Buradasınız

CAN YÜCEL’İN ŞİİRLERİNDE İRONİ

IRONY IN THE POEMS OF CAN YUCEL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1216

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Can Yücel, who started to contribute to literature in 1950 with his book "Yazma" , has attracted the attention of the poetry environment especially after 1965, after a 15-20 year of search period. The poet tried to approach the events (incidents) and facts with a socialist point of view in his poems in which he put forward swearing, slang and obscenity. One of the reflection forms of his social sensitivity and critical point of view - within the effect of his perception of life - is lampooning. Irony in this respect is the part of lampooning, in addition it's a vehicle for the poet to locate himself against "nonsense" . In this study the significance of irony in the structure of Can Yücel's poems is going to be evaluated via examples.
Abstract (Original Language): 
1950 yılında yayımladığı "Yazma" adlı şiir kitabıyla edebiyat dünyasına giren Can Yücel, 15-20 senelik bir arayış devresinin ardından özellikle 1965'ten sonra şiir kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Şair, yüzey yapıda küfür, argo ve müstehcenliğin öne çıktığı şiirlerinde toplumcu bir bakış açısıyla olay ve olgulara yaklaşmaya çalışmıştır. Onun toplumsal duyarlılığının, eleştirel bakış açısının yansıma biçimlerinden birisi -yaşam algısının da etkisiyle- taşlama, yergidir. İroni de bu anlamda taşlamanın bir parçası olmakla birlikte, şairin "saçma" karşısında kendisini konumlandırmasına yarayan bir araçtır. Bu incelemede ironinin Can Yücel'in şiirlerinin yapısı içindeki önemi, örnekler üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

AnaBritannica, Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica
Inc.
ANDAÇ, Feridun (1988). "Gülümseten Öfkenin Şairi", Cumhuriyet Kitap, S: 446, s.5-6.
BEHLER, Ernst (2008). "Modern İroniden Postmodern İroniye", Cogito, S:57, s.129-136
BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, (1984) Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi, (Haz: Abdullah Uçman), İstanbul: İ.Ü.Ede.Fak.Yayınları.
CEBECİ, Oğuz (2008a). Komik Edebi Türler, İstanbul: İthaki Yayınevi.
CEBECİ, Oğuz (2008b). "Tarihsel Bir Perspektif Üzerinden İroni Tür ve Tekniklerinin Gelişimi ve Bazı Uygulama Örnekleri", Cogito, S: 57, s.87-104.
CENGİZ, Metin (1988). "Can Yücel Şiirinin Özelliği: Şaşırtıcılık",
Cumhuriyet Kitap, S: 446, s.4-5.
DEMİRALP, Oğuz (2008). "Alttan Dalma", Cogito, S: 57, s.164-168.
DİLÇİN, Cem, (1995). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TDK.
DOĞAN, Mehmet H. (1985). "Can Yücel'in Şiiri", Hürriyet Gösteri, S: 56, s.142-144.
ELLISON, David (2008). "Kierkegaard: Şiirsel Yaşantının
Tutumluluğu Üzerine", Cogito, S: 57, s.149-163.
GUTWIRT, Marcel (1993). Laughing Matter, Ithaca-London: Cornell
University Pres.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 5/2 Spring 2010
Can
Yücel'i
n Şiirlerinde İroni 791
JANKELEVITCH, Vladimir (2008).
"Kendisin
e Dönük İroni: Dokunup Geçme Sanatı", Cogito, S: 57, s.137-142.
KARATAY, Suat (1989). "Can Yücel ile Söyleşi", Metis Çeviri, Yaz, s.11-19.
KILIÇ, Savaş (2008). "İroni, İstihza, Alaysama", Cogito, S: 57, s.143-148.
KIERKEGAARD,
Sore
n (2004). İroni Kavramı, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
SEZER, Sennur (1993). "Sekiz Kitap Tekmil-i Birden Can Yücel", Cumhuriyet Kitap, S: 199, s.12-14.
STAROBINSKI, Jean (2008). "İroni ve Melankoli", Cogito, S: 57,
s.105-128.
UYAR, Tomris (1983). "Can Yücel ile Renk ve Ahenk Üzerine Bir
Buluşma", Milliyet Sanat, S: 65, s.20-21.
YÜCEL, Can (1981a). "Bir Sanatçının Günlüğünden", (Kon: Güneş Buharalı), Varlık, S: 886, s.11
YÜCEL, Can (1981b). "Yaşadığım Hayatın Değişmeleri Şiirimi Etkiledi" (Kon: Doğan Hızlan), Hürriyet Gösteri, S: 10,
s.6-8.
YÜCEL, Can (1981). Şiir Alayı, İstanbul: Yazko .
YÜCEL, Can (2000). Gece Vardiyası, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2001). Ölüm ve Oğlum, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2004). Alavara, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2005). Gökyokuş/Kuzgunun Yavrusu, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2006). Maaile, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2006). Çok Bi Çocuk, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2007a). Mekanım Datça Olsun, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2007b). Rengâhenk, İstanbul: Doğan Kitap. YÜCEL, Can (2007c). Canfeda, İstanbul: Doğan Kitap. YÜCEL, Can (2008a). Ben ve Bizimkile, İstanbul: Doğan Kitap. YÜCEL, Can (2008b). Portreler, İstanbul: Doğan Kitap. YÜCEL, Can (2008c). Seke Seke, İstanbul: Doğan Kitap.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 5/2 Spring 2010
792 Soner AKPINAR
YÜCEL, Can (2009a). Bir Siyasinin Şiirleri, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2009b). Güle Güle Seslerin Sessizliği, İstanbul: Doğan Kitap.
YÜCEL, Can (2009c). Sevgi Duvarı, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 5/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com