Buradasınız

NÂDÎDE AHMED EFENDİ’NİN ŞERH-İ TUHFE-Yİ ŞÂHİDÎ’Sİ

NÂDÎDE AHMED EFENDI’S ŞERH-I TUHFE-YI ŞÂHIDÎ

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.838

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, studies on verse dictionaries are attracting attention in the Classical Turkish Literature. We can study them in three headlines as Turkish-Arabic, Turkish-Persian and Turkish-Arabic-Persian. Verse dictionaries were used as a text book for teaching new Arabic and Persian words, prosody and usage of them in primary schools. After these dictionaries were written commentaries for them to teach prosody and grammar and to explain their words to primary school students. In this study we will try to give information about of verse dictionary commentary which was written by Nâdîde Ahmed Efendi, “Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî”.
Abstract (Original Language): 
Klâsik Türk Edebiyatı sahasında manzum sözlükler, son yıllarda üzerinde yapılan çalışmalarla dikkat çekmektedir. Saha açısından, bu sözlükleri Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça ve Türkçe-Arapça-Farsça olmak üzere üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Yazıldıkları dönemde özellikle sıbyân mekteplerinde okutulan manzum sözlükler, ezber yoluyla Türkçe kelimelerin Arapça ve Farsça karşılıklarını, bazı gramer kaidelerini ve vezinleri öğretmek maksadıyla kaleme alınmış eserlerdir. Manzum sözlüklere daha sonraki dönemlerde, bahirleri ve vezinleri hakkında daha geniş bilgi vermek, aruz vezni ve basit gramer kurallarını öğretmek ve kullanımdan düşmüş kelimeleri yeniden canlandırmak gibi amaçlarla şerhler de yazılmıştır. Bu çalışma çerçevesinde, ana hatlarıyla tanıtmaya çalışacağımız eser, Tuhfe-yi Şâhidî şerhlerinden biri olan ve Nâdîde Ahmed Efendi’ye ait “Şerh-i Tuhf-yi Şâhidî”dir.

REFERENCES

References: 

GÜMÜŞ, Zehra (2006), Pîrî Paşa-Zâde Cemâlî Mehmed b. Abdülbâkî, Tuhfe-i Mîr [Tuhfe-i Şâhidî Şerhi] (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri.
21 Nâdîde Ahmed Efendi, a.g.e. , vr. 148a.
920 Serap SOYÇEKİÇ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/4 Summer 2009
GÜMÜġ, Zehra (2007) “Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük ġerhleri”, Turkish Studies 1. Cilt, 6. Sayı, Eylül-Ekim-Kasım 2007, (Tunca Kortantamer Özel Sayısı II), s. 423-431. http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi6/sayi6pdf/27.pdf ĠMAMOĞLU, Ahmet Hilmi (2006) Muğlalı Şâhidî İbrahim Dede Tuhfe-i Şâhidî Farsça-Türkçe Manzum Sözlük, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla. KILIÇ, Atabey (2005) “Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân ġerhi “Hediyyetü’l-Ġhvân”, Celal Bayar Üniversitesi “II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi”, 11-12-13 Kasım 2005, Manisa.
KILIÇ, Atabey (2006), “Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân ġerhi Hediyyetü’l-Ġhvân”, Turkish Studies (Tunca Kortantamer Özel Sayısı II) Temmuz-Ağustos-Eylül 2006, C I, S 1, s. 19-28. http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi1/makale/kilic.pdf. KILIÇ, Atabey (2007a), “Manzum Sözlüklerimizden Manzûme-i Keskin” , Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler , Turkish Studies Publication, Ankara 2007. s.229-233. KILIÇ, Atabey (2007b) “Mevlânâ Müzesi Kitaplığı 4026’da Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmuası Hakkında”, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Turkish Studies Publication, Ankara, s. 234-240. KILIÇ, Atabey (2007c) “Türk Klâsik ġiirinde Manzum Sözlükler Ve Bazılarındaki Bedene Ait Unsurlar”, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Turkish Studies Publication, Ankara, s. 252-269. KILIÇ, Atabey (2007d) Bosnavì Mehmed Necìb Süb≈a-i Sıbyän Şer≈i Hediyyetü’l-I≈vän (İnceleme-Metin), Laçin Yayınları, Kayseri 2007. KILIÇ, Atabey (2007e) “Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerden Süb≈a-i Sıbyän -2- (Metin)”, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Turkish Studies Publication, Ankara 2007. s.282-317.
KILIÇ, Atabey (2007f) “Manzum Sözlüklerimizden Süb≈a-i Sıbyän ġerhi “Hediyyetü’l-ĠΔvän”, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine
Nâdîde Ahmed Efendi’nin... 921
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/4 Summer 2009
Makaleler, Turkish Studies Publication, Ankara 2007. s.410-415.
KILIÇ, Atabey (2007g) “Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tu≈fe-i ġähidì (Metin)”, Turkish Studies 1. Cilt, 6. Sayı, Eylül-Ekim-Kasım 2007, s. 516-548. http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi6/sayi6pdf/33.pdf
KILIÇ, Atabey (2008) “Aruz Ġmlâsı Üzerine Notlar, Turkish Studies Volume 3/6 Fall 2008, s.471-487. http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi12/24kilicatabey.pdf
KORTANTAMER, Tunca (1993) “Teori Zemininde Metin ġerhi Meselesi”, Eski Türk Edebiyatı-Makaleler, Ankara, s.55-64.
Nâdîde Ahmed Efendi, Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî, Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, nu: 3147.
Nâdîde Ahmed Efendi, Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî, Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, nu: 3148.
ÖZ, Yusuf (1999) Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri, Selçuk Üniversitesi Yayını, Konya.
TOKATLI, Ümit (2008) “Arap Harfli Türk Metinlerinde Hemzeye Dair Notlar, Turkish Studies Volume 3/6 Fall 2008, s.601-611. http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi12/34tokatl%C4%B1%C3%BCmit.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com