Buradasınız

KARIŞIK DİLLİ ESERLERDE KELİME>ENKLİTİK>EK SÜRECİNDE BİR BİÇİM BİRİMİ: -dAvUK / -dAyUK

A MORPHEME IN THE PROCESS OF WORD>ENCLITC>SUFFIX IN THE WORKS WİTH MİXED DIALECT: -dAvUK/-dAyUK

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1200

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the moprheme –dAvUK/-dAyUK used in the works with mixed dialect was dwelt on. In the study, fistly general information on the term enclitic and the works with mixed dialect was given. Then the linguistic and etymological properties of the morpheme was examined considering the examples in the work with mixed dialect. The usega of the morpheme as a word, enclitic and suffix was pointed out in historical Turkish works.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, karışık dilli eserlerde görülen dAvUK / -dAyUK eki incelenmiştir. Çalışmada, önce enklitik terimi ve karışık dilli eserler hakkında genel bilgiler verilmiş; daha sonra karışık dilli eserlerdeki örnekler göz önüne alınarak, ekin dil özellikleri ve etimolojisi hakkında açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu biçim birimin, Türk dilinin tarihi metinlerinde kelime, enklitik ve ek olarak kullanıldığını gösteren örnekler üzerinde durulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ARAT, Reşat Rahmeti (1991), Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara.
ARAT ,Reşat Rahmeti (2003), Kutadgu Bilig II Çeviri, TTK Yay., Ankara.
ATALAY, Besim (1985), Divanu Lügat’it-Türk I-II-III, TDK Yay., Ankara.
614 Mustafa SARI
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
ATA, Aysu (1997), Kısasü’l Enbiya I-II, TDK Yay., Ankara.
BARUTÇU, F. Sema (2001), “Türkçede Enklitik Edatlar Üzerine: ÇI/ ÇU”, Kök Araştırmalar Dergisi C. III Sayı: 2, Güz 2001, s. 75-86.
BİLGİN, Azmi (1996), Nazmü’l-Hilafiyyat Tercümesi, TDK Yay., Ankara.
BULUÇ, Saadettin (2007), “Behçetü’l-Ḥadā’iḳ Fî Mevʿizeti’l-Ḫalā’iḳ’ten Derlenmiş Koşuklar” Prof Dr. Saadettin Buluç Makaleler (Haz. Zeynep Korkmaz), TDK Yay., Ankara, s. 116-146.
BULUÇ, Saadettin (2007), “Eski Bir Türk Dili Yadigarı Behçetü’l-Ḥadā’iḳ Fî Mevʿizeti’l-Ḫalā’iḳ”, Prof Dr. Saadettin Buluç Makaleler (Haz. Zeynep Korkmaz), TDK Yay., Ankara, s. 184-112.
CANPOLAT, Mustafa (1968), “Behcetü'l-Hadâ'ik'in Dili Üzerine”, TDAY-Belleten 1967, s. 165-175.
CRYSTAL, David (1994), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell, Oxford.
DEMİR, Nurettin (2007), “Batı Türk Yazı Dilinin Oluşumu”, Türk Edebiyatı Tarihi I, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, s. 302-312.
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2008), “La Enklitiği ve Türkçede Bir “Pekiştirme Enklitiği” Teorisi”, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2 Bahar 2008, Avrasya Yazarlar Birliği Yayını, s. 3556.
ERDAL, Mercel (2000), “Clitics in Turkish”, Studies on Turkish and Turkic Languages, Proceedings of the Ninht International
Karışık Dilli Eserlerde… 615
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
Conference on Turkish Linguistics, Oxford. August 12-14, 1998, (edt.by Aslı GÖKSEL and Celia KERSLAKE) Wiesbaden.
İPEK, Birol (2009), “Divanü Lügati’t-Türk’te Geçen Enklitik Edatları”, Turkish Studies, Volume 4. S. 3, Erzincan, s.1199-1212
KORKMAZ, Zeynep (1995), “Türkçede oḳ/ök Pekiştirme (İntensivum) Edatı Üzerine”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yay., Ankara, s. 98-109.
KORKMAZ, Zeynep (1995), “Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yay., Ankara, s.274-286.
NALBANT, Bilge Özkan (2007), “Moğolca-Türkçe Bir Enklitik (Ek-Edat): magat>mAt”, Central Asian Studies, Voluma 11-1, Korea University, Korea.
NALBANT, Mehmet Vefa (2004), “Türkçe Enklitik Edatı LA” V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı II, 20-26 Eylül 2004, TDK Yayınları, Ankara. s. 2157-2173.
TEKİN, Şinasi (1974), “1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde ‘Olga-Bolga’ Sorunu” TDAYB, TDK Yay., Ankara.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, (1977), Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul.
VARDAR, Berke (1998), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC Kitabevi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com