Buradasınız

XVI. YÜZYIL ANADOLUSU’NDA ZİRAÎ YAPI VE KÖYLÜLERİN GEÇİM DURUMLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME: AKŞEHİR ÖRNEĞİ

AN EVALUATION OF AGRICULTURAL STRUCTURE AND PEASANTS SUBSISTENCE IN THE XVI. CENTURY ANATOLIA: AKŞEHİR CASE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2650

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Having an important agricultural and population potential due to favourable geographical conditions Akşehir was very near to Konya which was the capital in Anatolian Seljuks and which was the central sanjak of Karaman province in Ottoman period along the important trade routes. Moreover, with its location along the pilgrim way of İstanbul-Mecca, it was an important center in terms of trade and economics. In this study we have some findings about the agricultural structure of Akşehir and subsistence of peasants in the 16. century. We have especially dealt in detail with the changes that occured in Akşehir in the 16. century and the social economic situation of the subjects in face of these changes.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı devrinde coğrafi şartların uygunluğuna bağlı olarak önemli bir tarım ve nüfus potansiyeline sahip olan Akşehir, Anadolu Selçuklular devrinde başkent, Osmanlı devrinde ise Karaman eyaletinin merkez sancağı olan Konya’ya çok yakın ve önemli yollar üzerinde bulunmaktadır. Buna ilaveten, İstanbul-Mekke hac yolu üzerindeki konumu ile ticarî ve iktisadî açıdan önemli bir merkez konumundadır. Bu çalışmada, XVI. yüzyılda Akşehir’in ziraî yapısı ve köylülerinin geçim durumlarını tahlil ederek bazı tespitlerde bulunduk. Özellikle, XVI. yüzyılda Akşehir coğrafyasında meydana gelen değişimler ve reayanın bu değişimler karşısındaki sosyo-iktisadî durumu çalışmamızda ayrıntılarıyla irdelenmiştir.

REFERENCES

References: 

