Buradasınız

TÜRK SİVİL TOPLUMUNUN KÖKENLERİ: OSMANLI DÖNEMİ

THE ROOTS OF TURKISH CIVIL SOCIETY: THE OTTOMAN PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1262

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This article aims to introduce a new dimension to civil society debate by drawing attention to the roots of civil society organisations and the existence of civil society elements in non-democratic environments. Main focus of the article is the Ottoman period and the roots of Turkish civil society. The Ottoman Empire had a regime that depends on the central and absolute authority of the sultan. Possibility of having civil society organisations in such a system is not very high according to contemporary understanding. However, it is possible to find civil society elements even in such a political system. Although their structure, aims and influence are quite different than the contemporary civil society organisations, they were active players of the system. This article argues that civil society organisations are not the creation of this century and their roots can be found in the history. Civil society elements in the Ottoman period will be examined as evidences of this argument.
Abstract (Original Language): 
Bu makale sivil toplumun kökenine ve demokratik olmayan bir sistem içinde de bulunabilen sivil toplum unsurlarına dikkat çekerek, sivil toplum tartışmalarına yeni bir boyut getirmeyi amaçlamaktadır. Makalenin odak noktası, Osmanlı dönemi ve bu dönemdeki sivil toplum oluşumlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu, padişahın merkezi ve mutlak otoritesine bağlı bir siyasi sistemle yönetilmekteydi. Çağdaş sivil toplum anlayışına göre böyle bir siyasi sistemde sivil toplum kuruluşlarının varolması yüksek bir ihtimal değildir. Bununla beraber, Osmanlı tarihine baktığımızda bazı sivil toplum unsurlarının demokratik olmayan bir sistem içerisinde de yer alabildiklerini görüyoruz. Bu nedenle, makale sivil toplum kuruluşlarının sadece içinde bulunduğumuz çağa ait olmadığını ve kökenlerinin tarihte bulunduğunu tartışmayı amaçlamaktadır. Osmanlı dönemi de bunun kanıtı olarak sunulacaktır. Makale hem Osmanlı dönemindeki sivil toplum unsurlarına hem de bunların zaman içerisindeki değişimine yer vermektedir.

REFERENCES

References: 

