Buradasınız

NOGAY TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDAKİ DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK KAYNAKLI OĞUZCA KELİMELER

OĞHUZ TURKISH WORD, DIWAN LÜGAT AT-TURK SOURCE, IN NOGAY TURKISH VOCABULARY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.783

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Having been literary language since XIII. century Oğhuz Turkish state always has interested in Old Turkish period. So far it had been researched about relation of between Oğhuz Turkish and standard language with belonging to own time dialects in old Turkish period as of phonetics, mophological and lexicology . Almost all of thes studies based on Kâşgarlı's work.Kâşgarlı give to knowledge about relation of between Oğhuz Turkish and the other dialects in this work which was approved as first classification of Turkish dialect. We have recognized relation of this two dialect in Memluk area after we have based on Kâşgarlı's work first time. Nowadays, some work done about the interaction. In this study, we tried to discussing the influence of Oğhuz Turkishbasically lexicology in Nogay Turkish which is the one of Kipchak literary group.
Abstract (Original Language): 
XIII. yüzyıldan itibaren yazı dili haline gelmiş olan Oğuz Türkçesinin Eski Türkçe dönemi içindeki durumu her zaman ilgi çekmiştir. Şimdiye kadar bu açıdan Oğuz Türkçesinin, Eski Türkçe döneminde hem standart Türkçe ile hem de dönemin ağızlarıyla olan münasebeti üzerine fonetik, morfolojik ve leksik olarak pek çok araştırma yapılmıştır. Söz konusu çalışmaların hemen hemen hepsinin temelinde Kâşgarlı'nın eseri vardır. Türk dili için ilk tasnif çalışması olarak da görülen bu eserde Kâşgarlı sık sık Oğuz Türkçesinin, dönemin diğer ağızlarıyla olan münasebetine dair bilgiler vermektedir. Kâşgarlı'nın, Oğuz ağzı ile birlikte zikrettiği ağızlardan biri de Kıpçak Türkçesi olmuştur. İlk münasebetini Kâşgarlı'nın eserine dayandırdığımız bu iki ağzın etkileşimine daha sonra Memluk sahası eserlerinde de şahit oluyoruz. Bugün de söz konusu etkileşim üzerine birtakım yazılar yazılmaktadır. Biz de bu yazımızda Kıpçak grubu yazı dillerinden olan Nogay Türkçesindeki Oğuz Türkçesi tesirlerini leksik temelde ele almaya çalıştık.

REFERENCES

References: 

AKİNER, Shirin, Sovyet Müslümanları, İnsan Yayınları, İstanbul 1995.
ALPARGU, Mehmet, "Nogaylar", İslam Ansiklopedisi, C: 33, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2007.
ALTAYLI, Seyfettin (1994), Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü 2 Cilt
Tk, MEB Yay., İstanbul.
ARAT, Reşit Rahmeti (Haz. Osman Fikri SERTKAYA) 1987, "Anadolu Yazı Dilinin Tarihi İnkişafına Dair" Makaleler,
TKAE Yay., Ankara, s. 313.
ATALAY, Besim (1998a), Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I-II-
III, TDK Yay., Ankara:
(1998b), Divanü Lûgat-it-Türk Dizini
"Endeks", TDK Yay., Ankara:
BANGUOĞLU, Tahsin (1988a), "Uygurlar ve Uygurca Üzerine", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1958, Ankara:
TDK Yay.
(1988b), "Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine", Türk
Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1959, Ankara.
(1988c), "Oğuz Lehçesi Üzerine", Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı Belleten 1960, Ankara.
BASKAKOV, N. A., (Red.) (1963), Nogaysko- Russkiy Slovar (Nogayşa- Orısşa Sözlik), Moskva.
ÇOBAN, Selda (2005), Divanu Lugati't-Türk'te Geçen Oguzca
Kayıtlı Dil Malzemesi, Ankara Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
DANKOFF, Robert
v
e KELLY James, Compendium of The TurkicDialects, (Dîvvân Luyât at-Turk) Part I-III,. Office of the University Publisher 1985.
DOERFER, Gerhard, "Das Vorosmanische (Die Entvvicklung Der Oghusischen Sprachen Von Den Orchoninschriften Bis Zu Sultan Veled)" Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1975-1976, Ankara.
DOGRU, Abdülmecit ve KAYNAK İsmail (1991), Gagauz Türkçesi
Sözlügü, Ankara.
EREN, Hasan, "Nogay Türkçesi veya Nogayca", Türk Ansiklopedisi,
C. 24, s. 310-311
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
Nogay Türkçesinin Söz... 2337
GÜLSEVİN, Gürer (1998), "Köktürk Bengü Taşlarındaki Oğuzca
Özellikler", Kardeş Ağızlar/Türk Lehçe ve Şiveleri Dergisi S. 7, s. 12-18, Ankara
KORKMAZ, Zeynep (1995a), "Kâşgarlı Mahmut ve Oğuz Türkçesi", Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, Ankara: TDK Yay.
(1995b), "XI-XIII. Yüzyıllar Arasında
Oğuzca", Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, Ankara: TDK
Yay.
(1995c), "Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel
Yapısı", Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, Ankara: TDK
Yay.
(1995d), "Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler",
Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, Ankara: TDK Yay.
TEKİN, Talat, vd.(1995), Türkmence-Türkçe Sözlük, Ankara, Simurg Yay.
YILDIZ, Mustafa, "Divanü Lugati't-Türk'teki Oğuzca Kelimeler Üzerine", Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize 2008, , s. 367-374.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com