I- Ar.iv Kaynaklar.
A- Ba.bakanl.k Osmanl. Ar.ivi
a) Tahrir Defterleri
Nr. 40, 455, 399, 415
b) Muhimme Defterleri
Nr. 11
B- Tapu Kadastro Genel Mudurlu.u Kuyud-. Kadime Ar.ivi
a) Tahrir Defterleri
Nr. 104
C- Konya Mevlana Kutuphanesi
M. Ferit U.ur Ktp. Nr. 1.174.
II- Kaynak Eserler
EVL.YA CELEB., Seyahatname, Haz: Mumin Cevik, I, .stanbul (tarihsiz), s. 765.
KAT.P CELEB., Cihannuma, .brahim Muteferrika Matbaas., .stanbul 1144.
55 Mehmet Oz, gTahrir Defterlerinin Osmanl. Tarihi Ara.t.rmalar.nda Kullan.lmas. Hakk.nda Baz. Du.uncelerh,
VD, XXII, (1991), s. 433.
536 Volkan ERTURK
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/4 Fall 2011
III- Ara.t.rma ve .ncelemeler
AKGUNDUZ Ahmet, Osmanl. Kanunnameleri, III, .stanbul 1991.
BARKAN Omer Lutfi, gCiftlikh, Turkiyefde Toprak Meselesi Toplu Eserler, I, .stanbul 1980 s.
789-797.
BARKAN Omer Lutfi, XV ve XVI. As.rlarda Osmanl. .mparatorlu.ufnda Zirai Ekonominin
Hukuki ve Mali Esaslar. Kanunlar I, .stanbul 1943.
BATMAZ Eftal ., gXV-XVI. Yuzy.l Sancak Kanunnamelerine Gore Osmanl. Devletinde Tah.l
Uretimih, Tarih Ara.t.rmalar. Dergisi, C. 23, S. 36, Ankara 2004, s. 35-41.
BRAUDEL Fernand, Maddi Uygarl.k, Ekonomi ve Kapitalizm, XV- XVIII. Yuzy.llar, Ankara
1993.
COOK M. A., Population Pressure in Rural Anatolia 1450-1600, London 1972.
CINAR Huseyin-GUMU.CU Osman, Osmanl.dan Cumhuriyete Cubuk Kazas., Ankara 2002.
C.CEK Kemal, gOsmanl. Tahrir Defterlerinin Kullan.lmas.nda Gorulen Baz. Problemler ve Metod
Aray..lar.h, TDA, S. 97, s.93-111.
DARKOT Besim, gAk.ehirh, .A, I, s. 277.
ERDO.RU Mehmet Akif, Osmanl. Yonetiminde Bey.ehir Sanca.. (1502-1584), .stanbul 2006.
ERDO.RU Mehmet Akif, gKaraman Vilayeti Kanunnamelerih, OTAM, IV, Ankara 1993, s. 467-
516.
ERTA. Mehmet Ya.ar, XV. XVI. Yuzy.llarda Karaa.ac-. Golhisar (Ac.payam) Kazas.,
.stanbul 2007.
ERTURK Volkan, XVI. Yuzy.lda Ak.ehir Sanca.., .stanbul 2011.
GOWAN Bruce Mc., gFood Supply and Taxation on the Middle Danube (1568-1579), Archivum
Ottamanicum, I, s. 139-196.
GUCER Lutfi, gOsmanl. .mparatorlu.u Dahilinde Hububat Ticaretinin Tabi Oldu.u Kay.tlarh,
.FM, XIII/1-4 (1952), s. 79-98.
GUCER Lutfi, gXVIII. Yuzy.l Ortalar.nda .stanbulfun .a.esi .cin Luzumlu Hububat.n Temini
Meselesih, .FM, XI/1-4 (1949-1950) s. 397-416.
GURAN Tevfik, 19. Yuzy.l Osmanl. Tar.m., .stanbul 1988.
.NALCIK Halil, Osmanl. .mparatorlu.u Klasik Ca. (1300-1600), .stanbul 2003.
.NALCIK Halil, gCiftlikh EI, II, 1965, s. 32-33.
.NALCIK Halil, gKoy, Koylu ve .mparatorlukh, Osmanl. .mparatorlu.u-Toplum ve Ekonomi,
.stanbul 1993, s. 1-14.
.NALCIK Halil, H. 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara 1987.
KARACA Behset, XV. ve XVI. Yuzy.llarda Manavgat Kazas., Isparta 2009.
KONYALI .brahim Hakk., Nasreddin Hocan.n .ehri Ak.ehir Tarihi, Turistik Klavuz, .stanbul
1945.
XVI. Yuzy.l Anadolusufnda Zirai Yap. ve Koylulerinc 537
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/4 Fall 2011
.AH.N .lhan, gAk.ehirh, D.A, II, .stanbul 1989, s. 298.
OZ Mehmet, gXVI. Yuzy.l Anadolusufnda Koylulerin Vergi Yuku ve Gecim Durumu Hakk.nda
Bir Ara.t.rmah OA, XVII, .stanbul 1997, s. 77-90.
OZ Mehmet, XV-XVI. Yuzy.llarda Canik Sanca.., Ank. 1999.
OZ Mehmet, gXV. ve XVI. Yuzy.llarda Anadolufnun Sosyal Tarihine Dair Ara.t.rmalar: Genel Bir
De.erlendirmeh Uluslararas. Kurulu.unun 700. Y.l Donumunde Butun Yonleriyle
Osmanl. Devleti Kongresi 07-09 Nisan 1999, Konya 2000, s. 525-531.
OZ Mehmet, gTahrir Defterlerinin Osmanl. Tarihi Ara.t.rmalar.nda Kullan.lmas. Hakk.nda Baz.
Du.uncelerh, VD, XXII, (1991), s. 429-439.
OZEL Oktay, gXV. ve XVI. Yuzy.llarda Osmanl. Toplumunda Haric Raiyyeth, TDA, 43, .stanbul
1986, s. 159-171.
SOLAK .brahim, XVI. Yuzy.lda Zamantu Kazas.n.n Sosyal ve .ktisadi Yap.s., Konya 2007.
SOLAK .brahim, XVI. As.rda Mara. Kazas. (1526-1563), Ankara 2004.
ULGENER Sabri, Darl.k Buhranlar. ve .slam .ktisat Siyaseti, Ankara 1984.
Wolf-Dieter Hutteroth-Kamal Abdulfattah, Historical Geography of Palestina Transjordon and
Southern Syria in the Late 16th Century, Erlangen 1977.
YORUK Do.an, XVI. Yuzy.lda Aksaray Sanca.. (1500-1584), Konya 2005.
YORUK Do.an, XVI. Yuzy.lda Ere.li Kazas., Konya 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com