Buradasınız

SEVİNÇ ÇOKUM’UN HİLAL GÖRÜNÜNCE ROMANINDA KIRIM TÜRKLERİ

CRIMEAN TURKS IN SEVİNÇ ÇOKUM’S NOVEL TITLED HİLAL GÖRÜNÜNCE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2711

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Sevinç Çokum’s novel “Hilal Görününce” reveals the condition of Crimean Turks during Ottoman-Russian war made between 1853 and 1856. The novel which was written by the Çokum after making an intensive preliminary preparation period depicts wishes, dreams and expectations of Crimean Turks at that time as well as bearing a rich content belonging to Crimean Turks. In this article, considering the novel “Hilal Görününce”, Crimean Turks will be handled and their wishes and expectations will be determined; their approaches towards the concepts of motherland and nation will be determined; and assessments will be made in relation to their social and cultural features.
Abstract (Original Language): 
Sevinç Çokum’un Hilal Görününce romanı, Kırım Türklerinin 1853- 1856 yılları arasında cereyan eden Osmanlı-Rus savaşı sırasındaki ve savaş sonrasındaki durumunu gözler önüne sermektedir. Yazarın, yoğun bir ön hazırlık sonrası kaleme aldığı eser, Kırım Türklerine ait zengin bir içerik taşımakla birlikte, onların istek, hayal ve beklentilerini de dile getirmektedir. Bu makalede Hilal Görününce romanından hareketle Kırım Türkleri ele alınacak, onların vatan, millet kavramlarına yaklaşımları irdelenecek, toplumsal ve kültürel özellikleri hakkında bazı tespitlerde bulunulacaktır.

REFERENCES

References: 

Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim Dergisi, (2004), S: 51. 33-39, Ankara: MEB Yayınevi.
AYATA Yunus (2008) : “Türk Edebiyatında Dış Göç Bir Dış Göç Örneği Olarak Çırpıntılar”,
Turkish Studies, İnternaitonal Periodical For the Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, Volume: 3/2 Spring 2008, 97-122.
COŞKUN Sezai (2009): “ Sevinç Çokum’un Romanlarında Kültürel Meseleler ve Milli Kültür
Unsurları”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, s. 281-299.
4 Kalakay: Çörek.
5 Aydamak: Eşkıya.
6 Bastırık: Zindan.
7Tatay: Abla.
8Apakay: Hanım, eş.
9 Tuvgan: Akraba, yiğit.
10 Çıdamak: Tahammül etmek.
Sevinç Çokum’un Hilal Görününce Romanında Kırım Türkleri 231
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/4 Fall 2011
ÇOKUM Sevinç (1984): Hilal Görününce, İstanbul: Cönk Yayınları.
ÇOKUM Sevinç (1989): Ağustos Başağı, İstanbul: Cönk Yayınları.
ÇOKUM Sevinç (1996): Çırpıntılar, İstanbul: Ötüken Yayınları.
ÇORUHLU Yaşar (2002): Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınları
ENGİNÜN İnci (2000) : Araştırmalar ve Belgeler, İstanbul: Dergâh Yayınları.
EKER Merve (2009) : “Sevinç Çokum’un Romanlarında Milli Kimlik”, Yağmur, İstanbul.
ERCİLASUN Bilge (2009): “Sevinç Çokum ve Dört Romanı”, Türklük Bilimi Araştırmaları
Dergisi (TÜBAR), C: XXVI, 81-108.
GÜROL Ender (1993) : “Arketip”, Türk Dili, S: 500, 197-201.
KABAKLI Ahmet (1994): Türk Edebiyatı (Hikâye ve Roman) İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı
Yayınları.
KARAL Enver Ziya (1988): Osmanlı Tarihi, 5. C, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
MORKOÇ Ayvaz (2009): “Sevinç Çokum’un Rozalya Ana Hikâyesinde Kırım Türklerinin Göç
Hadisesi ve Vatan Sevgisi” Turkish Studies, İnternaitonal Periodical For the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 4/3 Spring 2009, 1565-1576.
ŞAHİN Seval (2011) : “Edebiyatta Öteki ve Sevinç Çokum Örneği” Selçuk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S: 29, 153-170.
TARIM Rahim (2003) : “Türk Kültürüyle Yoğrulmuş Bir Roman Hilal Görününce”, Türk
Edebiyatı, S: 356, 32-34
YILMAZ Ayfer (1999) : “Sevinç Çokum ve Romanları Üzerine Bir İnceleme”, Türk Yurdu, S:
143, 45-50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com