Buradasınız

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK AND UIGHURS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.933

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article we discuss the historical adventure of the Uighurs, who has significant place in Turkish history and is one of the foremost Turkish tribes in Turkish language and culture with the alphabet they used, the works of writing and translation they produced, and also their relationship with the Chinese, as far as with the other Turkish tribes, and furthermore their place in Turkishness under the consideration of data achieved from Dîvânü Lügati’t-Türk.
Abstract (Original Language): 
Bu yazıda Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan ve alfabeleriyle, meydana getirdikleri telif ve tercüme eserleriyle Türk dili ve kültürünün en önde gelen boylarından olan Uygur Türklerinin tarihî macerası, Çinlilerle ilişkileri, diğer Türk boylarıyla münasebeti, Türklük içindeki yeri Dîvânü Lügati’t-Türk’ün verileri de göz önünde tutularak ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

ATALAY Besim (1940-1941): Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I-III, TDK, Ankara. BUĞRA M. E. (1964): “Doğu Türkistan‟a Dair”, Türk Kültürü, Sayı: 21 (Temmuz 1964), TKAE, Ankara. ERCĠLASUN Ahmet B. (2004): BaĢlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara. ERCĠLASUN Ahmet B. (2007): Makaleler – Dil-Destan-Tarih-Edebiyat (Hazırlayan: Ekrem Arıkoğlu), Akçağ Yay., Ankara.
12 Ahmet B. ERCİLASUN
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
GENÇ ReĢat (2002): “Karahanlı Tarihi”, Genel Türk Tarihi 2, Ankara. ġEġEN Ramazan (1998): Ġslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, TKAE, Ankara. TEKĠN ġinasi (1976): Uygurca Metinler II. Maytrısimit, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com