ABAY,
Al
i Rıza, Sivil Toplum ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma ve Sivil Toplum Örgütleri, Eskişehir 3. National Information, Economy and Administration Congress, Kongre Yayını, Eskişehir, 2004
AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Imge Kitabevi, Istanbul, 2001
ALPAY, Şahin,
Misconception
s About Secularism, Islam and Islamism in Turkey" in "Turkey, Sweden and the European Union: Experiences and Expectations, Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm, 2006
AŞIKOĞLU, Nevzat, "İslam'a Göre İnancın Toplumdaki Yeri ve Rolü", İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol:4, No:1, (2000). e-copy:
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/274.pdf
AYDIN, Birol, "22 Bin Vakfın Akıbeti Bilinemiyor", Zaman Newspaper, 6 June 2002
BARNES, John Robert, An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire, Brill Academic Publishers, Leiden, 1986
BERKTAY, Fatmagul, Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve Türkiye, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları
7, Istanbul Bilgi University, Istanbul, 2004
BOZKURT, Gülnihal, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989
BUDAK, Ali, "Osmanlı Modernleşmesi ve Kadın", Sivil Toplum, Year:2 No:8, October-December 2004, pp. 41-48
CAHA,
Omer
, "Civil Society in Western Europe and Ottoman Empire: A Comparative Perspective", The Humanities on the Birth of the Third Millennium, Istanbul, June 2000, Online:
www.liberal-dt.org.tr/index.php?lang=tr&message=article&art=250
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
The Roots Of
Turkıs
h Cıvıl Socıety... 1445
CAHA, Omer, "The Inevitable Coexistence of Civil Society and Liberalism: The Case of Turkey", Journal of Economic and Social Research Vol:3 No:2 (2001), pp. 35-50
ÇAKIR, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, Istanbul,
1994
CHATZIMARKAKIS, Jorgo, Quo vadis Turkey: Developing
towards Democratisation?, Speech in Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 16 October 2008, Brussels
Constitution of the Ottoman Empire (1876): http: //www.anayasa.gen.tr/1876constitution.htm
DEMİR,
Mehme
t Tansel (2005), Tarikats as a Base For Politization
of Islam and a New Path of Having Political Power within Political Islamist Movement in Turkish Political
System, Research Paper 9 Eylul University International Relations Department), Izmir, online source: http://strateji.cu.edu.tr/ULUSLARARASI/demir_10.pdf
DIAMOND, Larry, "Rethinking Civil Society: Towards Democratic Consolidation", Journal of Democracy No:5 (1994), pp. 4¬17
INALCIK,
Halil
, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (The Ottoman Empire: The Classical Age) 1300-1600, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005
INALCIK, Halil (1970), The Ottoman Economic Mind and Aspects
of the Ottoman Economy, Studies in the Econmic History of the Middle East (Ed. By M. A. Cook), Oxford University Press, London, 1970, pp. 207-218
KALDOR, Mary, "Civil Society and Accountability", Journal of
Human Development, Vol. 4, No.1 (2003), pp. 5-26
KECHRIOTIS, Vangelis, Greek-Orthodox, Greek-Ottomans or just Greeks? Theories of Ethnic Coexistence on the Eve of the Fall of the Ottoman Empire, Second Annual Socrates Kokkalis Graduate Student Workshop on Southeastern Europe, Harvard University, February 11-12, 2000. Online source::
www .ksg.harvard.edu/kokkalis/GSW2/brochure .PDF
KARAL,
Enve
r Ziya, Osmanlı Tarihi Vol: IX, TTK Yayınları,
Ankara, 1999
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
1446
Demi
r Murat SEYREK
KOUTROUBAS, Theodoros, Secularisation, Inter-Religious Dialogue and Democratisation in the Southern Mediterranean, Working Paper No. 4, CEPS Middle East and Euro-Med Project, Brussels, 2003
LEWIS, Bernard,
Moder
n Türkiye'nin Doğuşu, Turk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara, 1993
MARDIN, Şerif,
"Religio
n and Secularism in Turkey", (Ed. Albert Hourani, Philip S. Khoury, and Mary C. Wilson), The Modern Middle East, California Press, Berkeley, 1993, pp.
347-374
MARDIN, Şerif, "Civil Society and Islam", (Ed. John Hall), Civil
Society, Theory, History, Comparison, Polity Press,
Cambridge, 1995, pp. 278-300
MARDIN, Şerif, "Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire", Comparative Studies in Society and History,
Vol: 11, No: 3 (1969), pp. 258-281
MENAGH, Melanie, "The unsung voyage of 1492 - religious tolerance", Omni, 1992. Online article:
http://www.findarticles.com/p/articles/mi m1430/is n3 v15/ai 12935 511
ORTAYLI, İlber, Osmanlı Barışı, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2003
ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000
ÖZBEK, Nadir,
"Philanthropi
c Activiy, Otoman Patriotism and the Hamidian Regime 1876-1909", Int. J. Middle East Stud.
37 (2005), pp. 59-81
ÖZBİLGEN, Erol, Bütün Yönleriyle Osmanlı: Adab-ı Osmaniye, İz
Yayıncılık, İstanbul, 2003
PAMUK, Şevket, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi / 1500-1914,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2005
QUATAERT, Donald,
Osmanl
ı İmparatorluğu 1700-1922, İletişim Yayinlari, İstanbul, 2002
ROZEN,
Minna
, "History of the Jewish Community in Istanbul: The Formative Years, 1453-1566" in The Ottoman Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy Vol 26, Brill,
Leiden, 2002
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4 Fall 2010
The Roots Of
Turkıs
h Cıvıl Socıety... 1447
SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, "The Rise And Development Of The Liberal Thought in Turkey", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı (1998), pp.151-161
TOCQUEVILLE, Alexis de, Democracy in America, Vintage Books,
New York, 1945
YEŞİLYURT, Zuhal, "The Women's Movement in Turkey: From Tanzimat towards European Union Membership", Perceptions Journal of International Affairs, Autumn 2004, Vol:9 No:3 (2003), pp. 114-134
WOLFOWITZ, Paul, Speech in the Washington Institute's Fifth
Annual Turgut Ozal Memorial Lecture, The Washington Institute, 13 March 2002, Online source: http://www.washingtoninstitute.org/templateC11.php?CID=
84

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com