Buradasınız

ALMANCA ÖĞRENİMİNDE ANA DILI VE İNGİLİZCE KAYNAKLI GİRİŞİM HATALARI

INTERFERENCE ERRORS STEMMING FROM MOTHER TONGUE AND ENGLISH ENCOUNTERED WHILE LEARNING GERMAN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2851

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, sorts of errors caused by mother tongue and learnt language are theoretically studied in the process of learning of German. Errors of interference are evaluated by error analysis employing comparative method. In addition suggestions on how to eliminate errors in syntax, lexical and grammatical levels are proposed. From the cognitive point of view, the effects learnt knowledge in terms of proactive and retroactive stages are commonly known. Learnt knowledge has either positive or negative effect on language learning process. The recognition, classification and solution of mentioned errors due to English as a first foreign language and mother language are performed in order. As a result of errors anaylsis students produce errors because of interference caused by languages. The interlingual errors are generally seen in word order and using prepositions and forming past verb forms, adjectives, and plural forms of nouns. Lexical errors and errors in using small or capital letters are also common. The intralingual errors are widely observed while forming verbs - past and present forms.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenme sürecinde, daha önceden öğrenilmiş birinci yabancı dile ve ana diline bağlı olarak ortaya çıkan hata türleri öncelikle teorik olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmış, daha sonra karşılaştırmalı yöntem kullanılarak hata analizleriyle bu girişim hataları belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu çözümleme sonunda görülen söz dizimsel, sözcük bilimsel ve doğru yazım bilgisi düzlemlerindeki hataların giderilmesi için öneriler sunulmuştur. Bilişsel açıdan bakıldığı zaman, öğrenilmiş ön bilgilerin ileriye ya da geriye ket vurmasının etkilere sebep olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu ön bilgiler öğrenmeyi ya olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu çıkış noktasından hareketle, çalışmamızda, öğrenilen ilk yabancı dil olan İngilizceye ve öğrenenin ana diline bağlı olan girişim hatalarının tespiti, sınıflandırılması ve çözümlemesi sıra ile yapılmıştır. Hata analizleri sonuçlarına göre öğrenciler diller arası girişimlerin etkisiyle hatalar yapmaktadırlar. Bunların oransal olarak fazla olanları; söz diziminde, sözcük sıralamalarında, bağlaç kullanımlarında, geçmiş zaman formu teşkilinde, sıfat tamlamalarında, isimlerin çoğul hâllerinde, yine isimlerin büyük-küçük harfle kullanımında ve sözcük kullanımlarında diller arası (interlinguale) hatalar; dili geçmiş zaman ve şimdiki zamanın hikâyesi ve eylem çekimlemelerinde ise dil içi (intralinguale) hatalar şeklinde görülmektedir.

REFERENCES

References: 

ARAK Hüseyin, "İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, 2006 .s.205-216.
BALCI Tahir (1987). Lexikalische Interferenzfehler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
BAUSCH Karl-Richard ve KASPER, Gabriele, "Der Zweitsprachenerwerb: Möglichkeiten und Grenzen der groBen Hypothesen" Linguistische Berichte 64 (79),1979, s. 3-35.
GİRGİN Meral (1991). Syntaktische Interferenzfehler Ein Beitrag Zum Deutschunterricht mit türkischen Studenten, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/1 Winter 2012
Almanca Öğreniminde Ana Dili ve İngilizce Kaynaklı Girişim Hataları
1651
GÜNTHER Britta, Herbert, Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache, Eine Einführung, Beltz Verlag Weinheim und Basel, 2007.
HUFEISEN Britta, Deutsch als Tertiaersprache unveröff. Vortragsmanuskript für den Workshop am 11./12.02.2000 İstanbul.
KLEPPLIN Karin, Fehler und Fehler Korrektur. Fernstudienheit 19. des Fernstudienangebots Germanistik /Deutsch als Fremdsprache, München:Langenscheidt 2000.
KÖHLER F.H., Zwischensprachliche Interferenzen. Eine Analysesyntaktischer und semantischer Interferenzfehler des Deutschen im Russischen, Narr Verlag,Tübingen,
1975.
NEUNER Gerhard,
Materialie
n zur Lehrerfortbildung. Grammatikarbeit im Tertiârsprachenunterricht. Teil 5/Abschnitt 2 unveröff. Erprobungsfassung, 2001.
OFLAZ Adnan, Almanca Öğretmeni Adaylarının Dil Öğreniminde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi -The Journal of International Social Research, Volume 1/3 Spring (2008),s.278-300.
SERİNDAĞ Ergün (2003). Zur Didaktik und Methodik der Ausnutzung des Englischen als erste Fremdsprache im Unterricht 'Deutsch als Zweitefremdsprache bei Muttersprachen des Türkischen, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana.
SERİNDAĞ Ergün, İngilizcenin Ardından Almancanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğretimi/Öğrenimi Üzerine Düşünceler, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı: 28 (2004),s. 53-60
UNTEA Valeriu, "Wieso nicht Grammatik" http://digidaf.host.sk/wiesonicht/untrennbar.html) (Erişim Tarihi: 15 Nisan 2010).
VARDAR Berke, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual Yayınları, İstanbul 2002.
ZENGİN Dursun, Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı: 43 / 2, (2003).s. 83-99.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com