Buradasınız

KIRIM HANLIĞI ZAMANINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ BİR KURAN TEFSİRİ VE BU TEFSİRDE GEÇEN SIRA DIŞI BAZI ÜNLÜ TÜREMELERİ

EXEGESIS OF THE QURAN WHICH WRITTEN THE TIME OF THE CRIMEAN KHANATE WITH MIXED DIALECT AND UNUSUAL VOCAL DERIVATIONS IN THIS TRANSLATION OF THE QURAN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1026

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Quran translations in terms of the history of the Turkish language are important works. We're working on Koran exegesis which have mixed-language informational feature. In this exegesis of the Quran have a examples related to vocal derivations. Both in these work and in the Kipchak dialects derivation of vocals suggests as a for differential feature for this Turkish dialectal groups.
Abstract (Original Language): 
Kuran çevirileri Türk dili tarihi açısından önemli eserlerdir. Üzerinde çalıştığımız karışık dilli Kuran tefsiri içindeki birçok dil bilgisel özelliğiyle dikkat çekicidir. Bu tefsirdeki ünlü türemeleriyle ilgili örnekler sıra dışı örneklerdir. Gerek bu eserdeki gerekse başka Kıpçak lehçelerindeki ünlü türemeleri, bu türemelerinin bu lehçe grubu için ayırıcı bir özellik olabileceğini ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

AKALIN Mehmet (1979), Tarihi Türk Şiveleri, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yay. ALKAYA Ercan (2008), Sibirya Tatar Türkçesi, Ankara: Turkish Studies. ARAT ReĢit Rahmeti (1979), Ķutađġu Bilig III İndeks, Yayıma Hazırlayanlar: Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya, Nuri Yüce, Ġstanbul: TKAE Yay. ARAT ReĢit Rahmeti (1988), Ķutađġu Bilig II Çeviri, Ankara: TTK Yay. ARAT ReĢit Rahmeti (1991), Ķutađġu Bilig I Metin, Ankara: TDK Yay. ARAT ReĢit Rahmeti (1991), Eski Türk Şiiri, Ankara: TTK Yay. ATA Aysu (2002), Harezm-Altın Ordu Türkçesi, Ġstanbul: Türk Dilleri AraĢtırmaları Dizisi: 36. ATALAY Besim (1992), Divanü Lûgati’t- Türk Tercümesi, I-IV Cilt, Ankara: TDK Yay. BANGUOĞLU Tahsin (1995), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. BAYATLI Hidayet Kemal (1996), Irak Türkmen Türkçesi, Ankara: TDK Yay. BROCKELMANN K. (1954), Osttürkısche Grammatik Der İslamischen Litteratur Sprachen MittelAsiens, Leiden. CLAUSON Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, COġKUN Volkan (2000), Özbek Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay. COġKUN Volkan (2008), Türkçenin Ses Bilgisi, Ġstanbul: IQ Yay. ÇENGEL KASABOĞLU Hülya (2005), Kırgız Türkçesi Grameri, Ankara: Akçağ. DANKOFF R., KELLY J. (1982-85), Compendium Of The Turkic Dialect, C I-III, Harvard Üniversitesi Yay. DENY Jean (1995), Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi), Çeviren: Oytun ġahin, Ankara: TDK Yay.
Kırım Hanlığı Zamanında Yazılmış... 1911
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
ECKMANN J. (1988), Çağatayca El Kitabı, Çeviren: Günay Karaağaç, Ġstanbul: Edebiyat Fakültesi Yay. ERASLAN Kemal (1980), Eski Türkçede İsim-Fiiller, Ġstanbul. ERCĠLASUN Ahmet Bican (2009), “Kazakçaya Ait Ġlk Fonetik Ġzler”, Dil Araştırmaları, Sayı: 4, Bahar 2009, ss. 9-15. ERDAL Marcel (1991), Old Turkic Word Formation I-II, Wiesbaden. ERDAL Marcel (2004), A Grammar of Old Turkic, Brill, Leiden-Boston. ERGĠN Muharrem (1990), Türk Dil Bilgisi, Ġstanbul: Bayrak Yay. GABAĠN A. V. (1988), Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. GÖKYAY Orhan ġaik (1968), Kâtip Çelebi’den Seçmeler, Ġstanbul: Devlet Kitapları. GRÖNBECH K. (1995), Türkçenin Yapısı, Ankara: TDK Yay. GÜLSEVĠN Gürer (1990) "Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. KiĢi Ġyelik Ekinin Özel KullanılıĢı", Türk Dili, Sayı. 466, ss. 187-190. GÜLSEVĠN Gürer (2004), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi. GÜNEġ Sezai (1996) Türk Dili Bilgisi, Ġzmir: D.E.Ü. Matbaası. HACIEMĠNOĞLU Necmettin (1996), Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay. HANSER Oskar (2003), Türkmence Elkitabı, Ġstanbul: Türk Dili AraĢtırmaları Dizisi: 17. ĠNALCIK HALĠL (2002), “Kırım Hanlığı”, Ġslam Ansiklopedisi, Ankara: Diyanet ĠĢleri Vakfı Yay., Cilt 25, ss. 450-457. ĠSLAM ANSĠKLOPEDĠSĠ (2002), Ankara: Diyanet ĠĢleri Vakfı Yay., Cilt 25, ss. 447-450. KARAMANLIOĞLU Ali Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay. KOCASAVAġ Yıldız (2004) Türkçede Şahıs Zamirleri, Ankara:TDK. KOÇ Kenan, DOĞAN Oğuz (2004), Kazak Türkçesi Grameri, Ankara: Gazi Kitabevi. KORKMAZ Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay.
1912 Mehmet Vefa NALBANT
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
MERÇĠL Erdoğan (2000), Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Ankara: TTK Yay. NADELYAEV M., NASĠLOV, M., TENĠġEV, P., ġERBAK, A.M. (1969), Drevnetyurskiy Slovar, Leningrad. ÖNER Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Ankara: TDK Yay. ÖZKAN Nevzat (1996), Gagavuz Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay. ÖZTÜRK Rıdvan (1994), Yeni Uygur Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay. RÄSÄNEN Marti, Materialien Zur Morphologie Der Türkischen Sprachen, Helsinki,1957 RÄSÄNEN Marti (1949), Materialien Zur Lautgeschichte Der Türkischen Sprachen, Helsinki. ġAHĠN Hatice (2003), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Akçağ. TEKĠN Talat (1995), Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara: Simurg. TEKĠN Talat (2000), Orhun Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dili AraĢtırmaları Dizisi - 9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com