Buradasınız

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

BIBLIOGRAPHY OF ADAM ÖYKÜ JOURNAL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1006

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Short story that is one of the most important types of Turkish Literature started to rise qualitatively and quantitatively especially by the 1990s and type of short story was greatly shown interest by our authors. With Adam Öykü Journal, publications have been made approximately for ten years and during fifty-eight editions between years 1995 – 2005, achieved great success to gain young authors in our literature and published considerable translations in the theory of short story that was a lack especially in Turkish. Bibliography of Adam Öykü that is as worthy as a treasure for short-story writers, short story readers and researchers shall ease the utilization from journal.
Abstract (Original Language): 
Edebiyatımızın önemli türleri arasında yer alan öykü, 1990’larla niteliksel ve niceliksel anlamda yükselmeye başlamış, yazarlar tarafından öykü türüne büyük bir ilgi gösterilmiştir. Adam Öykü dergisi, 1995 – 2005 yılları arasında, yaklaşık on yıl süren elli sekiz sayılık yayaın hayatında, edebiyatımızda büyük eksikliği görülen öykü teorisi alanında kayda değer çeviriler yayımlamış ve edebiyatımıza genç öykücüler kazandırmayı başarmıştır. Bu bibliyografya çalışması, öykücüler, öykü okurları ve araştırmacılarımızın, bir hazine değerinde olan Adam Öykü’den yararlanmalarını kolaylaştıracaktır.

REFERENCES

References: 

Cevdet Kudret, Edebiyatımızda Hikâye ve Roman 1, 2. bs., Ankara 1977. SU Hüseyin, “Öykümüzün Yayın Serüveni”, Hece, S: 46-47, (2000), s. 378-380. AKYÜZ Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, 5. bs., Ġstanbul 1990. HARMANCI Mehmet, “KargaĢadan Kavramsala Kısa Öykü”, Hece Öykü, S: 1 (2004), s. 67-69. TEKĠN Mehmet, “Modern Öykünün Edebiyatımızdaki Serüveni: Edebiyatımıza GiriĢi”, Konya Öykü Günleri 1- Sempozyum Kitabı içerisinde, Konya 2004. BANARLI Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. 2, Ġstanbul 1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com