Buradasınız

KARIŞIK DİLLİ ESERLERE FARKLI BİR BAKIŞ

NEW PERSPECTIVES TO THE WORKS OF MIXED DIALECT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1223

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Mixed dialect works which exhibit Oghuz and Eastern Turkic features have a special place in the development of Oghuz Turkic. When mixed languages works which have both Eastern Turkic and Oghuz Turkic features are examined, it is seen that they do not share the same exact distribuition in whole sources. The use of some postpositions shows strong Eastern Turkic influence. Some lexical items give close connection with historical Turkic dialects.
Abstract (Original Language): 
Oğuzcanın gelişiminde karışık dilli eserlerin ayrı bir yeri vardır. Hem Oğuzca hem de Doğu Türkçesi özelliklerine sahip olan karışık dilli eserlerin, bazı önemli ses ve biçim bilgisi özellikleri açısından benzer dağılımları sergilemedikleri görülür. Eserlerdeki bazı edatların dağılımları incelendiğinde ise kuvvetli bir Doğu Türkçesi etkisi hissedilir. Söz varlığına ait bazı kelimeler de bu eserlerin tarihî Türk lehçeleriyle olan yakın bağlatısını verir.

REFERENCES

References: 

Ahmet Vefik PaĢa (2000). Lehçe-i Osmani (Haz. Recep Toparlı), TDK Yay., Ankara.
AKKUġ, Muzaffer (1995). Kitab-ı Gunya, TDK Yay., Ankara.
ALKAYA, Ercan (2002) Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Doktora tezi, Fırat Üniversitesi.
ARAT, ReĢat Rahmeti (1991). Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara.
ARAT, ReĢat Rahmeti (1992). Atebetü’l-Hakayık, TDK Yay., Ankara.
ARAT, ReĢat Rahmeti (2003). Kutadgu Bilig II Çeviri, TTK Yay., Ankara.
ATA, Aysu (1997) Ḳıṣasü’l-Enbiyā I Giriş- Metin-Tıpkıbasım, TDK Yay., Ankara.
ATALAY, Besim (1985). Divanu Lügat’it-Türk I-II-III, TDK Yay., Ankara.
412 Mevlüt ERDEM
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
BANGUOĞLU, Tahsin (1960). "Oğuz Lehçesi Üzerine", TDAY-Belleten, TDK Yay., Ankara, s. 23-47.
BANGUOĞLU, Tahsin (2004) Türkçenin Grameri. TDK Yay., Ankara.
BĠLGĠN, Azmi (1996). Nazmü’l-Hilafiyyat Tercümesi, TDK Yay., Ankara.
BTK-1 Büyük Türk Klasikleri (1985). Cilt I, Ötüken & Söğüt Yayınevi, Ġstanbul.
BULUÇ, Saadettin (2007a). “Eski Bir Türk Dili Yadigarı Behçetü‟l-Ḥadā‟iḳ Fî Mevʿizeti‟l-Ḫalā‟iḳ”, Prof Dr. Saadettin Buluç Makaleler (Haz. Zeynep Korkmaz), TDK Yay., Ankara, s. 84-93.
BULUÇ, Saadettin (2007b). “Behçetü‟l-hadâik fî Mev‟izeti‟l-halâ‟ik‟den Örnekler”, Prof. Dr. Sadettin Buluç Makaleler, (Haz. Zeynep Korkmaz), TDK Yay., Ankara, s. 94-112.
BULUÇ, Saadettin (2007c). “Behçetü‟l-Ḥadā‟iḳ Fî Mevʿizeti‟l-Ḫalā‟iḳ‟ten DerlenmiĢ KoĢuklar” Prof Dr. Saadettin Buluç Makaleler (Haz. Zeynep Korkmaz), TDK Yay., Ankara, s. 116-146.
BULUÇ, Saadettin (2007c). “Behçetü‟l-hadâik fî Mev‟izeti‟l-halâ‟ik‟den derlenmiĢ KoĢuklar”, Prof. Dr. Sadettin Buluç Makaleler (Haz. Zeynep Korkmaz), TDK Yay., Ankara, s. 116-148.
BULUÇ, Saadettin (2007d). “Bir Eserin Ġki Yazma Nüshası”, ”, Prof. Dr. Sadettin Buluç Makaleler (Haz. Zeynep Korkmaz), TDK Yay., Ankara, s.149-184.
CAFEROĞLU, A. (1968). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu.
CANPOLAT, Mustafa (1968). “Behcetü'l-Hadâ'ik'in Dili Üzerine”, TDAY-Belleten 1967, s. 165-175.
CLAUSON, S. Gerard (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford University Press.
DEMĠR, Nurettin (2007). “Batı Türk Yazı Dilinin OluĢumu”, Türk Edebiyatı Tarihi I, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, s. 302-312.
Karışık Dilli Eserlere Farklı Bir Bakış 413
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
DEMĠR, Nurettin ve Yılmaz, Emine (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.
Derleme Sözlüğü I-XII (1962-1982). TDK Yay., Ankara.
DĠLÇĠN, Cem (1991). Süheyl ü Nev-bahâr İnceleme-Metin-Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara.
ECKMANN, János (1995) Nehcü’l-Ferādīs, TDK Yay., Ankara.
