Buradasınız

LÜGAT-İ FÂRİSÎ ve ARABÎ'DE XVIII. YÜZYIL TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE

ON THE 18TH CENTURY TURKISH VOCABULARY IN LÜGAT-I FÂRİSÎ VE ARABÎ

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.803

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Dictionaries are assumed as one of the pre-eminent works reflecting the vocabulary capacity of languages. However there aren’t adequate research studies on dictionaires appeared in our libraries. Lügat-ı Fârisî ve Arabî is a dictionary with three languages which can be thought to be very crucial work about 18th century Turkish vocabulary involving two different sections as Turkish-Persian and Arabic-Turkish. In our study, the dictionary with two sections is analysed and Turkish words which are not in use in written language today are examined and presented within a list.
Abstract (Original Language): 
Dillerin söz varlığını yansıtan eserlerin başında sözlükler gelmektedir. Ancak kütüphanelerimizde yer alan sözlüklerimiz üzerinde yeteri kadar araştırma yapılmamıştır. XVIII. yüzyılın Türkçe söz varlığı ile ilgili önemli bir eser olduğunu düşündüğümüz Lügat-ı Fârisî ve Arabî Türkçe-Farsça ve Arapça-Türkçe iki bölümden oluşan üç dilli bir sözlüktür. Bu çalışmada, iki bölümden oluşan sözlük taranarak bugün yazı diline ulaşmamış Türkçe kelimeler incelenmiş ve liste halinde verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Ahmet Vefik Paşa, (Haz. Recep Toparlı), Lehce-i Osmânî, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.
AKSAN Doğan, Türkçenin Söz Varlığı, Engin Yayınevi, Ankara 2006.
BAHAEDDİN, Mehmet, Yeni Türkçe Lügat, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997.
CLAUSON Sir Gerrard, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, At The Clarendon Press, Oxford, 1972.
DANKOFF Robert, (Çev. Semih Tezcan), Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, Türk Dilleri Araştırma Dizisi, İstanbul, 2004.
DEVELİOĞLU Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 1993.
DİLÇİN Cem, Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı ve Tarihsel Sözlüğü, TDAY-Belleten 1980-1981, TDK Yayınları, Ankara, 1983.
DİLÇİN, Cem (Düzenleyen), Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.
EYUBOĞLU İsmet Zeki, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2004.
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992. C. I-II.
KARSLI İlyas, Mütercim Ahmed Âsım Efendi ve Arap Lügatçılığındaki yeri, (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum 2000.
KARTAL Ahmet, Tuhfe-i Remzî, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.
KILIÇ Atabey, Denizlili Mustafa b. Osman Keskin ve Eseri Manzume-i Keskin, Turkish Studies /Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/4 Summer 2009
134 Ş. BAŞTÜRK- M. ULUOCAK
KIRKKILIÇ Ahmet, Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi, Lehcetü'l-Lügat, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.
MENİNSKİ Franciscus Ο Mesgnien, Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae=Lexxicon Turcici-Arabico-Persicum 1-6, Simurg Yayınları, İstanbul, 2000.
MUTÇALI Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul, 1995.
Mütercim Asım Efendi, (Haz. Mürsel Öztürk, Derya Örs) Burhân-ı Katı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.
ŞAHİN Hatice, Câmiü'l-Fürs Örneğinde XVI. Yüzyıl Bitki İsimleri, Turkish Stıdies/Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/2 Spring 2007.
ŞAHİN Hatice, Şeyh İmam el-Bardahî-Câmi'ül-Fürs I (İnceleme-Metin)The Departman of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 2006.
ŞAHİN Hatice, Şeyh İmam el-Bardahî-Câmi'ül-Fürs II (Dizin ve Tıpkıbasım)The Departman of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 2006.
SAMİ, Şemseddin, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
STEİNGASS F., Persian-English Dictionary, Printed in Great Britain By Lowe & Brydone Printers Ltd, London, 1930.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005, s. 1806.
Turkısh and English Lexicon, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001.
TUZLACI Ertan, Türkiye Bitkileri Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul, 2006.
ÜLKÜTAŞIR M. Şakir, XI. yüzyıldan Günümüze Kadar Yazılmış Başlıca Sözlüklerimiz, Türk Dili Belleten, Seri III, S. 12-13, Ocak-Aralık 1948, İstanbul 1949.
YAVUZASLAN Paşa, Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar, Türkoloji Dergisi, XIV–1, Ankara, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com