Buradasınız

ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ÇOKANLAMLI MADDE BAŞLARINDAKİ ANLAMLARIN SIRALANMA SORUNU: 'KLASİK' ÖRNEĞİ

THE MEANING PROBLEM PER ARTICLE LINE UP MEANINGFUL OF MODERN TURKISH: WORDS AS AN EXAMPLE WORD “CLASSIC

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.944

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper, the meaning problem per article line up meaningful of Modern Turkısh words has been discussed.. For the material, the Turkish Dictionary of Turkish Language Institution and as an example word “classic” is used. Firstly, information about order of meaning which the meaningful, per article was given and compared with various dictionaries.In the conclusion part, some comments has been made in relation to comparisons and then suggestions were made.
Abstract (Original Language): 
Bu yazıda çağdaş Türkçe sözlüklerin çokanlamlı madde başlarındaki anlamların sıralanması sorunu ele alınmıştır. Bunun için materyal olarak Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ü ve örnek sözcük olarak da “klasik” kullanılmıştır. İlk olarak genel sözlüklerin çokanlamlı madde başlarındaki anlamların sıralanması ile ilgili bilgiler verilmiş ve çeşitli sözlüklerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise bu karşılaştırmalarla ilgili yorumlar yapılıp önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

AKSAN Doğan, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yayınevi, Ankara, 1999 AKSAN Doğan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. BOZ, Erdoğan “Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu” Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gazi Kitabevi Yayınları, s.3-45, Ankara, 2006. ÇOLAK Bostancı, Gülcan “Mecaz Anlamlı Temel Anlama DönüĢen Kelimeler” Turkish Studies, İnternational periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (Ed. Prof. Dr. Erdoğan Boz-Doç. Dr. M. Dursun Erdem) SÖZLÜK ÖZEL SAYISI, Volume 4/4, Summer 2009 . DOĞAN, Mehmet Büyük Türkçe Sözlük, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 1996. KURUL, Örnekleriyle Türkçe Sözlük (MEBÖTS), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, C.2, Ankara, 1995 KURUL, Türkçe Sözlük (TS), Türk Dil Kurumu Yayınları, 10 baskı:1945, 1955, 1959, 1966, 1969, 1974, 1983, 1988, 1998, 2005, Ankara. ÖZÖN, Mustafa Nihat, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü (MNTYS), Ġnkılâp Kitabevi, Ġstanbul,1962
158 Erdoğan BOZ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
PÜSKÜLLOĞLU, Ali, ArkadaĢ Türkçe Sözlük (APATS), ArkadaĢ Yayınları, Ankara,1994. PÜSKÜLLOĞLU, Ali, Türkçede Yabancı Sözcükler Sözlüğü (APTYS), ArkadaĢ Yayınları, Ankara, 2005. SARAÇ, Tahsin, Fransızca-Türkçe Büyük Sözlük (TSFTBS), C.1, Bilge Basımevi, Ankara,1976. TOVEN, Mehmet Bahaettin Yeni Türkçe Lügat (MBYTL), (Haz.Abdülkadir Hayber), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005. TUĞLACI, Pars Okyanus Ansiklopedik Sözlük (PTOTS), Pars Yayınları, Cilt IV, Ġstanbul,1972. UÇ, Tayyibe -Sevinç Konak, Türkçe Sözlük (DDTS), C. 2, Derneği Yayınları-Ankara,1999. YILMAZ, Engin Türkiye Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar, “Sözlük, Sözlükçülük ve Sözlük Bilim” Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com