Buradasınız

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

THE CONCEPT OF "HOLLUK" AND SOME FINDINGS AND EVALUATIONS ON ITS APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1928

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Turkish cultural climate dominated geographies unchallenged for a long time which is part of the rituals of traditional birth easily not mud Holluk resembles the fine sand soil of a kind that is different from him. It contains a high percentage of clay bearing the Holluk absorption feature, this feature resolves dampness causing pişiğe children, infants, and thus prevents the mother's restless. The first of three important transitional stage of life births, and healthy subjects before and after the development of the principle that the realization of this objective as one of the methods of solution in the current circumstances surrounding the Holluk enabled and have performed a function, but in front of us, this aspect should not be underestimated. Accordingly, the study first identified and some of the reviews on the concept of Holluk, following the traces on the concept of oral culture in some samples of our products will be submitted to the attention movement.
Abstract (Original Language): 
Türk kültür ikliminin hâkim olduğu coğrafyalardaki geleneksel doğum ritüellerinin uzunca bir süre tartışmasız bir parçası olan höllük, kolayca çamurlaşmayan, ince kumu andırsa da ondan farklı olan bir tür topraktır. İçerdiği kil nedeniyle yüksek oranda emicilik özelliği taşıyan höllük, bu özelliği ile çocuklarda pişiğe neden olan ıslaklığı gidererek, bebeğin ve dolayısıyla da annenin huzursuz olmasını engeller. Hayatın üç önemli geçiş aşamasından ilki olan doğum, öncesi ve sonrası ile sağlıklı birey gelişimini ilke edinir. Bu amacın gerçekleşmesine içerisinde bulunulan şartlar etrafındaki çözüm metotlarından biri de höllük olup bu yönüyle azımsanmayacak bir fonksiyon icra eder. Bu doğrultuda, çalışmada öncelikle höllük kavramı üzerinde bazı tespit ve değerlendirmeleri takiben, kavramın sözlü kültür ürünlerimiz üzerindeki izleri bazı örneklerden hareketle dikkatlere sunulacaktır.

REFERENCES

References: 

BAŞAR Zeki, Erzurum'da Tıbbi ve Mistik Folklor Araştırmaları, Sevinç Matbaası, Ankara 1972.
CAFEROĞLU Ahmet, Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, TDK., Yay., Ankara 1995. Derleme Sözlüğü IX, TDK. Yay., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1993 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, Çeviren: Besim Atalay, TDK. Yay., Ankara 1998 GEMALMAZ Efrasiyap, Erzurum İli Ağızları, C.III, TDK., Yay., Ankara 1995. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991
2 Mehmet Yardımcı, Halk Şiiri, Aşık Şiiri, Tekke Şiiri, Ürün Yay., İzmir, 1998, s. 56-58.
3 http://www.radikal.com.tr/1998/09/24/ekonomi/ben.html
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/1 Winter 2011
1806
Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ
ÖRNEK Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bak. Yay., Ankara 1995
ÖZEN Metehan-Bilge Özgör, "Höllük; Bir Anadolu Gerçeği", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,13(2), Malatya, (2006), s. 131-133.
Tarama Sözlüğü V, TDK Yay., Ankara 1971
Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara 1998.
YARDIMCI Mehmet, Halk Şiiri, Aşık Şiiri, Tekke Şiiri, Ürün Yay., İzmir 1998. http: //www .radikal .com .tr/1998/09/24/ekonomi/ben.html
http://www.bisohbet.com/form/eledim-eledim-holluk-eledim-erzurummuharrem... pasmakci.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com