ORKUN, H. Namık, "Kutadgu Bilig Hakkında", Varlık S.
117, s. 196-197, Ankara 1940.
ÖLMEZ, Mehmet, "Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig
Çevirileri", Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1995 Yıl: 1, Sayı: 1, s. 43-52.ve Türk Dilleri araştırmaları C.14, İstanbul 2004 s.103-126.
ÖLMEZ, Zuhal, Kutadgu Bilig'de İkilemeler I, Bahşı
Ögdisi, 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhnborn Armağanı, Yayımlayanlar: Jens Peter Laut-Mehmet Ölmez, Simurg, Freiburg-
İstanbul, 1998, s. 235-260.
ÖLMEZ, Zuhal, Kutadgu Bilig'de İkilemeler II, Türk Dilleri
Araştırmaları, C. 7, 1997, s. 19-40.
ÖNLER, Zafer, "Kutadgu Bilig'de "ekçek" Kelimesi Üzerine", Türk Dili, S. 479, s. 344-345.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Kutadgu Bilig Hakkında... 1417
ÖNLER, Zafer, "Kutadgu Bilig'de İktidar Kavramı ve Siyaset Anlayışı, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C.5, s. 174-186,
Ankara 2002.
ÖNLER, Zafer, "Kutadgu Bilig'de Ög ve Ukuş Kavramları", Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu-2003, Mustafa Canpolat Armağanı, Yayımlayanlar: Aysu Ata, Mehmet Ölmez, Ankara 2003,
s.153-160.
ÖNLER, Zafer, Kutadgu Bilig Üzerine Notlar, Türk Dilleri
Araştırmaları, C.14, 2004, s.79-94
ÖZCAN, Ali Osman, "Kutadgu Bilig'de Eğitim Anlayışı, Türk Yurdu, C. 9, Nr. 18 (364),Temmuz 1988, s. 31-37
ÖZKAN, Fatma, "Tarihi Miras Kutadgu Bilig Hekkide Bayan-I", Türk Kültürü XXV/292 Ağustos 1987 (53-56) s. 505-508.
ÖZMEN, Mehmet, "Divanü Lugati't-Türk ve Kutadgu Bilig'de 'aymak' Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzerine", Türk Dilleri Araştırmaları, C.14, 2004, s.67-77
PEKOLCAY, Necla, "Kutadgu Bilig Işığında Türk Düşüncesi", Yeni Türkiye-Dosya: Türkoloji Özel Sayısı, Ocak-
Ağustos 2002, Düşünce/Bilim/Sanat, Yıl: 8, Sayı:43-46, C. 46, s.9-15.
SERTKAYA, Osman Fikri, "Kutadgu Bilig'deki Dörtlükler
Üzerine", Türk Dilleri Araştırmaları, C.14, 2004, s.57-66
SÖNMEZ, Selami, "Kutadgu Bilig'de Sosyopedagojik ve Siyasal Söylem Adlı Eser Münasebetiyle, Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 24, 2004, s. 267-278.
ŞAHİN, Hatice, "Kutadgu Bilig'de Şimdiki Zaman", Türk
Dili, S. 545, Mayıs 1997, s. 464-471.
ŞAHİN, Hatice, "Kutadgu Bilig'de Tasviri Fiiller", Uludağ Ü. Fen-Edb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, C. 2, Yıl: 2, 2001.
TEKİN, Talat, "Karahanlı dönemi Türk Şiiri", Türk Dili,
Türk Şiiri Özel Sayısı I (Eski Türk Şiiri) Yıl: 36, Cilt:I, Sayı: 409,
Ocak 1986, s. 81-157.
TENİŞEV, Ethem R., "Kutadgu Bilig ve Altun Yaruk" (Çev. Hüseyin Hacıoğlu), İlmi Araştırmalar 14, İstanbul2002, s.221-230.
TEZCAN, Semih, "Kutadgu Bilig Dizini Üzerine", TTK Belleten, C. XLV/2, Nisan 1981, S. 178, s. 23-78.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1418
Zeki KAYMAZ
THURY, Jozsef,
"Ondördünc
ü Asır Sonlarına Kadar Türk Dili Yadigarları, (Çeviren: Ragıp Hulusi ) Milli Tetebbular Mecmuası, S. 2, s. 81-133. (Kutadgu Bilig'le ilgili bölüm s. 89-91 arasındadır.)
TOHLİYEV, Bakican, " Kutadgu Bilig Poetikası (Kızıl
Renk Remzine Dair)", 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, 1996, Ankara 1999, s. 1151-1156.
TUNABAŞI, H., "Kutadgu Bilig ve İdare Tarihi I, Türk
Folklor Araştırmaları, 1963, S. 172, s. 3254-3257\ II, S. 173, s. 3219¬3221.
TÜRK, Vahit, Kutadgu Bilig Örneği İle Ana Yardımcı Fiil (er-), V. uluslararsı Türk dili Kurultayı Bildirileri II (20-26 Eylül 2004), TDK. Yay., Ankara 2004, s.2993-3006.
TÜRKER-KÜYEL, Mübahat, "Farabi ,Hikmet ve Kutadgu
Bilig", Erdem, Cilt 7, Sayı: 20, 1991.
TÜRKER, Sadık, "Fikri Muhtevası İçerisinde Kutadgu Bilig'in Kültür ve Medeniyet Tarihimizdeki Yeri" Kutadgu Bilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, İstanbul Ocak 2002, S. 1, s. 14-28.
UĞURLU, Mustafa, "Ahmet B. Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri- Fiil", Türk Kültürü XXIII/261, Ocak 1985, (59-61), s. 39¬61.
ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, "Yusuf Has Hacip ve Kutadgu
Bilig Üzerine Küçük Bir Araştırma, TK, IX/98, Aralık 1970, (23-26),
s. 91-94.
ÜNVER, S., "10 Asır Evvel Türk Hekimlerinin Kıymeti ve Kutadgu Bilig", Tedavi ve Laboratuar Mecmuası, No: 9, 1933.
ÜSTÜNER, Ahat, "Kutadgu Bilig'de Atasözleri", Fırat Ü. Dergisi (Sosyal Bilimler), 1991, C. 5, S. 1, s. 391-428.
YAMAN, Ertuğrul, "Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig", Milli Kültür, Aylık Dergi, s. 84, Mayıs 1991, s. 90.
YAVUZ, Nuri, "Kutadgu Bilig'e Göre Elçi", GEF Dergisi, S. 1, C. 1, 1985.
YAVUZ, Nuri, "Kutadgu Bilig ve Bürokrasi", Kamu Çalışanları Dergisi, Yıl: 1, S. 12, Aralık 1991.
YAVUZ, Nuri, "Kutadgu Bilig ve Bürokrasi" Kamu
Çalışanları Dergisi, Yıl: 1, S. 9, Aralık 1991.
YAVUZ, Nuri, "Kutadgu Bilig ve Bürokrasi" Kamu Çalışanları Dergisi, Yıl: 2, S. 19, Aralık 1992.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Kutadgu Bilig Hakkında... 1419
YILMAZ, Gökhan, "Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig
Hakkında Ön Bilgi", Kutadgu Bilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, S.1,
Ocak 2002.
YURDAKÖK, Murat, "Kutadgu Bilig'de Sağlık ile İlgili Bilgiler", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt: 45, Sayı: 3,
2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com