Buradasınız

HÜSN Ü AŞK’IN KURGUSUNDA BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERDEN BİRİ OLARAK ACZ

THE IMPOTENCE AS ONE OF THE DETERMINANT FACTORS ON HUSN U ASK’S FICTION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.907

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Hüsn ü Aşk is a mesnevi that built on process of seyr ü sülûk which lived Aşk. A significant part of the elements of this process takes place as the heroes of the story with allegoric way. Another part, even if be out of the such approach, has vital functions both in plot and background. As one of the these types of elements, “impotence” is one of the determinant factors that formative of fiction, by having a wide coverege especially on transition points of journey stages, on existence of Aşk and in the first section of the work.
Abstract (Original Language): 
Hüsn ü Aşk, Aşk’ın seyr ü sülûk süreci üzerine kurulmuş bir mesnevidir. Bu süreçte işlevi bulunan unsurların önemli bir kısmı alegorik bir biçimde, hikâyenin kahramanları olarak yer alır. Diğer bir kısmı ise bu tarz bir yaklaşımın dışında kalsa da gerek olay örgüsü içerisinde, gerekse arka planda hayatî işlevlere sahiptir. Bu tip unsurlardan biri olarak “acz”, hem başlangıç bölümünde hem de Aşk’ın varlığı üzerinde ve özellikle yolculuk aşamalarının geçiş noktalarında tuttuğu yer ile eserin kurgusunu şekillendiren belirleyici faktörlerden biridir.

REFERENCES

References: 

AKTAġ, ġerif, “Roman Olarak Hüsn ü Aşk”, Türk Dünyası AraĢtırmaları, S. 27, Aralık 1983, s. 94-108.
CAN, ġefik, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tecümesi, Ötüken Yay., 9. baskı, Ġstanbul 2006.
CANAN, Ġbrahim, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, C. 9, Akçağ Yay., Ankara 1990.
DOĞAN, Ahmet, “Hüsn ü Aşk’ta İmgeler”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 16, S.1, Elazığ 2006, s. 109-119.
EL-ACLÛNÎ, Ġsmail b. Muhammed, Keşfü’l Hafâ ve Müzîli’l-İlbâs Amma’ş-Tehere Mine’l-Ehâdîsî alâ Elsineti’n-Nâs, C.II, Beyrut 1351.
EL-ĠSKENDERÎ, Ġbn Atâullah, Tasavvufî Hikmetler Hazinesi Hikem-i Atâiyye, (Tercüme ve ġerh: Abdülaziz Hatip), Nesil Yay., Ġstanbul 2008.
HOLBROOK, Victoria Rowe, Aşkın Okunmaz Kıyıları, (Çev.: Erol Köroğlu ve Engin Kılıç), ĠletiĢim Yay., Ġstanbul 1998.
SCHIMMEL, Annemarie, İslamın Mistik Boyutları, (Çev.: Ergun Kocabıyık), Kabalcı Yay., 2. baskı, Ġstanbul 2004.
ġeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, (Haz.: Muhammet Nur Doğan), Yelkenli Yay., 5. Baskı, Ġstanbul 2008.
ġeyh Sa‟dî-i ġirâzî, Bostan ve Gülistan, (Çev.: Kamil Akça), Elif Yay., 2. Baskı, Ġstanbul 2007.
ULUDAĞ, Süleyman, Tasavuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., Ġstanbul 2002.
YILMAZ, Kâmil, Tasavvuf Meseleleri, Erkam Yay., Ġstanbul 2004.
Yunus Emre, Dîvân ve Risâletü’n-Nushiyye, (Haz.: Mustafa Tatçı), Sahhaflar Kitap Sarayı Yay., Ġstanbul 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com