ERCĠLASUN, Ahmet Bican (2004). Türk Dili Tarihi, Akçağ yay., Ankara.
ERDĠ, Sekin; YURTSEVER Serap Tuğba Yurteser (Çeviri, Uyarlama, Düzenleme) (2005). Dîvânü Lugâti’t-Türk, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul.
HACIEMĠNOĞLU, Necmettin (1992). Türk Dilinde Edatlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Ġstanbul.
HAMĠLTON, James Russell (1998). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Türk Dil Kurumu, Ankara.
KAÇALĠN Mustafa S. (Haz.) Kutadgu Bilig, Ahmet Atilla Şentürk (ed.) Divânlar ve Mesnevîler, , (ET: 25.12.2008).
KâĢgarlı Mahmûd (2005). Dîvânü Lugâti’t-Türk, (Çev., Uyarlama ve Düzenleme Seçkin Erdi, Serap Tuğba Yurteser), Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul.
KAYA, Ceval (1994). Uygurca Altun Yaruk Giriş, Metin ve Dizin, Türk Dil Kurumu, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (1995). “Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yay., Ankara, s.274-286.
KORKMAZ, Zeynep (1995a). “Eski Bir Kudurî Çevirisi”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I , Türk Dil Kurumu, Ankara, s. 355-359.
KORKMAZ, Zeynep (1995b). “Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I , Türk Dil Kurumu, Ankara, s. 274-286.
KORKMAZ, Zeynep (1995c). “KâĢgarlı Mahmut ve Divanu Lügati‟t-Türk”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yay., Ankara, s. 254-259.
414 Mevlüt ERDEM
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
KORKMAZ, Zeynep (1995d). “XI-XIII. Yüzyıllar Arasında Türkçe”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yay., Ankara, s. 268-273.
LĠ, Yong-Song (2004). Türk Dillerinde Sontakılar, Türk Dilleri AraĢtırmaları Dizisi, Ġstanbul.
MANSUROĞLU, Mecdud (1954) “Mevlâna Celâleddin Rumî‟de Türkçe Beyit ve Ġbareler", TDAY-Belleten, 207-220.
MANSUROĞLU, Mecdud (1956) “ġeyyad Hamza'nm Doğu Türkçesine YaklaĢan Manzumesi”, TDAY-Belleten, s. 125-144.
MANSUROĞLU, Mecdud (1960). “ġerhü‟l-Menâr'ın Dili Hakkında”, V. Türk Tarih Kongresi (Kongreye Sunulan Tebliğler), Ankara: TTKYay., s. 367-374.
MANSUROĞLU, Mecdud (1988). “Eski Osmanlıca” Tarihi Türk Şiveleri M. Akalın (Çev.), Türk Külturünü AraĢtırma Enstitüsü, Ankara, s. 247-76.
MÜLLER, F. W. K.; von Gabain, A. (Çev. S. Himran) (1946). Uyugrca Üç Hikâye, Ġbrahim Horoz Basımevi, Ġstanbul.
ÖLMEZ, Mehmet (1991). Altun Yaruk III. Kitap (=5. Bölüm), Türk Dilleri AraĢtırmaları Dizisi I, Ankara.
ÖZKAN, Mustafa (2000). Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, Ġstanbul.
ġemseddin Sami (1317). Kamus-ı Türki, Dersaadet.
Tarama Sözlüğü (1995). TDK Yay., Ankara.
TEKĠN, ġinasi (1974). “1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde „Olga-Bolga‟ Sorunu” TDAY-Belleten, s. 59-157.
TEKĠN, ġinasi (1976). Uygurca Metinler II. Maytrısimit Burkancıların Mehdisi Maitreya ile Buluşma Uygurca İptidai bir Dram, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.
TEKĠN, Talat (1968). A Grammar of Orkhon Turkic. Uralic and Altaic Series, Vol. 69, Bloomington: Indiana University Publications.
TEKĠN, Talat (1995). Orhon Yazıtları, Simurg Yayınları, Ġstanbul.
Karışık Dilli Eserlere Farklı Bir Bakış 415
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
TEKĠN, Talat (2003). “Türkçe /Ģ/, ÇuvaĢça /ś/ ve Moğolca /ç/” Talat Tekin Makaleler 1 Altayistik (Haz. Emine Yılmaz- Nurettin Demir, Grafiker Yay., Ankara, s. 235-240.
TĠMURTAġ, Faruk Kadri (1977). Eski Türkiye Türkçesi, Ġstanbul Üniversitesi Yay., Ġstanbul.
TULUM, A. Mertol (1968) “ġerhu‟l-Menâr Hakkında” TDED, XVI:133-138.
VARDAR, Berke (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC Kitabevi, Ġstanbul. YAVUZ, Kemal. Mantıku’t-Tayr, Ahmet Atilla Şentürk (ed.) Divânlar ve Mesnevîler, , (ET: 25.12.2008).
YILMAZ, Emine (2007). “Ana Türkçede Kapalı e ünlüsü”, László Károly (ed.). Demir, N.; E. Yılmaz (Papers selelcted by) Turkology in Turkey, Szeged, s. 521-539.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com