Buradasınız

BILGE KARASU'NUN GECE ROMANINDA ESTETIZE EDİLMİŞ UNSURLAR

AESTHETICIZED ELEMENTS IN BILGE KARASU'S NOVEL CALLED GECE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2769

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Bilge Karasu indicates that every literal work is a journey for the writer, the reader even for the protagonist. The reader has extreme difficulty in his/her journey in the novel named "Gece" that Bilge Karasu shows his language workmanship and is one of his most complicated text. The reader is faced with a deep pessimism in both the complex structure and the semantic dimension of the text. The reader is drawn to a pessimistic and chaotic atmosphere as from the name of the book. However it is seen that Karasu intersperses some aesthetic elements that enlighten the reader's road and the darkness of the "Gece". The author presents the language, the human, the intelligentsia and some natural elements in an aesthetic way.
Abstract (Original Language): 
Bilge Karasu'ya göre her edebi eser, onu yazan, okuyan ve eserin kahramanları için bir yolculuktur. Bilge Karasu'nun dil işçiliğini gösterdiği ve en komplike metinlerinden biri olan Gece romanında, okuyucu çıktığı yolculukta son derece güçlük çeker. Metnin bu kompleks yapısının yanında metnin anlamsal boyutunda ise okuyucu derin bir karamsarlıkla karşı karşıyadır. Kitabın isminden itibaren okuyucu bu karamsar ve kaotik ortama çekilir. Fakat Gece'nin karanlığını delen ve okuyucunun yolunu aydınlatan bazı estetize edilmiş unsurların Karasu tarafından metne serpiştirildiği görülür. Yazar, dil olgusunu, insanı, insanlar içinde de aydın/entelektüel kesimi ve bazı doğa unsurlarını estetize ederek okura sunar.

REFERENCES

References: 

ALTUĞ Taylan (2008). Dile Gelen Felsefe, İstanbul: YKY.
EAGLETON Terry (2011).
Edebiyat
Kuramı Giriş, Çev.: Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
GÜRBİLEK Nurdan (1997). "Yazı ve Arınma", Haz.: Füsun Akatlı, Müge Gürsoy Sökmen, Bilge Karasu Aramızda, İstanbul: Metis Yayınları.
JIMENEZ Marc (2008).
Estetik
Nedir?, Çev.: Aytekin Karaçoban, İstanbul: Doruk Yayınları.
KAFKA
Fran
z (2011). Dönüşüm, Çev.: Ahmet Cemal, İstanbul: Can Yayınları.
KARASU Bilge (2006). Ne Kitapsız Ne Kedisiz, İstanbul: Metis Yayınları.
KARASU Bilge (2007). Gece, İstanbul: Metis Yayınları.
KARASU Bilge (2008). Göçmüş Kediler Bahçesi, İstanbul: Metis Yayınları.
MERİÇ Cemil (2007). Mağaradakiler, İstanbul: İletişim Yayınları.
OKAY
Orha
n (1998). Sanat ve Edebiyat Yazıları, İstanbul: Dergâh Yayınları.
ÖZATA Jale (2003). Bilge Karasu'nun Gece 'sine Metin ve Okur Odaklı Bir Yaklaşım, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
SAĞLIK Şaban (2010). Popüler Roman Estetik Roman, Ankara: Akçağ Yayınları.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/1 Winter 2012
Bilge Karasu'nun Gece Romanında Estetize Edilmiş Unsurlar
179
SCHİLLER Friedrich Von (1999). Estetik Üzerine, Çev.: Melahat Özgü, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
ŞAHİN Seval (2009). "Gece Gibi Bir Roman: Gece", Turkish Studies Dergisi, Volume 4/8 Fall, s.
2082-2098.
ŞERİATİ Ali (1999). İnsan Olmak, Çev.: Abdulhamit Özer, İstanbul: İdeal Kitaplar.
TUNALI İsmail (2010). Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com