Buradasınız

"CAM V E ELMAS" ROMANINDA ILETIŞIM/SIZLIK VE YABANCILAŞMA TEMALARI

THE THEMES OF MISCOMUNICATION AND ALIENATION IN THE NOVEL "CAM VE ELMAS"

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2520

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Communication is the indivudual's the interaction between himself and the other individuals. In this interaction not being able to decipher the codes of the message causes the most important problem for the individual: miscomunication. Thus the individual not being able communicate with the environment gets alone,starts to be alienated.Alienation is a situation about the individuals trying to get to know her/himself. The person seeking himself gets away from himself and others. These problems surrounding the individual are studied with different aspects in religion, art, philosophy and literature which includes all of these. Sadık Yalnızuçanlar wh o follows the postmodern line in Turkısh literature is an artist trying to reflect with his works what life gave him, explaining on the plane of space and time. His inclination is on the problems of miscommunication and alienation.In this study, the themes of miscommunication and alienation in the novel " Cam ve Elmas" will be analyzed which was inspired by the life story of the scholar from Harakan ,Ebu'l-Hasan Harakani
Abstract (Original Language): 
İletişim, bireyin kendisiyle ve diğer bireylerle yaptığı etkileşimidir. Bu etkileşimde iletinin kodlarının çözülememesi birey için en önemli problem olan iletişimsizliğe yol açar. Böylece çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan kişi yalnızlaşır, yabancılaşmaya başlar. Yabancılaşma ise bireyin kendi özünü kavramaya çalışmasından kaynaklanan bir durumdur. Özünü arayan kişi kendisinden ve öfe/dlerden uzaklaşır. Bireyi kuşatan bu problemler din, sanat, felsefe ve bunların hepsini içine alan edebiyat biliminde farklı yönleriyle incelenir. Türk edebiyatında postmodern çizginin takipçisi olan Sadık Yalsızuçanlar, hayatın kendine sunduklarını zaman ve mekân düzleminde açımlayarak eserleri aracılığıyla yansıtma gayretindeki sanatçıdır. Yapıtlarında insanlığın içinde bulunduğu iletişim/sizlik ve yabancılaşma problemine eğilir. Bu çalışmada sanatkârın Harakanlı bilge Ebul-Hasan Harakani Hazretleri'nin yaşam öyküsünden esinlenerek oluşturduğu Cam ve Elmas romanındaki iletişim/sizlik ve yabancılaşma temaları tahlil edilecektir.

REFERENCES

References: 

DEVİTO Joseph; REARDON Kathleen (2001), Kişilerarası İletişim (çev: Sacide Vural), Bişkek.
DÖKMEN Üstün (2005), İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
ELİUZ Ülkü (2009), Tanzimat Dönemi Anlatılarında Feminist Söylem, Trabzon: Serander Yayınları.
FISKE John (2003), İletişim Çatışmalarına Giriş (çev: Süleyman İrvan, Ankara: Bilim ve Sanat.
FREUD Sigmund (1996), Kitle Psikolojisi (çev: Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yayınları.
HEİDEGGER Martin (2006), Varlık ve Zaman (Türkçesi: Kaan Ökten), İstanbul: Agora Yayınları.
JACOBY Russel (1996), Belleğini Yitiren Toplum (çev: Hakan Atalay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
KORKMAZ Ramazan (2009), "Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Beyaz Kale", Bilig, S50, s. 119-130
SUN Dorothy-Howard (1994), Renginizi Tanıyın (Çev: Tuğrul Ökten), İstanbul: Arıtan Yayınevi.
YALSIZUÇANLAR Sadık (2006), Cam ve Elmas, İstanbul: Timaş Yayınları.
YALSIZUÇANLAR Sadık (2008) "Yabancı ve Öteki", Zaman Gazetesi, 03.08.2008

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com