Buradasınız

TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

THE EXAMINATION OF TURKISH / TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARD TEACHER PROFESSION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES (KAFKAS UNIVERSITY SAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2826

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the attitudes of Turkish teacher candidates and Turkish Language and Literature teacher candidates, who attend to formation program, toward teacher profession according to various variables. 64 students from Kafkas University Education Faculty Turkish Education Department 4. grade, and 60 students from the pedagogical formation program which is given at the same faculty, as a total 124 teacher candidates participated in this study. In this study “Attitude Measurement toward Teacher Profession” which is developed by Üstüner (2006) is used as data gathering tool. The gathered data is analyzed by SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences) package program. As a result of the study, it is found that the attitudes of teacher candidates toward teacher profession does not indicate a significant difference according to “under graduation department”, “the department’s order of preference in ÖSS”, “gender”, “the graduated high school” variables.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının ve formasyon programlarına devam eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmaya, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden 64, aynı fakülte bünyesinde açılan pedagojik formasyon programından 60 olmak üzere toplamda 124 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPPS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının “lisans düzeyi mezun olunan/olunacak bölüm”, “bölümün ÖSS’deki tercih sırası”, “cinsiyet” ve “mezun olunan lise” değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
457-466

REFERENCES

References: 

AKKAYA, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının
Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Dergisi, 25, 35-42.
AKSOY, M. E. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumları. Sosyal
Bilimler Araştırma Dergisi, 2, 197-212.
ALYILMAZ, C. (2010). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728-749.
BULUT, Ġ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumlarının
Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENĠZ, ġ. ve
DEMĠREL, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
CAMADAN, F. ve DUYSAK, A. (2010). Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından
KarĢılaĢtırılması: Rize Üniversitesi Örneği. International Conference on New Trends in
Education and Their Implications, Antalya.
CAN, ġ. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24.
ÇAPRĠ, B. ve ÇELĠKKALELĠ, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe ĠliĢkin
Tutum Ve Mesleki Yeterlik Ġnançlarının Cinsiyet, Program Ve Fakültelerine Göre
Ġncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33–53.
ÇELĠKTEN, M., ġANAL, M. ve YENĠ, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği Ve Özellikleri.
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
DEMĠRTAġ, H. , Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen Adaylarının Özyeterlik
Ġnançları Ve Öğretmenlik Mesleğine KarĢı Tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-
111.
ERASLAN, L. ve ÇAKICI, D. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-
438.
466 K. Ç. BOZKIRLI - O. ER
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/4 Fall 2011
GÜRBÜZ, H. ve KIġOĞLU, M. (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen
Edebiyat Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
(Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.
KARASAR, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
SEMERCĠ, N. ve SEMERCĠ, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
TANEL, R., KAYA ġENGÖREN, S. ve TANEL, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumlarının Farklı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1-9.
TEMĠZKAN, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumları Üzerine Bir AraĢtırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
ÜSTÜNER, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve
Güvenirlik ÇalıĢması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
YÜKSEL, S. (2004). Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine
ĠliĢkin Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XVII (2), 355-379.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com